יבמות דף ד. א

האם מותר לאדם לישא את הנשים דלהלן?

אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו
לחכמים נושא נושא
לר' יהודה אינו נושא [1] נושא

יבמות דף ד: א

מה הוא סתם "בגד"? [תוד"ה והא].

לסוגיין ולרב נחמן בר יצחק לסוגיא דשבת
לתנא דבי ר' ישמעאל סתם בגד הוא צמר ופשתים דוקא - כמו שגילה הכתוב בנגעי בגדים
לרבא כל בגדים במשמע צמר ופשתים דוקא
-------------------------------------------------

[1] דריש מדכתיב "לא יגלה כנף אביו" - דכנף שראה אביו לא יראה, וס"ל שמיירי באנוסה מדסמיך לקרא ד"ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף". וחכמים ס"ל שאין כאן סמיכות גמורה, דיש פסוק בינתים ד"לא יקח איש את אשת אביו". ולכן הם מעמידים את הפסוק בשומרת יבם של אביו שאסור לו לקחת. ואף שאסורה עליו כבר מדין דודתו, מ"מ בא הפסוק לרבות לה לאו יתירא.

-------------------------------------------------