תמורה דף לד. א

האם יכול לשרוף לאלו שדינם בקבורה, או לקבור לאלו שדינם בשריפה?

לשרוף לנקברים לקבור לנשרפים
לרבנן אסור [1] אסור [2]
לר' יהודה רשאי להחמיר כן [3]

מה דין שער נזיר טמא או שער פטר חמור כשהוא בפני עצמו, ומה הדין כשארגו בשק?

כשהוא בפני עצמו כשארגו בשק
לרב נחמן [4] ורבי אלעזר ורבי ירמיה [5] נקבר נקבר
לרב ששת ולר' יוסי בר' חנינא נקבר [6] נשרף

באיזה אופנים אמרינן בהקדש שטעון שריפה שאפרו מותר ובאיזה אופן אפרו אסור?

אפרו מותר אפרו אסור
לרמי בר חמא כשיצא כבר מאיסור מעילה כשלא היה מי שיוציאו מאיסור מעילה
לרב שמעיה בכל אפר הקדש בתרומת הדשן
-------------------------------------------------

[1] וביארה הגמ' (ולתוס' היה גירסא זו במשנה), משום דנקברים אפרן אסור ונשרפין אפרן מותר, וא"כ חיישינן שמא יבוא להנות מן האפר.

[2] פירש"י דדלמא אתי איניש ואשכח להו ואכיל להו. והקשה הרע"א בגליון הש"ס, דלמה צריך טעם זה, הא כיון שמצותן בשריפה, כשקברם לא קיים את מצות שריפה שהוצרכה להם, וצ"ע. וע' במה שציין ביד בנימין.

[3] הנה ודאי ששריפה היא חומרא יותר מקבורה, דעל ידה הוא מבער מיד מן העולם, אלא שרבנן חששו דאף שמחמיר לשופרם חיישינן שמא מתוך זה יבוא להקל באפרם (דאפר הנשרפים מותר), ואילו ר' יהודה לא חייש לזה.

[4] הגם שרב נחמן שתק כששאלו טבי מפטר חמור על פטר חמור, ושאלו טבי לרב נחמן אי מידי שמיע לך בהא, ואמר לו רב נחמן בשם רב ששת כאן בשק כאן בשער, מ"מ נראה שרב נחמן עצמו לא סובר כן, מזה שלא תירץ לו מתחילה כן גם על נזיר וגם על פטר חמור. ואם נאמר דרב נחמן אמר לטבי "מידי שמיע לך" (כפי שמשמע מהגהות הגר"א שבסוף המסכת, ע"ש) - ניחא טפי.

[5] הנה רב ירמיה לא תירץ כרב ששת את הקושיא מפטר חמור על פטר חמור (דכאן בשער וכאן בשק), שמע מינה דס"ל כתירוץ רב נחמן דכאן בנזיר טמא וכאן בנזיר טהור, ועל פטר חמור הוא מתרץ דהוא כר' יהודה שרשאי להחמיר על עצמו ולשרוף.

[6] ובהכי מיירי מתניתין, אולם כל זה בנזיר טמא דוקא דבנזיר טהור לכו"ע נשרף כדכתיב (במדבר ו:יח): "וְגִלַּח הַנָּזִיר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֶת רֹאשׁ נִזְרוֹ וְלָקַח אֶת שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ וְנָתַן עַל הָאֵשׁ אֲשֶׁר תַּחַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים". [ומה שמשמע מרש"י (ד"ה כאן בשק) שגם בנזיר טהור מיירי מתניתין שנקבר, כבר הגיה הרש"ש, דצ"ל: אידי ואידי בטמא, ע"ש].

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף