12TH CYCLE DEDICATION
 
TA'ANIS 21 (10 Shevat) - Dedicated by Hagaon Rav Yosef Pearlman of London, England, in memory of his father in law, Harav Yeshayah ben Rav David Chaim Goldberg Z"L, who passed away on 10 Shevat 5738.

1)

A TZADIK'S TEFILAH IS NOT ALWAYS ANSWERED (Yerushalmi Halachah 4 Daf 14b)

מתני' וכן עיר שיש בה דבר או מפולת אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות

(a)

(Mishnah): Similarly, a city in which there is a plague, or [walls and houses] fall down, that city fasts and blow the Shofar, and all around it fast and do not blow the Shofar;

ר' עקיבה אומר מתריעות ולא מתענות:

(b)

R. Akiva says, they blow the Shofar and do not fast.

גמ' מותנא הוה בציפורין לא היה עליל גו אשקקה דהוה ר' חנינה שרי בגויה.

(c)

(Gemara): There was a plague in Tziporin. It did not enter (affect) the market in which R. Chaninah lived;

והוון ציפוראיי אמרין מה ההן סבא בינכי ויתב שלם הוא ושכונתיה ומדינתא אזלה בבאישות.

1.

People of Tziporin were saying, why is that elder among us in Shalom, and his neighbors and [the rest of] the city is in a bad state [and he does not request mercy for us]?!

עאל ואמר קומיהון זמרי אחד היה בדורו ונפלו מישראל כ"ד אלף ואנו כמה זמרי יש בדורינו ואתם מתרעמין.

2.

He rose and said in front of them, there was one Zimri in [Moshe's] generation, and 24,000 died from Yisrael [in a plague due to him]. There are many Zimris in our Dor (people in our city who transgress Arayos), and you complain?!

חד זמן צרכון מיעבד תעניתא ולא נחת מיטרא עבד ר' יהושע תעניתא בדרומא ונחת מטרא והוון ציפוראיי אמרין ר' יהושע בן לוי מחית מיטרא לדרומאיי [דף טו עמוד א] ורבי חנינה עצר מיא מן ציפוראיי. צרכון מיעבד זמן תיניינות

(d)

Once, they needed to make a fast, and rain did not come. R. Yehoshua [ben Levi] made a fast in the south, and rain came. People of Tziporin were saying, R. Yehoshua ben Levi brought rain to the south, and R. Chaninah withheld rain from Tziporin! We need to make a fast again.

שלח ואייתי לריב"ל א"ל מישגח מרי מיפוק עימן (להתענות) [צ"ל לתעניתא - אור לישרים] נפקון תריהון לתעניתא ולא נחת מיטרא

1.

[R. Chaninah] sent and brought R. Yehoshua ben Levi. He said "may the master come out with us to the fast!" Both of them went out to the fast, and rain did not fall.

עאל ואמר קומיהון לא רבי יהושע בן לוי מחית מיטרא לדרומאיי ולא ר' חנינה עצר מיטרא מן ציפוראיי

2.

[R. Chaninah] ascended and said in front of them "R. Yehoshua ben Levi did not bring rain to the south, and R. Chaninah did not withhold rain from Tziporin!"

אלא דרומאיי ליבהון רכיך ושמעין מילה דאורייתא ומתכנעין וציפוראיי ליבהון קשי ושמעין מילה דאורייתא ולא מיתכנעין.

i.

Rather, people of the south, their hearts are soft, and they hear words of Torah, and they are humbled. People of Tziporin, their hearts are hard, and they hear words of Torah, and they are not humbled.

מי עליל תלה עינוי וחמא אוירא שייף אמר עד כדון הכין. מיד נחת מיטרא

(e)

When R. Chaninah entered, he picked up his eyes and saw that the air is clear. He said "is it still so [even after we fasted, there are not even any clouds]?!" Immediately rain descended.

ונדר על גרמיה דלא למיעבד כן תובן אמר מה אנא מימור למרי חובא דלא יגבי חוביה.

1.

[R. Chaninah] vowed that he will not do so again - should I tell the creditor not to collect his debt?! (If they deserve to be punished, I should not complain to Hash-m about this.)

רבי זעירה בשם ר' חנינה מה יעשו גדולי הדור ואין הציבור נידון אלא אחר רובו

(f)

(R. Ze'irah citing R. Chaninah): What can the Gedolei ha'Dor do? [Even if they are totally righteous,] the Tzibur is judged according to its majority;

שכן מצאנו שכל ל"ח שנים שהיו ישראל כמנודים לא היה מדבר עם משה שנאמר [דברים ב טז] ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב המחנה מה כתוב בתריה [שם יז] וידבר ה' אלי לאמר

1.

We find that all 38 years that Yisrael were like excommunicated, [Hash-m] did not speak with Moshe [in a strong way, indicated by the word va'Ydaber, in spite of Moshe's merits], for it says "va'Yhi Ka'asher Tamu Kol Anshei ha'Milchamah Lamus mi'Kerev ha'Machaneh" - what does it say afterwards? "Va'Ydaber Hash-m Elai Leimor."

ר' יעקב בר אידי בשם ר' יהושע בן לוי מה יעשו גדולי הדור ואין הציבור נידן אלא אחר רובו

(g)

(R. Yakov bar Idi citing R. Yehoshua ben Levi): What can the Gedolei ha'Dor do? The Tzibur is judged according to its majority;

שכן מצאנו שאילולא שאמרו ישראל בהר הכרמל [מלכים א יח לט] ה' הוא האלהים ה' הוא האלהים לא ירדה האש מן השמים ושרפה את הקרבנות.

1.

We find that had Yisrael not said at Har ha'Karmel "Hash-m Hu ha'Elokim Hash-m Hu ha'Elokim", the fire would not have descended and burned the Korbanos. (They accepted to say so if fire will descend. Eliyahu's merits would not have sufficed.)

רבי יהושע בן יאיר בשם רבי פינחס בן יאיר שלשה ברא הקדוש ברוך הוא ותהא שבראן ואלו הן כשדים וישמעאלים ויצר הרע.

(h)

(R. Yehoshua ben Ya'ir citing R. Pinchas ben Ya'ir): There are three that Hash-m created them, and "regrets" that He created them - Babylonians, Yishmaelim and the Yetzer ha'Ra;

כשדים [ישעי' כג יג] הן ארץ כשדים זה העם לא היה הלואי לא היה.

1.

[The source that He "regrets" creating the] Babylonians - "Hen Eretz Kasdim Zeh ha'Am Lo Hayah" - if only it was not!

ישמעאלים [איוב יב ו] ישליו אהלים לשודדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו

2.

Yishmaelim - "Yishlayu Ohalim l'Shodedim u'Vatuchos l'Margizei Kel la'Asher Hevi Elokah b'Yado" (Hash-m brought this Tzarah on Himself, through creating them);

יצר הרע [מיכה ד ו] ביום ההוא נאם ה' אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי ר' ברכיה רבי אבא בר כהנא רבי יהושע בן יאיר בשם ר' פינחס בן יאיר הרי הוא כאילו הריעותי.

3.

The Yetzer ha'Ra - "ba'Yom ha'Hu Ne'um Hash-m Osfah ha'Tzole'ah veha'Nidachah Akabetzah va'Asher Hare'osi" - R. Berachiyah cited R. Aba bar Kahana citing R. Yehoshua ben Ya'ir citing R. Pinchas ben Ya'ir to say, it is as if I (Hash-m) did evil (I created the Yetzer ha'Ra).

רבי לעזר עבד תעניתא ולא איתנחת מיטרא עבד ר' עקיבה תענית ונחת מיטרא.

(i)

R. Lazar (R. Eliezer, R. Akiva's Rebbi) made a fast, and rain did not fall. R. Akiva made a fast, and rain fell;

עאל ואמר קומיהון אמשול לכם משל למה הדבר דומה למלך שהיו לו שתי בנות אחת חצופה ואחת כשירה אימת דהות בעייא ההיא חצופתא עלת קומיי הוה אמר יבון לה מה דהיא בעייא ותיזיל לה

1.

R. Akiva rose and said in front of them "I will give a parable - this is like a king who had two daughters. One was brazen, and one was proper. When the brazen one requested [something] and came in front of him, he would say 'give to her what she wants, and she will go';

ואימת דהות ההיא כשירה עלת קומוי הוה מאריך רוחיה מתחמד מישמוע שועתה.

2.

When the proper one came in front of him, he would delay [granting her request], from his desire to hear her entreaty. (This is why Hash-m answered me, but did not answer R. Eliezer.)

ואית שרי מימר כן

(j)

Question: May one say so (about oneself, i.e. I am brazen)?!

אלא שלא לחלל שם שמים בי ר"א.

(k)

Answer: [He said so] lest there be a Chilul Hash-m regarding R. Eliezer (lest people say that he is not proper, for he was not answered).

ר' אחא עבד תלת עשרה תעניין ולא נחת מיטרא מי עליל פגע ביה חד כותיי א"ל רבי ר' עצור גולתך מן מיטרא

(l)

R. Acha made 13 fasts, and rain did not fall. When he entered, a Kusi encountered him and said [sarcastically] "Rebbi, Rebbi, squeeze out the rain from your garment!"

א"ל חייו דההוא גברא שמייא מיעבד ניסן ושתא מצלחא וההוא גברא לית הוא מיחי ועבדון שמיא ניסין והצלחת שתא ומית ההוא כותייא

1.

R. Acha: [I swear in] the life of that man (you) that Shamayim will do miracles and the year will succeed, and that man (you) will not live [to see it]. Shamayim did miracles and the year succeeded, and that Kusi died;

והוון כל עמא אמרין איתון חמין פורין דשמש:

2.

The entire nation was saying "see Peros that grew due to the sun [without rain]!" (PNEI MOSHE)

וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות.

(m)

(Mishnah): All around it fast and do not blow the Shofar.

שכן מצאנו בי"ה מתענין ולא מתריעין:

(n)

Source: We find on Yom Kipur that we fast, do not blow the Shofar.

רבי עקיבה אומר מתריעות אבל לא מתענות.

(o)

(Mishnah - R. Akiva): They blow the Shofar, but do not fast.

שכן מצאנו בראש השנה מתריעין ולא לא מתענין:

(p)

Source: We find that on Rosh Hashanah they blow the Shofar, and do not fast.

2)

WHEN WE BLOW THE SHOFAR FOR DEVER (Yerushalmi Halachah 5 Daf 15a)

מתני' איזהו דבר עיר המוציאה חמשה מאות רגלי יצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה:

(a)

(Mishnah): What is Dever (a plague)? If a city has 500 people who walk (this excludes people who are very old or young) and three die in three days, one after the other.

גמ' אמר רבי לוי כתיב [דברים כח כא] ידבק ה' בך את הדבר (לאשה) [צ"ל כאשה - אור לישרים] הזאת שהיא מדבקת שלשה ככרים זה אחר זה (זה. הא עבידא אינו) [צ"ל אחר זה הא עבידא אצו - עלי תמר]

(b)

(Gemara - R. Levi): It says "Yadbek Hash-m Becha Es ha'Dever" - like a woman who sticks three loaves one onto another onto another - this is how they make a dough (bake it).

[דף טו עמוד ב] יותר מיכן צריכה שיעור אחר.

(c)

Question: If there are more than this (500 Raglei), is there another Shi'ur [how much must die to be considered Dever]?

נישמעינה מן הדא אפילו עיר גדולה כאנטוכיא ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הדא אמרה יותר מיכן [צ"ל אינו - קרבן העדה] צריכה שיעור אחר.

(d)

Answer: We learn from the following. Even a city as big as Antuchiya, if three died in three days [it is Dever]. This teaches that more than this, there is not another Shi'ur.

בתים שאמרו בריאים אבל לא מרועעים ודכוותה בחורים אבל לא זקינים.

(e)

The houses that they said (if they fall, we blow the Shofar) were sturdy, but not if they were frail. Similarly, [it is Dever only if the ones who died were] youths, but not elders.

תני אסכרה כל שהוא

(f)

(Beraisa): Croup - [we blow the Shofar for] any amount.

שנים בדבר ואחד באסכרה.

(g)

Question: If two died from Dever and one from croup [do we blow the Shofar]?

איתא חמי אסכרה כל שהיא ואת אמר הכין.

1.

Objection: The Shi'ur for croup is any amount, and you say so?! (One from croup alone already obligates blowing the Shofar!)

לכן צריכה כשהתריעו על האסכרה והלכה לה ואחר כך מתו שנים בדבר ואח' באסכרה:

2.

Answer: We need to ask about when they blew the Shofar for croup, and it went away, and afterwards two died from Dever and one from croup.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF