1)

TOSFOS DH Kol Ta'anis she'Lo Shak'ah Alav Chamah Lo Shmei Ta'anis

תוספות ד"ה כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה תענית

(SUMMARY: Tosfos explains acceptance of a fast.)

פי' במסכת ע"ז פרק אין מעמידין (דף לד.) וכן בחלוק שאין לו אימרא פירש התם

(a)

Reference: I explained this in Avodah Zarah (34a), and also a white garment without a cuff [in which Moshe served during the Milu'im].

וכל הפסק דמתענין לשעות דכל תענית צריך לקבלו מבערב בתפלת המנחה בשומע תפלה ואם הוא שבת באלהי נצור

1.

[I explained there also] the entire ruling of Ta'anis Sha'os, that he must accept [before] the night [before the fast] in Tefilas Minchah, in Shome'a Tefilah. If it (the day before) is Shabbos, he accepts in Elokai Netzor;

וצריך שיאמר למחר אהיה בתענית יחיד כי היכי דליכא למטעי בתענית צבור.

2.

He must say "tomorrow I will have an individual fast", so it cannot be confused with a Ta'anis Tzibur.

2)

TOSFOS DH Hasam Letzi'urei Nafshei b'Alma

תוספות ד"ה התם לצעורי נפשיה בעלמא

(SUMMARY: Tosfos discusses why Megilas Ta'anis applied after the Churban.)

ואע"ג דאמרינן (ר"ה דף יח:) משחרב בית המקדש בטלה מגילת תענית

(a)

Implied question: We say (Rosh Hashanah 18b) that after Churban Beis ha'Mikdash, Megilas Ta'anis was Batel;

והאי עובדא דרבי אליעזר בר צדוק היה לאחר חורבן דאי קודם החורבן אמרינן (שם) כיון שיש שלום אין שם צום (הגהת הב"ח)

1.

The episode with R. Eliezer bar Tzadok was after the Churban, for if it was before the Churban, we say that since there is Shalom, there is no fast!

האי תנא סבר דלא בטלה.

(b)

Answer: (It was after the Churban.) This Tana holds that Megilas Ta'anis was not Batel.

3)

TOSFOS DH Ye'aser

תוספות ד"ה יאסר

(SUMMARY: Tosfos explains the difference between the two words.)

- פי' יאסר באל"ף הוי לשון אסור שאסר עצמו

(a)

Explanation: Ye'aser with an Aleph is from the root "Asur". He forbade himself;

וייסר הוי לשון הסרה כלומר יסור מן הנדר ויהיה (הגהת הב"ח) מותר לאכול למחר שיהיה יום טוב ואין להתענות.

1.

"Yei'sar" is from the root "Hasarah" (veering). He will veer from the vow and be permitted to eat tomorrow, for it will be Yom Tov, and one does not fast.

4)

TOSFOS DH v'Im Gezeiraseinu Kodem l'Nidro Yidcheh Nidro Mipnei Gezeiraseinu

תוספות ד"ה ואם גזרתנו קודם לנדרו ידחה נדרו מפני גזרתנו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not one must compensate for the fast omitted.)

- אומר רש"י ידחה נדרו מכל וכל ולא ישלים אותו תענית

(a)

Rashi's opinion: His vow is totally pushed off. He does not complete the fast (fast another day to compensate).

והר"י מסופק בדבר

(b)

Ri's opinion: The Ri was unsure about this.

ויש להחמיר דדוקא אותו יום לא יתענה אבל ישלים אותו ליום מחר

(c)

Conclusion: One should be stringent. Only that day he does not fast, but he should complete the fast the next day.

וכן יש ליזהר שלא להתענות בראש חדש ובחנוכה ובפורים דמאלו ודאי לא בטלה מגילת תענית.

1.

Similarly, one should be careful not to fast on Rosh Chodesh, Chanukah and Purim. Regarding these, surely Megilas Ta'anis is not Batel.

12b----------------------------------------12b

5)

TOSFOS DH Nim v'Lo Nim Tir v'Lo Tir

תוספות ד"ה נים ולא נים תיר ולא תיר

(SUMMARY: Tosfos discusses why they are two expressions.)

- אומר רבי נים ולא נים בתחילת השינה תיר ולא תיר בסוף השינה (הגהת הט"ז, הובא בגליון הש"ס)

(a)

Opinion #1 (Tosfos' Rebbi): "Nim v'Lo Nishmat" (he is sleeping, but not fully sleeping) at the beginning of sleep. He is Tir v'Lo Tir (he is not fully awake) at the end of sleep.

אך לא נראה בערבי פסחים (דף קכ:) דקאמר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו

(b)

Question: Pesachim 120b connotes unlike this. We say that if (a group eating Korban Pesach) Nisnamnu (dozed), they may continue eating, but not if Nirdemu (they slept);

ואמר רב אשי ה"ד נתנמנמו נים ולא נים וכו'

1.

Citation (120b - Rav Ashi): Nisnamnu is Nim v'Lo Nim...

והתם מיירי בתחילת השינה בין נים ולא נים בין תיר ולא תיר

2.

There we discuss the beginning of sleep, both regarding Nim v'Lo Nim and Tir v'Lo Tir!

לכנ"ל כפירוש רש"י דאי הוה אמר נים ולא נים הוה אמינא דתיר הוי טפי מנים

(c)

Opinion #2 (Tosfos): Rather, I explain like Rashi. Had it said only Nim v'Lo Nim, one might have thought that Tir is more (asleep) than Nim;

ואי הוה אמר תיר ולא תיר ה"א דנים הוי טפי מתיר

1.

Had it said only Tir v'Lo Tir, one might have thought that Nim is more (asleep) than Tir;

הלכך איצטריך תרווייהו וכולהו בתחילת השינה כדמפרש התם

2.

Therefore, it needed to say both. All of them are at the beginning of sleep, like it explains there (120b).

ובירושלמי מפורש גבי הך ברייתא עד כמה אוכל ושותה עד קרות הגבר וה"ה עד שיעלה עמוד השחר ובד"א שהתנה אבל לא התנה וישן אינו יכול לאכול.

(d)

Citation (Yerushalmi, regarding this Beraisa): Until when may one eat and drink? Until Kros ha'Gever. The same applies until dawn. This is when he stipulated. If he did not stipulate, and he slept, he may not eat.

6)

TOSFOS DH Abaye v'Rava Saimei Afanta uh

תוספות ד"ה אביי ורבא סיימי אפנתא

(SUMMARY: Tosfos explains what kind of shoe this is.)

- פירוש במנעל שאין שוליים שול"א בלע"ז.

(a)

Explanation: This is a shoe without a sole, Sola in old French.

7)

TOSFOS DH d'Iy Matzi Metza'er Nafshei Avid Iy Lo Matzi Metza'er Nafshei Lo Avid

תוספות ד"ה דאי מצי מצער נפשיה עביד אי לא מצי מצער נפשיה לא עביד

(SUMMARY: Tosfos discusses when one may borrow and repay.)

- ומשום הכי קאמר שמואל דלוה תעניתו ופורע דוקא היכי דלא מצי מצער נפשיה אבל היכי דמצי מצער נפשיה לא מצי ללוות תעניתו

(a)

Explanation: This is why Shmuel said that he borrows his fast and pays. It is only if he cannot pain himself. If he can pain himself, he may not borrow his fast.

והכי מסקנא אם אמר הריני בתענית למחר צריך לצעוריה נפשיה ואינו יכול ללוות ופורע בחנם ואפילו אכל בשוגג ישלים אותו

1.

This is the conclusion. If he said "I am in a fast tomorrow", he must pain himself. He may not borrow without need. Even if he ate b'Shogeg, he must complete [the day without eating more].

והר"י מסופק בדבר אם יכול ללוותו ולפרוע היכי דקביל עליה כבר להתענות והתענה עד חצי היום או רביע יום ואפילו לא מצי לצעורי נפשיה

(b)

Opinion #2: The Ri was unsure whether or not one may borrow and repay if he already accepted to fast, and he fasted until half or a quarter of the day, even if he cannot pain himself;

אבל לא התענה ודאי דיכול ללוות אחר בשבילו או אם טעה ואכל בשוגג יאכל וישלים יום אחר

1.

But if he did not (begin to) fast he certainly may borrow another instead, or if he mistakenly ate he is permitted to eat and make it up on another day;

ואם התענה בשבת כגון תענית חלום דצריך לפרוע כדאמר ובלבד דיתיב תעניתא לתעניתא

2.

If he fasted on Shabbos, e.g. for Ta'anis Chalom, for which one must pay (fast another day), like it says "just he must fast [another day] for his fast" -

אם אירע שיהיה ר"ח אותו יום אז ידחה לתעניתו עד יום אחר בשבוע וכן נראה למ"ר שי'.

i.

If that day [after Shabbos] is Rosh Chodesh, he postpones his [compensation] fast until another day in the week. My Rebbi, she'Yichyeh, agreed.

8)

TOSFOS DH Mah Asifas Zekenim b'Yom Af Tzom b'Yom

תוספות ד"ה מה אסיפת זקנים ביום אף צום ביום

(SUMMARY: Tosfos discusses why we may not eat the night before.)

- אבל בלילה לא

(a)

Inference: We do not [forbid Melachah at night, just like elders do not gather] at night.

תימה אמאי אוכלים ושותים מבעוד יום כל הלילה נמי היו יכולין לאכול ולשתות

(b)

Question: Why do we eat and drink [only] during the day [before the fast]? Also the entire night they may eat and drink!

מה אסיפת זקנים ביום אף צום ביום אבל בלילה לא

1.

Just like elders gather during the day, also fasting is during the day, but not at night!

ויש לומר דלא יליף צום מאסיפה אלא לענין עשיית מלאכה דדוקא מלאכה גמרינן מאסיפה דהא לא כתיב בקרא אלא אספו זקנים וקדשו צום

(c)

Answer: We learn fasting from gathering only regarding doing Melachah. Only Melachah is learned from gathering, for the verse says only "gather elders and sanctify a fast";

אבל אכילה לא כתיב בקרא.

1.

The verse does not discuss eating.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF