1)

TOSFOS DH Bnei Melachim Yotze'in b'Zagin Man Tana Shabbos Hi v'Chulei

תוספות ד"ה בני מלכים יוצאין בזגין מאן תנא ר''ש היא כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses why there is no concern lest they break off, and they will come to carry them.)

פי' הקונטרס וליכא למיחש דילמא מחייכי בהו ואתו לאתויי

(a)

Explanation #1 (Rashi): There is no concern lest they laugh at them and they will come to carry [the bells].

וא''ת מכל מקום ליחוש דילמא איפסיק ואתי לאתויי כדאמרינן לעיל גבי עבד דלא יצא בחותם שבצוארו

(b)

Question: In any case we should be concerned lest they break and they will come to carry them, like we say above (58a) about a slave, that he may not go out with a signet on his neck!

וי''ל דהכא מיירי בתלוים בשלשלת דלא מיפסקי

(c)

Answer: Here we discuss [bells] hung on a chain. They do not break off.

וריב''א פירש דבירושלמי מוקי לה בקטנים דאפילו אי פסיק ומייתי לה ליכא איסור

(d)

Explanation #2 (Riva): The Yerushalmi establishes it to discuss minors. Even if it breaks and they come to carry it, there is no Isur.

1.

Note: This connotes that there is no Isur at all, not even due to Chinuch. Perhaps this is like the answer in Tosfos (Nazir 28b DH Beno) that Chinuch applies only to doing Mitzvos, but not refraining from Isurim.

והכי איתא בירושלמי ר' זעירא אומר בזוג שבצוארו ומהו כל אדם דקתני במתניתין בין קטנים עשירים בין קטנים עניים

(e)

Citation (Yerushalmi): Ze'ira says, with a bell on his neck. How do we explain "every person" in our Mishnah? Both rich minors and poor minors.

מתניתין פליגא עליה דרבי זעירא ולא בזוג שבצוארו כאן בגדולים כאן בקטנים

(f)

Citation (cont.): Our Mishnah argues with Ze'ira. It says "not with a bell on his neck"! [Rather,] this refers to adults, and this refers to minors.

פירוש ההוא דלא יצא בזוג שבצוארו בגדולים דלמא מיפסיק ואתי לאתויי והא דשרי הכא בקטנים דליכא למיחש כדפי'

(g)

Explanation: It says "not with a bell on his neck" regarding adults, lest it break and they come to carry it. It permits here regarding minors, for whom there is no concern, like I explained.

מ''מ יש לדקדק אמאי נקט בני מלכים כיון דליכא חששא אי מייתי להו קטן בידים

(h)

Question: Still, why did it mention princes, since there is no concern if a minor overtly carries it?

וי''ל דאי לאו בני מלכים הוו מחייכו עליה (הגהת יד דוד) כל שעה ואי אפשר שלא ישמע אביו מעולם ויטלם אביו בידו ואתו לאתויי

(i)

Answer: If not [that all Yisrael are] princes, people would constantly laugh at him, and it is impossible that his father will never hear, and his father will take it in his hand, and he will come to carry it;

אבל אי בני מלכים לא מחייכי אם כן אפילו אי מיפסיק ליכא למיחש דילמא מייתי להו אבוה דלא שכיח שיהא אביו בצדו בשעה שיפסוק:

1.

However, if [all Yisrael are] princes, they will not laugh. If so, even if it breaks there is no concern lest his father take it, for it is not common that his father will be there at his side at the time it breaks.

67b----------------------------------------67b

2)

TOSFOS DH Klal Gadol Kol ha'Yode'a Ikar Shabbos Chayav Al Kol Shabbos...

תוספות ד"ה כלל גדול. כל היודע עיקר שבת חייב על כל שבת...

(SUMMARY: Tosfos challenges Rashi's Perush that automatically, the days in between separate.)

פי' בקונטרס אע''פ שלא נודע לו בינתים אמרינן ימים שבינתים הויין ידיעה לחלק שאי אפשר שלא שמע בינתים שאותו יום שבת היה אלא שלא נזכר במלאכות

(a)

Explanation #1 (Rashi): Even though he did not find out in between, we say that the days in between are a Yedi'ah to separate, for it is impossible that he did not hear in between that that day was Shabbos, just he did not remember the Melachos.

וקשה לה''ר אליעזר דאמר בגמרא (לקמן דף עא.) קצר וטחן כגרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות וחזר וקצר וטחן כגרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות קצירה גוררת קצירה וטחינה גוררת טחינה פירוש ואינו חייב אלא אחת

(b)

Question #1 (R. Eliezer): It says in the Gemara (below, 71a) that if he harvested and grinded b'Shigegas (forgetting that it is) Shabbos and Zadon Melachos (he knew that they are forbidden on Shabbos), and returned and harvested and grinded b'Zadon Shabbos and Shigegas Melachos, [the first] harvesting is Gorer (drags with it the second) harvesting (to get atonement on the same Korban), and grinding is Gorer grinding, i.e. he is liable only once;

ובשבת אחת איירי דבשתי שבתות היה חייב שתים דימים שבינתים הויין ידיעה לחלק

1.

We discuss on one Shabbos, for in two Shabbosos he is liable twice, for the days in between are a Yedi'ah to separate;

אלמא אע''פ שנודע לו קודם קצירה אחרונה שאותו יום שבת הוא דהא בזדון שבת קצר וטחן אפי' הכי לא הויא ידיעה וחשיב העלם אחד כיון שלא נודע לו שחטא שהרי סבור שהמלאכה מותר'

2.

Inference: Even though it became known to him before the latter harvesting that the day was Shabbos, for [the latter time] he harvested and grinded b'Zadon Shabbos, even so it is not [considered] a Yedi'ah, and it is considered one Helam, since he did not know that he sinned, for he thought that the Melachah is permitted;

וטעמא משום דכתיב או הודע אליו חטאתו שיהיה לו ידיעת חטא

3.

The reason is because it says "Oh Hoda Elav Chataso" - he will have Yedi'ah of the sin.

ועוד הקשה ריב''ם דבגמרא מפקינן לה מקרא ואי כדפי' בקונטרס שאי אפשר שלא נודע לו למה לן קרא

(c)

Question #2 (Rivam): In the Gemara we learn from a verse. According to Rashi, that it is impossible that he did not hear in between, why do we need a verse?

ועוד קשה לר''י דתנן בפרק אמרו לו (כריתית דף טז.) א''ר עקיבא שאלתי את ר' אליעזר העושה מלאכות הרבה בשבתות הרבה מעין מלאכה כו' אמר ליה חייב על כל אחת ואחת ק''ו מנדה כו'

(d)

Question #3 (Ri) Citation (Kerisus 16a - Mishnah - R. Akiva): I asked R. Eliezer, if one did many Melachos on many Shabbosos resembling one Melachah... [R. Eliezer] said he is liable for each one. We learn from a Kal v'Chomer from Nidah...

ופליגי התם אמוראי בגמרא היכי בעי מיניה וקאמר בסוף שמעתא ולרב חסדא דאמר שגגת שבת וזדון מלאכות הוא דבעא מיניה אי ימים שבינתים הויין ידיעה לחלק או לא נדה מאי ימים שבינתים איכא

1.

Amora'im argue there in the Gemara about his question, and it says at the end of the Sugya "according to Rav Chisda, who says that he asked about Shigegas Shabbos and Zadon Melachos, whether or not the days in between are a Yedi'ah to separate, regarding Nidah, what days in between are there?"

ומשני שבא עליה וטבלה וראתה וחזר ובא עליה והתם אפילו איחרה כמה שנים ולא טבלה חשיב הכל העלם אחד

2.

It answers that he had Bi'ah with her and she immersed, and saw [Dam Nidah], and he had Bi'ah with her again. There, even if she delayed several years and did not immerse, it is considered all one Helam!

אלא כשטבלה ימי היתר שבינתים אע''פ דלא ידע כמי שידע דמי ה''נ גבי שבת אע''פ שלא שמע ימי היתר שבינתים הויין ידיעה לחלק דגזרת הכתוב היא שתהא שמירה לכל שבת

(e)

Explanation #2: Rather, when she immersed, the days of Heter in between, even though he did not know, it is as if he knew. Also here, regarding Shabbos, even though he did not hear about the days of Heter in between, they are a Yedi'ah to separate, for it is a Gezeiras ha'Kasuv that there be a Shemirah for every Shabbos!

ותימה דהתם יליף רבי אליעזר שבת מנדה ואדרבה בשבת כתיב קרא ובנדה לא כתיב

(f)

Question: There, R. Eliezer learns Shabbos from Nidah. Just the contrary, a verse is written regarding Shabbos, and not regarding Nidah!

ונראה לר''י דהא דנפקא לן מקרא בגמרא היינו כרבי אליעזר ברבי שמעון דהתם דאמר לא כך שאלו רבי עקיבא לרבי אליעזר אלא הבא על הנדה והשיב לו רבי אליעזר דחייב על כל אחת ואחת ק''ו משבת:

(g)

Answer (Ri): This that we learn from a verse in the Gemara, this is according to R. Elazar b'Ribi Shimon there, who says that R. Akiva did not ask R. Eliezer about this, rather, about one who had Bi'ah with a Nidah, and [R. Eliezer] answered that he is liable for each [Bi'ah], based on a Kal v'Chomer from Shabbos.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF