שבת דף לג: א

על איזה עון באה אסכרה לעולם?

על איזה עון
לתנא קמא ור' יהודה בר' אילעאי על שלא מעשרין
לר' אעזר בר' יוסי על לשון הרע, ועל שלא מעשרין
לר' שמעון בר יוחאי על עון ביטול תורה

למה תיקנו הרומאים את הדברים דלהלן?

שווקים גשרים מרחצאות
לר' יהודה לצורכי הציבור
לרשב"י להושיב בהן זונות ליטול מהן מכס לעדן בהם את עצמן
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף