שבת דף לב. א

הנשים שאינן זהירות בנדה ובהדלקת הנר, מה עונשן?

מה עונשן? ומה הגירסא בברייתא?
לתנא דמתניתין מתות בשעת לידתן - דגרסי "יולדות" ג' "בדקי" [1] מיתה נבראו באשה
לר' אלעזר מתות צעירות - דגרסי "ילדות" [2] ג' "דבקי" [3] מיתה נבראו באשה

שבת דף לב: א

משום מה נענשים בעונשים דלהלן?

אשתו של אדם מתה בניו מתים
לר' נתן בעון נדרים ----
לרבי בהו"א ---- בעון ביטול תורה
לרבי במסקנא ולר' אלעזר בר"ש ---- בעון נדרים

-------------------------------------------------

[1] ופירוש תיבת "בדקי" - היינו ג' דברים שבודקים אותה בשעת סכנה האם ראויה לנס או למיתה, והיינו כמאן דגרס על ג' עבירות נשים מתות כשהן "יולדות".

[2] ובגמ' יש מחלוקת בזה, דר' אלעזר ס"ל כנ"ל שמתות ילדות משום ג' עבירות, ואילו רב אחא סובר שמתות ילדות משום שמכסות צואת בניהם בשבת, וי"א על שקורין לארון הקודש - ארנא, דהיינו ארון סתם ולא אומרים "ארון הקודש".

[3] ופירוש תיבת "דבקי" - היינו ג' דברים שמדביקין ומקרבין את מיתתה קודם זמנה בצעירותה, והיינו כר' אלעזר דגרס: על ג' עבירות נשים מתות כשהן "ילדות".

עוד חומר לימוד על הדף