סנהדרין דף קי"ג ע"א

האם כלל בעשה ופרט בלא תעשה דנים אותו בכלל ופרט?

אליבא דר' עקיבא אליבא דר' יוסי הגלילי
להו"א דנים אותו [1] אין דנים אותו [2]
למסקנא אין דנים אותו אין דנים אותו

מה דין אילנות תלושים או מחוברים בערים דלהלן?

בעיר הנדחת בעיר אחרת - יריחו שהוחרמה
אילנות תלושים אסורים אסורים
אילנות מחוברים מותרים אסורים

-------------------------------------------------

[1] וסברה הגמ' בהו"א שטעמו של ר' עקיבא שאמר במשנה שלא תבנה עוד לכמות שהיתה היינו שלא תבנה בבנין בתים אבל בגנות ופרדסים תבנה, הוא משום שדורש כלל ופרט, דהכלל והיתה תל עולם, ומשמע לכאורה שאפילו גנות ופרדסים לא, והפרט לא תבנה עוד דמשמע רק בנין לא, אולם כיון שאין בכלל אלא מה שבפרט, דרשינן בנין בתים לא אבל גנות ופרדסים כן.

[2] ולכך ס"ל לר' יוסי הגלילי [לפי ההו"א] שלא תבנה אפילו לגנות ופרדסים, כיון שהכלל בעשה והפרט בלא תעשה אינו נדון בכלל ופרט ותרי מילי נינהו, והיתה תל עולם בא לומר שלא יבנו בה לא בנין ולא גנות ופרדסים, ולא תבנה עוד בא לומר שדבר שיצא מן הכלל וכו'.

עוד חומר לימוד על הדף