סנהדרין דף צ' ע"א

נביא שהדיח לעבוד ע"ז או לבטל איזה מצוה באופנים דלהלן מה דינו?

בעוקר כל האיסור או כל המצוה בעוקר רק מקצת האיסור והמצוה
בעבודה זרה לרבנן: בסקילה
לר' שמעון: בחנן
לרבנן: בסקילה
לר' שמעון: בחנק
בשאר מצוות לרב חסדא: דברי הכל בחנק
לרב הונא- לרבנן: בסקילה
לרב הונא - לר' שמעון: בחנק
לדברי הכל פטור

סנהדרין דף צ' ע"ב

לר' ישמעאל ור' עקיבא מה דרשינן מקראי דלהלן?

הכרת (במדבר ט"ו ל"א) תכרת (שם) את ה' הוא מגדף ונכרתה (שם פסוק ל')
לר' עקיבא כרת בעולם הזה כרת בעולם הבא למגדף - שהוא מברך את ה'
תר' ישמעאל כרת בעולם הבא דברה כלשון בני אדם כרת בעולם הזה

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף