סנהדרין דף ד' ע"א

לר' יצחק בר יוסף שס"ל שנחלקו התנאים אם דרשינן מקרא או מסורת,
האם הוא בכל ענין? [תד"ה כולהו].

היכא דמכחשי מקרא ומסורת אהדדי היכא דלא מכחשי אהדדי
לתנאים שמנה ר' יצחק דרשינן למקרא דרשינן לתרוייהו
לשאר התנאים דרשינן למסורת דרשינן לתרוייהו

בקרבנות דלהלן, בכמה מתנות שנתן על גבי המזבח כיפר?

עולה שלמים ואשם חטאות מזבח החיצון חטאות מזבח הפנימי [1]
לבית שמאי מתנה אחת שתי מתנות כל המתנות
לבית הלל מתנה אחת מתנה אחת כל המתנות

סנהדרין דף ד' ע"ב

דרשת יִרְאה יִרָאה, על מי קאי כל יראה? [תד"ה כדרך].

יִרְאה - כדרך שבא לראות יִרָאה - כך בא ליראות
לרש"י קאי אקב"ה קאי אזכורך
לר"ת קאי אזכורך [2] קאי אזכורך

-------------------------------------------------

[1] כמבואר בעמ' ב', ומובא ברש"י כאן ד"ה קרנות.

[2] לר"ת הוקשה על פירוש רש"י שפירש שאחד קאי אקב"ה ואחד קאי אזכורך, דמלשון הפסוק יראה כל זכורך משמע שבין יִרְאה ובין יִרָאה קאי אזכורך. ולכך פירש ר"ת ששניהם קאי אזכורך, והכי פירושו, כדרך שזכורך בא לִיראות (כצ"ל - רש"ש) את פני השכינה שאז רואהו הקב"ה בשתי עיניו, כך זכורך צריך לבוא ולהראות בשתי עיניו של זכורך.

עוד חומר לימוד על הדף