1)

TOSFOS DH AF YDEI KIDUSH LO YATZ'U

תוס' ד"ה אף ידי קידוש לא יצאו

(SUMMARY: Tosfos explains the source and the reason for this.)

ד'אין קידוש אלא במקום סעודה' ...

(a)

Reason: Due to the principle 'Ein Kidush Ela be'Makom Se'udah' ...

משום דכתיב "וקראת לשבת עונג", כלומר במקום קריאת קידוש שם תהא עונג.

1.

Source: Which we learn from the Pasuk "Vekarasa le'Shabbos Oneg", which in turn implies that In the location that one recites Kidush, there one should enjoy Shabbos (i.e. eat the Shabbos meal).

2)

TOSFOS DH V'LI'SHEMUEL LAMAH LI L'KIDUSHI B'VEI KENISHTA

תוס' ד"ה ולשמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא

(SUMMARY: Tosfos explains why one recites Kidush in Shul according to Rav.)

לרב צריך לקדושי בבי כנישתא להוציא כל אותם שאין להם בני בית, שלא יצטרכו לקדש בביתם.

(a)

Clarification: According to Rav, one recites Kidush in Shul in order to render Yotzei those who do not have a family, so that they should need to recite Kidush at home.

3)

TOSFOS DH DE'ACHLU VE'SHASU VE'GANU BE'VEI KENISHTA

תוס' ד"ה דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא

(SUMMARY: Tosfos queries the Heter to eat, drink and sleep in Shul and elaborates.)

וא"ת, והא אמרי' בפ' בני העיר (מגילה דף כח.) 'בתי כנסיות אין אוכלין בהן ואין שותין בהן?

(a)

Question: The Gemara in Perek B'enei ha'Ir (Megilah, Daf 28.) specifically prohibits eating and drinking in a Shul?

אע"ג דאכילה ושתיה של מצוה מותר, כדאמרי' בירושלמי - שהיו אוכלים שם בקידוש החדש.

(b)

Refuted Answer: Even though eating and drinking of a Mitzvah is permitted, as the Yerushalmi states with regard to eating there when performing Kidush ha'Chodesh.

וגם עכשיו נוהגין לשתות כוס הבדלה וברית מילה ...

1.

Refuted Answer (con.): And also nowadays one tends to drink there the cup of Havdalah and of B'ris Milah ...

מ"מ, שאינה של מצוה ושינה אסור?

(c)

Refutation: Nevertheless, if it is not of a Mitzvah, it is forbidden, as well as sleeping there, it is forbidden?

ואפי' בשל בבל אין אוכלין בהן, דקאמר התם 'רבינא ורב אדא בר אהבה שלא היו רוצים ליכנס בבית הכנסת מפני הגשמים, אי לאו משום ד'שמעתא בעיא צלותא'.

1.

Refutation (cont.): And the prohibition extends to the Shuls of Bavel, since the Gemara there cites Ravina and Rav Ada bar Ahavah, who would not have entered a Shul because of the rain, if not for the fact that 'Learning Torah requires clarity of mind'.

והא דקאמר התם 'בתי כנסיות של בבל על תנאי עשויין' ...

(d)

Query: And when the Gemara says there that the Shuls of Bavel are made on condition ...

היינו לאחר שיחרבו, שאין נוהגין בהן קדושה.

(e)

Answer to Query: It is referring to after they are destroyed, when they lose their Kedushah.

וי"ל, דלאו דוקא 'בבי כנישתא' אלא חדרים שהיו סמוכין לבית הכנסת קרי 'בי כנישתא', ומשם היו שומעים הקידוש.

(f)

Answer: When the Gemara says 'be'Bei Kenishta', it does not mean Davka inside the Shul, but rather in the rooms adjoining it, and it is from there that they heard Kidush.

ולפי מה שפירשתי דממקום למקום בחד בית כשדעתו לאכול במקום אחר יש קידוש ... ', אתי שפיר.

(g)

Conclusion: And this goes well , with what Tosfos explained on the previous Amud (DH 'Y'dei Kidush ... ') that 'from one location to another in the same house, where one intends to eat there, one is Yotzei Kidush'.

4)

TOSFOS DH AVAL MI'MAKOM L'MAKOM B'CHAD BEISA

תוס' ד"ה אבל ממקום למקום בחד ביתא

(SUMMARY: Tosfos clarifies what is called 'from one location to another'.)

פי' מחדר לבית או מבית לעליה כמו מאיגרא לארעא.

(a)

Clarification: This refers to from a room to a house or from a house to the attic, like from the roof to the ground.

אבל מפינה לפינה יש קידוש ...

1.

Clarification (cont.): But from one corner to the other, there is Kidush.

כי היכי דלא חשוב שינוי מקום בסמוך ולקמן גבי שינוי מקום דקאמר 'לא שנו אלא מבית לבית'

2.

Proof: Just as it is not called a change of location shortly, and later with regard to 'Shinuy Makom', where it confines change of location to 'from one house to another'.

ומיהו שני מקומות בחד בית קרי ליה מבית לבית.

3.

Conclusion: But two locations (rooms) in one house has the same Din as one house to another.

ומיהו י"ס דגרסי' הכא 'מפינה לפינה ... '.

(b)

Alternative Text: There are some however, who have the text here 'From one corner to another'.

5)

TOSFOS DH TE'IMI MIDI

תוס' ד"ה טעימו מידי

(SUMMARY: Tosfos clarifies the meaning of this term.)

נראה דהיינו טעימת לחם, כדאמרינן בפ"ג דשבועות (דף כב:) 'כדאמרי אינשי "ניטעום מידי!" ואזלי ואכלי ושתו'.

(a)

Clarification: This refers to eating bread, as the Gemara explains in the third Perek of Shevu'os (Daf 22:), 'Like people say, 'Let us taste something' and then they go and eat and drink.

ואם מועיל מיני תרגימא להשלים ג' סעודות שבת כמו בסוכה ...

(b)

Suggested Halachah: If cake will suffice to make up the three Shabbos meals like it does by Succah (See Succah 27.) ...

היינו דוקא בסעודה שלישית, אבל לא בסעודת ערבית ושחרית שהם עיקר כבוד שבת.

(c)

Qualification: It is specifically by Se'udah Shelishis, but not by the two Se'udos of Friday night and Shabbos morning, which constitute the main Kavod Shabbos.

6)

TOSFOS DH U'V'KIDUSA D'HACHA LO NAFKISU

תוס' ד"ה ובקידושא דהכא לא נפקיתו

(SUMMARY: Tosfos explains why there was no problem about eating a Shabbos meal without a lamp.)

ומה שלא היה מקפיד על סעודת שבת שלא לאכול בלא נר, כדפי' בקונטרס ...

(a)

Implied Question: And the reason that he was not fussy about them eating the Shabbos meal without a lamp, as Rashi explains ...

היינו משום שיוכלו לעשות למחר שלש סעודות.

(b)

Answer #1: Was because they could eat the three Shabbos meals in the day-time.

או שמא יוכלו לאכול במקום שיש שם נר ואין יין.

(c)

Answer #2: Or because they would be able to eat it later, where there was a lamp but and no wine.

7)

TOSFOS DH MATIRIN MI'BEGED L'BEGED

תוס' ד"ה מתירין מבגד לבגד

(SUMMARY: Tosfos reconciles Shmuel with his opinion in Menachos.)

ואע"ג דשמואל אית ליה בפ' התכלת (מנחות, דף מא.) 'כלי קופסא חייבין בציצית'?

(a)

Implied Question: Even though Shmuel holds in Perek ha'Techeiles (Menachos, Daf 41.) that 'Clothes that are lying in a drawer are Chayav Tzitzis'?

מודה אם אין ציצית לכל בגדיו, שיתיר ציצית מבגד שמצניעו ליתן בבגד שרוצה ללבוש ...

(b)

Answer: He will concede in the event that one does not have sufficient Tzitzis for all one's garments, that one removes the Tzitzis from the garments that one has put away and attaches them to one that he is wearing ...

ותהא המצוה עליו.

1.

Reason: So that the Mitzvah should be on him (rather than in the drawer).

8)

TOSFOS DH V'HALACHAH K'REBBI SHIMON BI'GEREIRAH

תוס' ד"ה והלכה כר"ש בגרירה

(SUMMARY: Tosfos discusses there is not proof from a S'tam Mishnah in Nazir like Rebbi Shimon, and Rebbi always rules like a S'tam Mishnah.)

קשה, תיפוק ליה משום דרבי יוחנן סבר כר"ש ...

(a)

Question: Why does the Gemara not attribute this to the fact that Rebbi Yochanan holds like Rebbi Shimon ...

דפריך בכמה דוכתי (שבת, דף פא:) 'והא א"ר יוחנן הלכה כסתם משנה', ותנן 'נזיר חופף ומפספס ... ' ...

1.

Question (cont.): Since the Gemara asks in many places (Shabbos, Daf 81:) 'Did Rebbi Yochanan not say that the Halachah is like a S'tam Mishnah, and we learned (a S'tam Mishnah which states that 'A Nazir may comb and separate his hair' ...

אלמא ס"ל ד'דבר שאין מתכוין מותר'?

2.

Question (concl.): From which we can learn that he holds 'Davar she'Ein Niskaven, Mutar'?

י"ל, שמא רבי יוחנן לא סבר לה כוותיה ב'גרירה', לפי שקרוב לעשות חריץ ודמי לפסיק רישיה.

(b)

Answer: Perhaps Rebbi Yochanan does not hold like Rebbi Shimon in the case of 'Gereirah', since it is close to making a groove, and is similar to 'P'sik Reisha'.

9)

TOSFOS DH V'REBBI YOCHANAN AMAR AF Y'DEI YAYIN YATZ'U

תוס' ד"ה ורבי יוחנן אמר אף ידי יין יצאו

(SUMMARY: Tosfos explains why it must speak when they drunk wine in Shul.)

ומיירי ששתו בבית הכנסת.

(a)

Clarification: It speaks where they drank in Shul.

אע"ג דלענין קידוש יצאו בשמיעה, כדפי' לעיל, לענין יין לא פטר אא"כ שתה ...

(b)

Clarification (Cont.): Because even though they werfe Yotzei Kidush with hearing alone, as Tosfos explained earlier, regarding wine they cannot be exempt unless they actually drank

דהוי הפסק.

1.

Reason: Since otherwise, it will be a Hefsek (between Kidush and drinking).

כדאמרי' בפ' כיצד מברכין (ברכות, דף מ.) גבי 'המוציא', שאם הפסיק, שצריך לחזור ולברך.

(c)

Proof: Like we say in 'Keitzad Mevorchin (B'rachos, Daf 40.) in connection with 'ha'Motzi' - that if one interrupts (before eating), one is obligated to repeat the B'rachah.

10)

TOSFOS DH SHINUY YAYIN EIN TZARICH L'VARECH

תוס' ד"ה שינוי יין א"צ לברך

(SUMMARY: Tosfos discusses in detail, the B'rachah of 'ha'Tov ve'ha'Meitiv')

מיהו 'הטוב והמטיב' צריך לברך, כדאמרינן בהרואה (שם דף נט:).

(a)

Clarification: One is however obligated to recite 'ha'Tov ve'ha'Meitiv, as the Gemara says in 'ha'Ro'eh' (Ibid., Daf 59:).

ופי' רשב"ם דווקא היכא דמשובח מן הראשון. וכן בהלכות גדולות.

(b)

Explanation #1: The Rashbam explains that this is specifically where the second wine is better than the first one. And this is also the opinion of the B'hag.

וכן משמע בירושלמי דסוף כיצד מברכין דקאמר 'אבא בר רב הונא אמר "יין חדש וישן צריך לברך; שינוי יין אין צריך לברך; שינוי מקום צריך לברך; היסח הדעת כמו שהוא שינוי מקום.

(c)

Yerushalmi #1: And this is also implied in the Yerushalmi at the end of 'Keitzad Mevorchin', which, citing Abba bar Rav Huna that 'Someone who drinks new wine and old wine, requires a B'rachah, a change of wine does not, and a change of location does. The Yerushalmi concludes that Hesech ha'da'as (where one has taken one's mind off drinking) is equivalent to a change of location.

משמע שרוצה לומר דיין חדש וישן צריך לברך, לפי שהישן טוב מן החדש, אבל שינוי יין סתם אין צריך לברך, כיון שאין ידוע שהשני משובח.

1.

Yerushalmi #t (cont.): This implies that new wine followed by old wine requires a B'rachah because old wine is better than new wine; whereas a S'tam change from one wine to another does not require a B'rachah, since one does not know that the second wine is better than the first.

מיהו עובדא דבתר הכי פליג עליה ...

(d)

Yerushalmi #2: The case that follows however, clashes with what we just said ...

דקאמר ד'על כל חבית וחבית מברך'. מה היה מברך? ואמר רבי יצחק בשם רבי 'ברוך הטוב והמטיב' ...

1.

Yerushalmi #2 (cont.): Because the Yerushalmi then rules one one needs to recite a B'rachah over every barrel. And in answer to the question 'Which B'rachah'? Rebbi Yitzchak in the name of Rebbi answers 'Baruch ha'Tov ve'ha'Meitiv' ...

משמע בכל ענין אפילו מטבא לבישא.

2.

Conclusion: Implying that one recites it in all cases, even from good wine to inferior wine.

מיהו יש לדחות שהיה מברך לפי שלא היה מכירו, אבל אם ידוע שהשני גרוע, לא.

(e)

Refutation: One can refute this however, by establishing it where one does not recognize the second wine, but that, if one knows that it is inferior, one does not recite the B'rachah.

ונראה דאפילו השני גרוע, מברך ...

(f)

Explanation #2: It seems though that one recites a B'rachah even where (one knows that) the second wine is inferior ...

דעל ריבוי יינות הוא מברך ...

1.

Reason: Seeing as one recites the B'rachah due to the various brands of wine ...

ובלבד שלא יהיה האחרון רע יותר מדאי, שאין יכולין לשתותו אלא מדוחק.

2.

Qualification: Provided, that is, that the quality of the latter wine is not excessively bad, to the extent that one can only drink it in casew of emergency.

וצריך לברך 'הטוב והמטיב' בין בשעת סעודה בין שלא בשעת סעודה.

(g)

Halachah #1: One recites 'ha'Tov ve'ha'Meitiv' irrespective of whether it is in the course of a meal or not.

ויחיד אין צריך לברך, אי ליכא אחרינא בהדיה, כדמוכח בהרואה (שם).

(h)

Halachah #2: A single person is not required to recite it, as is evident in 'ha'Ro'eh' (Ibid.).

ודוקא ביין מברכין ...

(i)

Halachah #3: It is only over wine that one recites 'ha'Tov ve'ha'Meitiv'' ...

לפי שזיבלו כרמיהן בדמיהן של ישראל.

1.

Reason: Because they (the Romans) used to fertilize their vineyards with the blood of Yisrael.

ו'הטוב' - שלא הסריחו; 'והמטיב' - ,שניתנו לקבורה [ועיין תוספות ברכות נט: ד"ה הטוב].

2.

Conclusion: So they instituted 'ha'Tov' - because the bodies did not decompose; 've'ha'Meitiv' - that they were (after many years) given permission ot bury them.

101b----------------------------------------101b

11)

TOSFOS DH ELA BI'DEVARIM SHE'EIN TE'UNIN B'RACHAH L'ACHAREIHEM BI'MEKOMAN

תוס' ד"ה אלא בדברים שאין טעונין ברכה לאחריהם במקומן

(SUMMARY: Tosfos disagrees with the Rashbam's interpretation of this grouping and elaborates.)

פירש רשב"ם - כגון מים ופירות, שאין צריכין אחריהם ברכה חשובה מעין שלש.

(a)

Explanation #1: Such as water and fruit, the Rashbam explains, which do not require an important B'rachah Acharonah (i.e. 'Me'ein Shalosh').

ומה"ט א"צ לברך במקומן.

1.

Explanation #1 (cont): And for that reason they do not require a Br'achah in their place.

הלכך עמידתו זו היא גמר סעודתו, והך סעודה אחריתי היא, וצריך לברך בתחלה.

2.

Explanation #1 (cont.): Consequently, rising from one's place is considered the end of the meal, and when one subsequently continues to eat, it is another meal, which requires a new B'rachah.

אבל דברים הטעונין ברכה לאחריהם במקומן - כגון יין וכל ז' מינין, לקיבעא קמא הדר.

3.

Conclusion: But things that require a B'rachah Acharonah in their place , such as wine and the seven species, one returns to one's initial fixture.

והא דתנן ברכות (דף נא.) 'מי שאכל ושכח ולא בירך, לכתחלה צריך לברך במקומו, בכל ז' מינים מיירי.

(b)

Consequently: And the Mishnah in B'rachos (Daf 51.) which requires someone who forgot and did not recite a B'rachah Acharonah, Lechatchilah needs to recite it in one's place, is referring to the seven species.

וברייתא דמייתי בסמוך לא גרסינן 'לשתות יין' ...

(c)

Clarification: And in the Beraisa which the Gemara will cite shortly, we do not have the text 'to drink wine ...

מדמדקדק הגמ' דאיירי בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומן מדקתני 'עקרו' ולא דייק מדקתני 'יין' שהוא מז' מינין.

1.

Reason: Since the Gemara extrapolates that it speaks about things that require a B'rachah Acharonah in their place from the fact that is says 'Akru' (they uprooted ... ) and not from the fact that it mentions wine, which is one of the seven species.

אבל בברייתא דתניא כוותיה דרב חסדא גרסי' 'יין'.

(d)

Clarification: The Beraisa which the Gemara cites in support of Rav Chisda does have the text 'wine'.

ומיהו קשה, דאי הוה יין בכלל דברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן, א"כ, אמאי איתותב ר' יוחנן לעיל ...

(e)

Question #1: If wine is included among the things that require a B'rachah Acharonah in its place, then why is Rebbi Yochanan's opinion refuted?

דרבי יוחנן איירי ביין דא'מאי דקאמר ר' יוחנן 'אף ידי יין נמי יצאו', קאמר ואזדא ר' יוחנן לטעמיה, דאמר 'שינוי מקום א"צ לברך'.

1.

Question #1 (cont.): Seeing as Rebbi Yochanan is speaking about wine, since the Gemara is referring to Rebbi Yochanan's statement 'Af Y'dei Tain Nami Yatza', on which it continues that Rebbi Yochanan follows his own reasoning where he said that 'Shinuy Makom does not require a new B'rachah'.

וברייתא איירי בדברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומן?

2.

Question #1 (concl.): Whereas the Beraisa is talking about things that do not require a B'rachah Acharonah in their place?

ועוד, דא"כ פליג רב חסדא א'רב ושמואל דאמרי לעיל 'ידי יין לא יצאו'. ולכאורה משמע דלא פליג אלא עם רב ששת?

(f)

Question #2: Moreover, it will turn out that Rav Chisda argues with Rav and Shmuel, who said above 'Y'dei Yayin Lo Yatz'u'. Whereas it implies that he only argues with Rav Sheishes?

עוד קשה, דאמר בירושלמי ס"פ כיצד מברכין 'היה אוכל במזרחה של תאנה ובא לו במערבה, צריך לברך'.

(g)

Question #3: Furthermore, the Yerushalmi at the end of 'Keitzad Mevorchin' states that 'Someone who is standing on the east of a fig-tree and he then moves to the west requires a fresh B'rachah'.

אלמא בז' מינין נמי שינוי מקום צריך לברך?

1.

Question #3 (concl.): So we see that also with regard to the seven species, a change of location requires a fresh B'rachah?

ודוחק לומר דאתיא כרב ששת, שאין הלכה כמותו.

(h)

Refuted Answer: And it is a Dochek to say that it goes like Rav Sheishes, since the Halachah is not like him.

לכך נראה, דיין וכל ז' מינין לא הוו בכלל דברים הטעונין ברכה לאחריהם במקומן, אלא פת, וכל מיני פת שמברכין עליו 'המוציא'

(i)

Explanation #2: The Halachah therefore is that wine and the seven species are not included among the things that require a B'rachah Achronah in their place; only bread is, and that incorporates all kinds of bread over which one recites 'ha'Motzi'.

או שמא כל מיני מזונות שיש בהם מה' מינין הוו בכלל דברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן.

1.

Alternatively: Or perhaps all kinds of cake that are made from the five species of grain are included, too.

ולהאי פי' נמי לא גרסינן בברייתא דבסמוך 'לשתות יין'.

(j)

Clarification: According to this explanation too, the text in the Beraisa that that the Gemara will cite shortly does not read 'to drink wine' ...

ולא בדתניא כוותיה דרב חסדא

1.

Clarification (cont.): Nor does the Beraisa that the Gemara cites in support of Rav Chisda.

דבפת או בה' מינין מיירי, מדקתני 'עקרו'.

2.

Reason: Since, seeing as it states 'Akru', it can only be talking about the five species of grain.

וכן הלכה בכל דבר חוץ מפת ומיני מזונות שהם מחמשת מינין, א"צ ברכה אחריהם במקומן, ושינוי מקום צריך לברך בהם.

(k)

Halachah: The Halachah regarding all things except for bread and different kinds of cake made from the five species of grain is that they do not require a B'rachah Achronah in their place, and that a change of location does not require a fresh B'rachah.

ושינוי מקום היינו אפי' בחד בית, כמו מאיגרא לארעא, או מחדר לבית.

(l)

Clarification: A change of location means even in the same house, such as from the roof to the ground, or from a (side) room to the house.

אבל מפינה לפינה לא.

1.

Clarification (cont.): but not from one corner to another.

ולכל הפירושים אם הלך באמצע סעודה למקום אחר, יכול לשתות יין או מים בלא ברכה

(m)

Halachah: According to all the above explanations, someone who changes his location in the middle of a meal is permitted to drink wine or water without a fresh B'rachah.

דכיון שהוא בתוך הסעודה, לקיבעיה קמא הדר.

1.

Reason: Because since he is in the middle of a meal, he returns to his initial fixture.

12)

TOSFOS DH K'SHE'HEIN YOTZ'IN TE'UNIN B'RACHAH L'MAFRE'A

תוס' ד"ה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses as to whether this extends to other cases or whether it applies exclusively here.)

משמע היכא דאיכא היסח הדעת, לא סגי שיברך ברכת המוציא, אלא צריך שיברך ברכת המזון ...

(a)

Explanation #1: This implies that wherever there is Hesech ha'Da'as (one takes one's mind completely off the meal), it will not suffice to merely to recite Birchas ha'Motzi, but one also needs to Bench ...

וא"כ, הא דאמר לקמן (דף קג:) 'כיון דאמר "הב וניבריך" איתסר לכו למישתי, היינו עד שיברך ברהמ"ז.

1.

Explanation #1 (cont.): In that case, when the Gemara says later (on Daf 103:) 'When the BaLabos announces 'Come let us Bench!', one is forbidden to drink, it means - until one has recited Birchas ha'Mazon.

וכן משמע בכיצד מברכין (ברכות דף מב.) דקאמר 'רבה ורבי זירא הוו אכלי, סליקו תכא מקמייהו אייתי להו ריסתנא; רבה אכל ורבי זירא לא אכל.

(b)

Support: And this is also implied in 'Keitzad Mevorchin' (B'rachos, Daf 42.) where, Rabah and Rebbi Zeira were eating, when, after the tables were removed from in front of them, another course was served, which Rabah ate but Rebbi Zeira did not.

א"ל "לא סבר לה מר "סילק, אסור מלאכול?". א"ל, "אנא א'תכא דריש גלותא סמיכנא".

1.

Support (cont.): Rebbi Zeira queried Rabah from the ruling that, once the table has been removed, it is forbidden to eat?

והשתא, אם לא היה צריך לברך בהמ"ז, למה לא אכל?

2.

Support (concl.): Now, if it would not be necessary to Bench, why did Rebbi Zeira not eat (with a B'rachah)?

ויש לדחות דאותו מאכל היה מעורב בו לחם, והיה לו טורח ליטול ידיו ולברך 'המוציא'.

(c)

Refutation: Perhaps the course that they brought in consisted of bread, and it would have been a Tircha (trouble) to go and wash his hands and to recite a 'Motzi'.

והא דקאמר הכא 'טעונין ברכה למפרע', היינו משום שמא ישהו מלחזור עד שירעבו, ואז לא יוכלו לברך ברהמ"ז ... כדאמר באלו דברים (שם דף נא:).

(d)

Explanation #2: And when the Gemara here says 'that they require a B'rachah retroactively, that is because due to the concern that they will delay their return until they are hungry again, at which point they will no longer be able to recite Birchas ha'Mazon, as the Gemara states in 'Eilu Devarim' (Ibid, Daf 51:).

ומיהו אם יצאו ולא בירכו למפרע, כשיחזרו לא יברכו רק ברכת המוציא.

1.

Explanation #2 (cont.): But, in the event that they did leave without having recited Birchas ha'Mazon, upon their return, they are only obligated to recite Birchas ha'Motzi.

ותדע, דאם לעולם טעונין ברכה למפרע, אמאי איצטריך לאשמעינן כשהן חוזרין, דמברכין ברכה לכתחלה ...

(e)

Proof: If one was always obligated to Bench retroactively, then why does the Beraisa see fit to inform us that 'when they return, they must recite a B'rachah Lechatchilah ...

פשיטא, כיון דלעולם מברכין למפרע?

1.

Proof (cont.): Is this not obvious, since they are always Chayav to Bench.

והא דאמר בשמעתין שינוי מקום צריך

2.

Clarification: And that which the Gemara says that changing one's location requires

(continued on the following Daf).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF