פסחים דף פז. א

"האשה בזמן שהיא בבית בעלה - שחט עליה בעלה ושחט עליה אביה" מה הדין?

ברגל ראשון שאחר הנשואין ברגלים שאחר כך
באינה רדופה רצתה משל בעלה רצתה משל אביה משל בעלה - אלא אם ביררה אחרת
ברדופה אוכלת משל אביה רצתה משל בעלה רצתה משל אביה

כיצד מתפרש הפסוק (שיר ח:י) "אני חומה ושדי כמגדלות"?

"אני חומה" "ושדי כמגדלות"
לר' יוחנן זו תורה - שמגינה על לומדיה כחומה אלו תלמידי חכמים [1]
לרבא זו כנסת ישראל [2] אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות [3]
-------------------------------------------------

[1] שנמשלו לשדים שמניקים לאחרים תורה, וגם הם כמגדלות, שהם כמגדלים המגינים על העיר כך הם מגינים על הדור.

[2] חולק הוא על ר' יוחנן שהכוונה בפסוק רק על תורה ולומדיה, וס"ל שכל ישראל נמשלו לחומה, דהרי הם שומרים את עצמם מלהתבולל בין העכו"ם. - רש"י בב"ב (דף ח.).

[3] שהם מניקים תורה לישראל וגם מגינים עליהם כמגדלים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף