נדה דף מו. א

קטן או קטנה שהביאו ב' שערות מה דינם?

פחות מבן ט' מבן ט' עד בן י"ב ויום א' מבן י"ב עד י"ג מבן י"ג שנה ויום א'
לרבנן

שומא

לרבי בתינוק: שומא [1]
בתינוקת: סימן
סימן
לרשב"א בתינוק: סימן
בתינוקת: שומא
לר"י בר"י שומא בעודן בו כשהגדיל - סימן סימן

קטנה הרוצה למאן באופנים דלהלן מה דינה?

כל י"ב שנה אחר שנת י"ב ולא נבעלה אחר שנת י"ב ונבעלה
בסתמא ממאנת אינה ממאנת
נבדקה ולא הביאה שערות ממאנת ממאנת אינה ממאנת [2] - חוששין שנשרו

מאימתי קטנה חולצת? [תוד"ה אבל].

קודם י"ב שנה אחר י"ב שנה
לרבא בסוגיין אינה חולצת אפי' הביאה ב' שערות חולצת כשבדקו שהביאה
לרבא אליבא דר' יוסי / לרבה משתגיע לעונת נדרים (בת י"א) אפי' לא הביאה ב' שערות

נדה דף מו: א

מופלא הסמוך לאיש שאסר איזה דבר, ואכלו או אחרים אכלו מה הדין?

לעצמו בקטנותו לאחרים
לרב הונא - מופלא סמוך לאיש דאורייתא לוקה מדאורייתא לוקים מדאורייתא
לר' יוחנן ולר"ל - מופלא סמוך לאיש דאורייתא פטור [3] לוקים מדאורייתא [4]
לרב כהנא- מופלא סמוך לאיש דרבנן פטור [5] לוקים מדרבנן

קטן שלא הביא ב' שערות שתרם מה דין תרומתו?

עד שלא בא לעונת נדרים משבא לעונת נדרים
לר' יהודה אין תרומתו תרומה [6]
לר' יוסי אין תרומתו תרומה תרומתו תרומה [7]
-------------------------------------------------

[1] וש"מ דס"ל לב' התנאים שנחלקו בדעת רבנן שתוך הזמן כלפני הזמן, דהא אמרינן שלפי כל השיטות מי שצריך להביא שערות בבן י"ג ויום אחד אם הביא קודם - השערות שומא, והיינו תוך הזמן כלפני הזמן.

[2] בתחילה רצתה הגמ' לתלות דין זה במחלוקת האם חיישינן שמא נשרו הסימנים, דלרב פפא לא חיישינן - ולפ"ז תמאן, ולרב פפי חיישינן ולא תמאן. והוקשה לה, הניחא לרב פפי אלא לרב פפא קשיא, דרבא אמר שאינה ממאנת. והסיקה שלכו"ע לענין מיאון חיישינן שמא נשרו ואינה ממאנת.

[3] כן מוכח מתוד"ה אי. והטעם דקטן הוא לענין עונשים.

[4] וכתבו התוס' (ד"ה רבי) דגם לר"ל אין כאן חסרון של התראת ספק (שמא לא יביא בעוד שנה ב' שערות), דאזלינן בתר הרוב.

[5] דקטן לאו בר קיבולי עליה תקנתא דרבנן הוא.

[6] כתבו התוס' (בד"ה אי) דאפי' אם ס"ל לר' יהודה דמופלא סמוך לאיש דאורייתא, היינו דוקא לחומרא, אבל לא לקולא שיוכל לתקן טבל כגדול - דלזה לא נתרבה.

[7] למ"ד הסובר דמופלא הסמוך לאיש דאורייתא, א"כ י"ל דאפי' אם סבר ר' יוסי דתרומה בזמן הזה דאורייתא יכול להועיל הפרשת מופלא סמוך לאיש, אולם למ"ד דמופלא הסמוך לאיש דרבנן, על כרחך דר' יוסי ס"ל דתרומה בזמן הזה דרבנן, והגם דתניא בסדר עולם (ותנא דסדר עולם הוא ר' יוסי) שקדושה שניה לא בטלה - וא"כ תרומה בזמן הזה דאורייתא, י"ל דר' יוסי תני לה ולא סבר לה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף