נדה דף מה. א

מה הנפ"מ בין הצדדים בפחותה מבת שלש שאינה מפסדת בתוליה בביאה?

מיזל אזלי ואתו (- ניטלים ע"י ביאה אבל חוזרים) אתצודי הוא דלא מתצדי
(- אינם ניטלים בביאה)
נשאת ובעל קודם ג' ושוב בעל אחר ג' ולא מצא דם [1] לסתמא דגמ': מותרת
לרב חייא: אסורה
אסורה
בבעל קודם ג' ומצא דם [2] הוא דם בתולים וטהורה הוא דם נדה וטמאה

נדה דף מד: א

תינוקת (אליבא דרבי, ואליבא דרשב"א תינוק), שנדרה נדר בזמנים כדלהלן, מה הדין?

מה הדין?
קודם י"א שנה אינו נדר, אפי' אם הם חריפים, ואפי' אומרים שיודעים לשם מי נדרו
בין י"א לי"ב בודקים אותם אם הם יודעים לשם מי נדרו (ולא סגי לבדוק חדש א')
מעל י"ב (והביאו שערות) אפי' אומרים שאינם יודעים לשם מי נדרו נדרם נדר

תוך הזמן [3] מה דינם לענין נדרים ולענין עונשים?

לענין נדרים - בלא הביא שערות לענין עונשים - בהביא שערות [4]
לרב ור' חנינא נדריהם נבדקים כלפני הזמן - ואין נענשים
לר' יוחנן וריב"ל נדריהם נבדקים כלאחר הזמן - ונענשים
-------------------------------------------------

[1] פי', דהנידון האם יש לו לחוש שמא בא עליה אחֵר אחַר שנעשית בת ג', ולכן לא מצא בבעילה שאחר ג' דם בתולים, או לא. דאם נאמר ד"מיזל אזלי ואתו", אין לחוש, ומה שלא מצא בבעילה שאחר ג' דם, משום שלא הספיקו הבתולים לחזור מחמת שהוא בעל אותה תדיר. אבל אם נאמר שאין הבולים נתפסים לצאת קודם ג', יש לחוש שזינתה תחתיו אחר שנעשית בת ג', ולכן לא מצא בתולים. והגם שפיתוי קטנה אונס הוא ואינה נאסרת באשת ישראל, מ"מ באשת כהן יש נפ"מ לאסור עליו. ורב חייא ס"ל שאפי' לצד ד"מיזל אזלי ואתו" יש לחוש ולאסור אותה עליו, דמאן לימא לן דלא חוזרים הבתולים מיד.

[2] פי', אם נאמר ד"מיזל אזלי ואתו" - א"כ הוא דם בתולים, אבל אם נאמר ד"איתצודי הוא דלא מתצדי" - ודאי דם נדה הוא, דדם בתולים לא שייך קודם ג'. אכן לשון הגמ' "כגון שבעל בתוך ג' ומצא דם, ובעל לאחר ג' ומצא דם", וקשה למה לי הא דבעל שוב לאחר ג' ומצא דם. ופיר"ת (בתוד"ה האי) דאה"נ נקט ללשון זו משום שנקט לה לעיל. עוד פירשו תוס', דיש נפ"מ גם לאחר ג', דכיון שעל הצד ד"איתצודי הוא דלא מתצדי" - חזינן שהיא רואה דם נדה מחמת חימוד בעילה, דהרי ראתה קודם ג' ולא שייך לתלות בדם בתולים לצד זה, א"כ גם אחר ג' יש לחוש לדם נדה ולא תולים בדם בתולים.

[3] לרבי בתינוקת שנת י"ב (דהיינו מבת י"א ויום א' עד בת י"ב), ובתינוק שנת י"ג. ולרשב"א איפכא.

[4] ע' היטב בתוס' (ד"ה אילימא וד"ה אלא) שעיקר החילוק הוא בין הביא שערות או לא, כלומר לענין עונשים אם לא הביא שערות ודאי קטן הוא לכו"ע, ורק לענין נדרים יש חידוש מיוחד שנדריו נבדקים, דאמרינן חזקה שיביא שערות בשנה הבאה - ודין נדרים ששנה קודם אם יודע להפליא נדרו נדר. והנידון כאן לענין עונשים - כשהביא שערות תוך הזמן, דנחלקו האם שערות אלו הם שומא ופטור מעונשים, או הם שערות ממש וחשבינן לו כגדול לכל דבר, לענין חליצה וקידושין, ולענין נדרים שלא בודקים אותו אם יודע להפליא - דאפי' אומר שאינו יודע נדרו נדר אם חשבינן ליה כגדול.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף