נדה דף יט. א

אשה שראתה מיני דמים כדלהלן, האם היא טמאה ושורפין על מגעה תרומה?

א) אדום. ב) שחור. ג) כקרן כרכום.
ד) כמימי אדמה. ה) כמזוג [1]
א) כמימי תלתן.
ב) כבשר צלי
לתנא קמא טמאה ושורפין ספק טמאה ותולין
לבית שמאי טמאה ושורפין טמאה ושורפין
לבית הלל טמאה ושורפין טהורה

מה דין נגעי אדם באופנים דלהלן?

בהרת ונולד בה שער לבן ספק מה קדם שער לבן ונולד שם בהרת
לרבנן טמא טמא [2] טהור
לר' יהושע טמא טהור טהור

מה דין נגעי בתים באופנים דלהלן?

כמה קירות בעינן שינוגעו? כמה גריסים בעינן בגודל הנגע?
לר' אליעזר בר' שמעון שנים - ב' קירות צמודים בזוית באורך שני גריסים על ב' הקירות ורוחב גריס
לחכמים קיר אחד בגריס אחד

צרעת שפרחה בכל האדם או בכל הבגד מה דינה?

בצרעת אדם בצרעת בגדים
לר' יונתן בן אבטולמוס טהור טהורים
ורבנן טהור טמאים [3]

נדה דף יט: א

מה דין דם ירוק?

לטמא משום נדה לטמא משום מעיינות להכשיר זרעים
לתנא קמא מטמא ותולין תרומה ----
לעקביא בן מהללאל מטמא ושורפין תרומה מטמא מכשיר
לחכמים / ר' יוסי טהור טהור [4] טהור [5]
לר' מאיר - לר' יוחנן [6] מטמא ושורפין תרומה מטמא מכשיר
-------------------------------------------------

[1] אלו חמשת מיני דמים טמאים, ד' מהם הם בצבע אדום וא' שחור. ואדום הראשון, היינו האדום ביותר - כדם מכה. ואח"כ יש עוד ג' מיני אדומים שהם בהירים ממנו.

[2] הקשו התוס' (בד"ה רבי), דלמה מטמאים רבנן, הא איכא חזקת טהרה. ותירצו, דכיון שהרגילות שמחמת הנגע השער מתלבן, לפיכך נראין הדברים דהבהרת קדמה לשער לבן - וטמא.

[3] ע' רמב"ם (פי"ב מהלכות טומאת צרעת ה"ח) שפסק כר' יוחנן, ובמשנה למלך שם כתב שאין מחלוקת בדבר. וצ"ע מסוגיין דמבואר שיש בזה מחלוקת, וכן נקט החזו"א (נגעים ג:ח), ע"ש.

[4] ואפי' בכה"ג שכבר היתה נדה מדם אדום שראתה, ושוב ראתה דם ירוק אינו מטמא כיון שאין דם זה מתעגל (-מתאסף) ויוצא. ולכך אמרה הגמ' שפיר קאמרי רבנן, כלומר שלשיטתם שהוא דם טהור ודאי שאין לו דין מעיינות, וא"כ לא יתכן שיאמר ר"מ לרבנן שגם לדבריהם יש לטמא. אולם לעקביא ור"מ שהוא כדם נדה ודאי שמטמא.

[5] ור"מ אמר לרבנן שגם לדבריהם יש לטמא דנילף בגז"ש (הגם שאינו כדם חללים) לטמא כדם נדה, וחכמים ענו לו שאין אדם גז"ש מעצמו. וכאן לא דחתה הגמ' שפיר קאמרו ליה, ומשמע שכך היא סברת ר"מ שאדם דן גז"ש מעצמו, וביקש שיודו לו רבנן בזה.

[6] הכי אמר ר' יוחנן, דירד ר"מ לשיטת עקביא בן מהללאל. ובשאלה האם שאר האוקימתות בגמ' ג"כ ס"ל הכי שדברי ר"מ הוא בשיטת ר' יוחנן? ע' ברשב"א שבפירוש הראשון הביא שלשאר אוקימתות ס"ל שכיון שאיפריך דברי ר' יוחנן, תו לא אמרינן דירד ר' מאיר לשיטתו של עקביא. ובפירוש השני, הביא שלכל האוקימתות ר"מ לדבריהם דרבנן קאמר להו, אבל ר"מ מטמא בדם ירוק כעקביא, וכן נקט הריטב"א. והתוס' כאן (בד"ה כתיב) ור"ת בספר הישר (תשובה כ' אות ד') נקטו שלמסקנא ר"מ מטהר בירוק ע"ש. עוד דנו התוס' (בד"ה ירד) האם מטמא ר"מ מדאורייתא או רק מדרבנן, וכתבו בתחילה להוכיח מפרק בנות כותים דמדאורייתא הוא טהור וכל מה שאמר ר"מ כאן הוא רק מדרבנן, ושוב דחו זאת התוס' ואמרו שטמא מדאורייתא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף