[32a - 48 lines; 32b - 35 lines]

1)[line 1]במלוןMALON- an inn

2)[line 4]"... כי חתן דמים אתה לי""... KI CHASAN DAMIM ATAH LI"- "[Then Tziporah took a sharp stone, and cut off the foreskin of her son, and threw it at his feet, and said,] 'Surely a bridegroom of blood are you to me.'" (Shemos 4:25) - Raban Shimon ben Gamliel learns that the word "Chasan" (bridegroom) in this verse refers to the baby. As such, it translates as "celebrity."

3)[line 7]אף וחימהAF V'CHEIMAH- angels of destruction named Af and Cheimah — anger and rage

4)[line 9]"וירף ממנו""VA'YIREF MIMENU"- "So he let him go; [then she said, 'A bridegroom of blood you are, because of the circumcision.]'" (Shemos 4:26) - Rebbi Yehudah bar Bizna learns that the word "Chasan" (bridegroom) refers to Moshe Rabeinu.

5)[line 14]גונדא דחימהGUNDA D'CHEIMAH- the army of Cheimah

6)[line 22]"אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי""IM LO VERISI YOMAM VA'LAILAH, CHUKOS SHAMAYIM VA'ARETZ LO SAMTI"- "If not for my covenant by day and by night, I would not have established the ordinances (laws of nature) of heaven and earth." (Yirmeyahu 33:25)

7)[line 31]נתקררה דעתוNISKARERAH DA'ATO- he was appeased

8)[line 33]צא מאיצטגנינות שלךTZEI ME'ITZTAGNINUS SHELCHA- step out of your astrological influence

9)[line 35]המתמים עצמוHA'MASMIM ATZMO- one who makes himself unquestioning

10)[line 37]"תתמם""TITAMAM"- "You will show yourself upright." (Shmuel II 22:26)

11)[line 38]שעה עומדת לוSHA'AH OMEDES LO- (lit. his time comes) he reaches greatness

12)[line 39]כל המנחש לו נחשKOL HA'MENACHESH, LO NACHASH- he who deals in witchcraft will be pursued by the spirits

13)[line 43]אנגרייאANAGARYA- hard work

14)[line 44]"וירק את חניכיו ילידי ביתו...""VA'YAREK ES CHANICHAV YELIDEI VEISO..."- "[And when Avram heard that his brother was taken captive,] he armed his trained servants, born in his own house, [three hundred and eighteen, and pursued them to Dan.]" (Bereishis 14:14)

15)[line 44]שהפריז על מדותיו של הקב''הSHE'HIFRIZ AL MIDOSAV SHEL HA'KADOSH BARUCH HU- he questioned the traits of HaSh-m to too great a degree

16)[line 46]שהוריקן בתורהSHE'HORIKAN B'TORAH- (a) he encouraged them to learn Torah; (b) he emptied them of Torah by sending them to war

17)[line 46]שהוריקן בזהבSHE'HORIKAN B'ZAHAV- he showered them with gold

18)[line 47]דחושבניה הכיD'CHUSHBENEI HACHI HEVEI- such (318) is the Gematriya [of Eliezer]

32b----------------------------------------32b

19)[line 7]"עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אתה ובנה עליה מצודים גדלים. ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר מחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא""IR KETANAH VA'ANASHIM BAH ME'AT, U'VA ELEHA MELECH GADOL V'SAVAV OSAH, U'VANAH ALEHA METZODIM (VA'CHARAMIM) [GEDOLIM]. U'MATZA VAH ISH MISKEN (V')CHACHAM U'MILAT HU ES HA'IR B'CHOCHMASO, V'ADAM LO ZACHAR ES HA'ISH HA'MISKEN HA'HU."- "There was a little city, and few men in it; and there came a great king against it, and besieged it, and built great siege works against it. And a poor wise man was found in it, and he by his wisdom delivered the city; yet no man remembered that poor man." (Koheles 9:14-15)

20)[line 15]"החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים [אשר היו בעיר]""HA'CHOCHMAH TA'OZ LE'CHACHAM ME'ASARAH SHALITIM [ASHER HAYU BA'IR]"- "Wisdom strengthens the wise more than ten rulers [who are in the city.]" (Koheles 7:19)

21)[line 26]"לדוד מזמור נאום ה' לאדני שב לימיני עד אשית איבך הדם לרגליך""[L'DAVID MIZMOR] NE'UM HASH-M LA'DONI SHEV LI'YMINI, AD ASHIS OYEVECHA HADOM L'RAGLECHA."- "[A Psalm of David.] HaSh-m says to my master, 'Sit at My right hand, until I make your enemies your footstool.'" (Tehilim 110:1)

PEREK #4 EIN BEIN HA'MUDAR

22)[line 31]המודר הנאה מחבירוHA'MUDAR HANA'AH ME'CHAVEIRO- a person (Reuven) whose friend (Shimon) made a vow that he (Reuven) may not derive any benefit from his friend (Shimon)

23)[line 31]דריסת הרגלDERISAS HA'REGEL- setting foot into his house or courtyard

24a)[line 33]נפהNAPAH- a sieve

b)[line 33]וכברהKEVARAH- a sieve for sifting grain (TIFERES YISRAEL to Shabbos 8:2)

c)[line 33]וריחיםREICHAYIM- a mill

d)[line 33]ותנורTANUR- an oven

25)[line 33]חלוקCHALUK- a cloak

26)[line 33]ונזמיםNEZAMIM- earrings or nose rings

27)[last line]ויתורVITUR- (a) something which a person forgoes, e.g. a merchant's customary addition to an exact measure (MEFARESH, RAN); (b) [the use of] things that a person would normally let another person use without asking permission (RASHI to Megilah 8a)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF