נזיר דף סא. א

אנשים דלהלן שנדרו נזירות האם מביאים קרבן נזירות, או שלא חלה נזירותם?

מה הדין? מנלן?
כותים - גוים אינם מביאים "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" - ולא עכו"ם [1]
נשים יש להם - ואין הבעל מעכב "אִישׁ אוֹ אִשָּׁה" - לרבות נשים
עבדים כנעניים יש להם - אבל האדון מעכב [2] "ואמרת אלהם" [3] - לרבות עבדים [4]
-------------------------------------------------

[1] וביארו התוס' (בד"ה מנהני), דאף שבעלמא מקבלים נדרים ונדבות מעכו"ם, וכדכתיב (ויקרא כב:יח) "איש איש" לרבות שעכו"ם נודרים נדרות כישראל, מ"מ לענין נדר נזירות - הם ממועטים, ולכן הם לא יכולים להביא קרבן נזירות. והקשתה הגמ' הרי גם כאן כתיב "איש" ונרבה עכו"ם כמו שמרבים להם בפרשת ערכין להיות נערכין. ותירצה דכיון דכתיב בפרשת נזירות (במדבר ו:ז) "לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ וגו' לֹא יִטַּמָּא" - יצא עכו"ם שאין בו דין טומאה.

[2] ויכול האדון להכריחו לשתות יין ולהטמא למתים, וע' לקמן (דף סב:).

[3] כתיב בפרשת נזיר (במדבר ו:ב) "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר לְהַזִּיר לַה'", ותיבות "וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם" - לכאורה מיותר כי כבר כתוב "דַּבֵּר" וגו', ולכך הם מיותרות לדרשא לרבות את העבדים הכנעניים.

[4] וצריך פסוק מיוחד לרבותם, דהו"א כיון שבנדרים כתיב (במדבר ל:ג) "לֶאְסֹר אִסָּר עַל נַפְשׁוֹ" - מי שנפשו קנויה לו, יצא עבד שאין נפשו קנויה לו - והו"א אין נזירותם נזירות קמ"ל קרא לרבותם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף