נזיר דף נד. א

נזיר שנטמא והזה שלישי ושביעי, מאימתי מתחיל למנות נזירות טהרה?

מה הדין? ומדוע?
לר' אליעזר מונה מיד בשביעי אין הבאת הקרבנות מעכב למנות נזירות טהרה
לרבנן, ולמשנתנו [1] מונה רק בשמיני הבאת קרבנות מעכבת למנות נזירות טהרה

נזיר דף נד: א

מה הנפ"מ אם גזרו על ארץ העמים משום גושא או משום אוירא?

להכנס בשידה תיבה ומגדל [2] האם צריך הזאה כטומאת מת
משום אוירא [3] אסור אינו צריך [4]
משום גושא [5] מותר [6] צריך הזאה
-------------------------------------------------

[1] כן דייקה הגמ' דמשנתנו שאמרה "עד שיטהר" בלבד, ולא הוסיפה לומר כמו דאיתא בסיפא "ומתחיל ומונה מיד" ש"מ דס"ל שאינו יכול למנות מיד אלא עד שיגיע יום שמיני ויביא קרבנותיו.

[2] שהיו גדולים יותר מארבעים סאה שאין מקבלים טומאה, וה"ה אם היה מהלך על גשר של ארץ העמים - שהוא מפסיק בין גושא של ארץ העמים אליו ואינו מאהיל.

[3] דגזרו על האויר ארץ העמים כדי שלא יצא אדם לחו"ל.

[4] כיון שהוא רק גזירה דרבנן (ובאופן שלא נטמא משום גושא, כגון שבא בשידה ותיבה ומגדל כנ"ל), לא שייך כאן הזאה של שלישי ושביעי כהנטמא ממת.

[5] דגזרו שם משום מתי מבול שישנם שם, או מפני רוב ישראל שנהרגו בארץ העמים, ולכך אסור לאהיל על גושא, דהוי כמאהיל על המת.

[6] דהם מפסיקים בינו לבין הטומאה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף