נזיר דף נג. א

מה הוא השיעור טומאה באהל, לענין נזיר שמגלח עליה, ולענין תרומה וקדשים?

לענין נזיר ועושה פסח לענין תרומה וקדשים
מקצת זקנים הראשונים חצי קב עצמות וחצי לוג דם [1]
ומקצתם היום אומרים רובע הקב עצמות ורביעית לוג דם
ב"ד שלאחריהם (משנתנו) חצי קב עצמות וחצי לוג דם רובע הקב עצמות ורביעית לוג דם

נזיר דף נג: א

אבר מן המת ואבר מן החי שאין עליהם בשר כראוי [2], האם נזיר מגלח עליהם?

נטמא מהם בטומאת אהל נטמא מהם במגע ובמשא
לר' יוחנן אינו מגלח אינו מגלח
לריש לקיש אינו מגלח מגלח [3]
-------------------------------------------------

[1] פי', היו אומרים "לכל" דהיינו בין לנזיר ובין לתרומה וקדשים השיעור הוא בחצי קב וחצי לוג, ואילו רובע הקב ורביעית הלוג (דהיינו פחות מהשיעור חצי הנ"ל) "לא לכל" דהיינו שאינו כלום לא גבי נזיר ולא גבי תרומה וקדשים.

[2] כלומר שאם היה האבר מחובר באדם חי, לא היה יכול לעלות רפואה לעצמו, מחמת שחסר ממנו כל כך בשר.

[3] ואפי' שאין בו עצם כשעורה, ומ"מ גזה"כ מקרא לרבות שמטמא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף