NAZIR 55 (3 Cheshvan) - dedicated l'Iluy Nishmas Shlomo Mordechai ben Yakov Sobol, in honor of his son Aaron.

נזיר דף נה. א

במה נחלקו רבי ור' יוסי בר' יהודה בהנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל?

לרבי טמא לר' יוסי ב"י מטהר
ל"מאי לאו" דארץ העמים טומאתה משום אוירא
- ולא מועיל שידה וכו'
דארץ העמים טומאתה משום גושא
- מועיל שידה וכו'
לדחיה דכו"ע
משום גושא
אהל זרוק אינו שמיה אהל
- ולא מועילה חציצת השידה וכו'
אהל זרוק שמיה אהל
- ומועילה חציצת השידה וכו' [1]
לדחיה דכו"ע
משום אוירא
דארץ העמים טומאתה משום אוירא
- ולא מועיל שידה וכו'
כיון דלא שכיחא שיכנס בשדיה לכך לא גזרו בזה רבנן [2]
איבע"א כו"ע
משום גושא
אף שאהל זרוק שמיה אהל - גזרו שמא יוציא ראשו מהשידה וכו' ויאהיל אהל זרוק שמיה אהל
- ומועילה חציצת השידה וכו'
-------------------------------------------------

[1] אכן דחתה הגמ' אוקימתא זו, דמצינו דר' יוסי בר' יהודה ס"ל גבי הזורק תיבה המלאה כלים על פני המת באהל שהיא טמאה, ש"מ דאהל זרוק לא שמיה אהל. וגם אמר שאם היתה מונחת ולא נזרקת - טהורה, דכיון שאינה מטלטלת כשרה.

[2] והביאה הגמ' ראיה לחילוק זה, דהרי מצינו ברייתא שמחלקת בין הנכנס לשידה תיבה ומגדל שטהור לבין אם נכנס בקרון ובספינה ובאיסקריא - שטמא. ועל כרחך שהחילוק הוא משום שבקרון ובספינה הוי אופן השכיח, ולכן בזה כן גזרו חכמים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף