נזיר דף כח. א

האם הבעל יכול להפר נזירות אשתו באופנים דלהלן?

אחר שנשחט הקרבן
- קודם שנזרק הדם
אחר שנזרק עליה
אחד מדמי הקרבנות


בקרבנות

נזירות

טהרה

לתנא קמא יכול להפר - דאסורה עדיין ביין אינו יכול להפר - דמותרת ביין [1]
לר' עקיבא אינו יכול להפר - דיפסל הקרבן [2] אינו יכול להפר - דמותרת ביין
לר' מאיר יכול להפר - דיכול לומר "אי אפשי באשה מגלחת"
לר' אליעזר יכול להפר - דאסורה עדיין ביין כל זמן שלא גילחה
בקרבנות נזירות טומאה יכול להפר - דצריכה לנהוג עוד נזירות ולהאסר ביין
-------------------------------------------------

[1] והגם שטוען שאינו רוצה אשה מגולחת - ומאוסה עליו, לא מהני כיון שאפשר בפאה נכרית. ורק כשהיא אסורה ביין מחמת הנזירות, הוי נדרי עינוי נפש שהוא יכול להפר.

[2] ודוקא גבי חטאת דהוי הפסד קדשים, דהרי אם יפר לה יצא הקרבן לבית השריפה, דמעת שיפר לה אינה צריכה לחטאת. ואי אפשר להקריב את החטאת לשם שום קרבן אחר. אכן לגבי עולה או שלמים יכול לזרוק דמן שלא לשמן ויהיה מותר בשרן לאכילה ואין כאן הפסד קדשים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף