נזיר דף יח. א

מתי נזיר טמא יכול להתחיל למנות ימי נזירות טהרה?

מאימתי? מנין?
לרבי ביום הבאת קרבנותיו -
יום השמיני
דכתיב "וכפר עליו" וגו' -
יכפר בקרבנות ואח"כ יקדש ראשו
לר' יוסי
בר' יהודה
ביום תגלחתו -
יום השביעי
מדהוסיף קרא "ביום ההוא" -
ילפינן באם אינו ענין לשביעי

נזיר שנטמא טומאות הרבה מה דינו?

נטמא, וחזר ונטמא ביום השביעי,
וחזר ונטמא ביום השביעי
נטמא, וחזר ונטמא ביום השמיני, וחזר ונטמא ביום השמיני
לרבי מביא קרבן על כל טומאה וטומאה [1] מביא קרבן על כל טומאה וטומאה
לר' יוסי ב"י מביא קרבן אחד על טומאות הרבה [2] מביא קרבן על כל טומאה וטומאה

נזיר דף יח: א

נטמא, וחזר ונטמא בימים דלהלן מה דינו מה דינו?

מאימתי מונה נזירות טהרה כמה קרבנות מביא
נטמא, וחזר ונטמא ביום הז',
וחזר ונטמא ביום השביעי

"מיד" - דהיינו ביום השביעי
שנטהר בו
קרבן אחד על טומאות הרבה [3]
נטמא, וחזר ונטמא
ביום הח', וחזר
ונטמא ביום השמיני
לר' אליעזר קרבן על כל טומאה וטומאה
לחכמים רק כשמביא חטאתו
חלה עליו הנזירות [4]
קרבן אחד על טומאות הרבה
-------------------------------------------------

[1] ס"ל דהכל הוא טומאה אחת אריכתא, דלא בא עדיין לטהרה, כיון דאין יכול נזיר למנות לנזירות טהרה אלא ביום השמיני.

[2] ר' יוסי בר' יהודה סובר שכבר ביום שביעי שסופר לטומאתו יכול להתחיל את הנזירות, וכיון שכן אם נטמא שוב ביום השביעי - חשוב טומאה חדשה. אולם אינו צריך להביא עליה קרבן בפני עצמו, דכיון שלא יצא לשעה אחת שראוי להביא קרבן - דאין הבאת קרבן אלא בשמיני, לכן אינו מביא אלא על האחרונה ועולה לו לכולם.

[3] הגם דס"ל דחל נזירות טהרה כבר משביעי, מ"מ כיון שנטמא עד שלא האיר השמיני - ולא באה שעה הראויה להביא קרבנותיו, לכן נפטר בקרבן אחד על כל טומאותיו.

[4] אכן משהביא חטאתו אפי' שלא הביא את אשמו כבר מונה את הנזירות, ובזה ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה חולק וסובר שכשם שחטאתו מעכבת אותו כך אשמו מעכב. אכן גם לשיטתו שחטאת ואשם מעכב, ס"ל שהעולה אינה מעכבת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף