נזיר דף יז. א

למר בר רב אשי במה נחלקו ר' יוחנן ור"ל גבי מי שהיה בבית הקברות וקיבל עליו נזירות [1]?

לענין תגלחת ויין לענין ללקות על טומאתו [2] לענין הבאת קרבן על טומאתו
לר' יוחנן אסור ולוקה על זה אסור ולוקה על זה אינו מביא
לריש לקיש אסור ולוקה על זה [3] אסור אבל אינו לוקה אינו מביא
-------------------------------------------------

[1] הסיקה הגמ' שודאי לא נחלקו לענין אם חלה עליו הנזירות מאליהו או לא, דלכו"ע חלה מאליה, אלא נחלקו בדלהלן. אכן שיטת ר"ל נדחתה מכח הברייתא (דכן לוקה ארבעים, וכדלקמן).

[2] כגון שהתרו בו שיצא מוץ לבית הקברות וינהוג נזירותו, ולא שמע ונשאר שם, בזה נחלקו אם לוקה על הטומאה.

[3] כן ביארו התוס' (בד"ה הגה"ה), שחלה עליו נזירות מיד לענין שלוקה על תגלחת ושתיית יין ורק לענין טומאה לא לקי לר"ל. [אכן בתוס' (בד"ה ונזיר) משמע שלר"ל לא לוקה על שתיית יין, וע' בתוס' ד"ה לא].

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף