1)

TOSFOS DH Yemei Chaluto Mi Lo Ba'i Tiglachas

תוספות ד"ה ימי חלוטו מי לא בעי תגלחת

(SUMMARY: Tosfos explains why a Metzora has only Tiglachas Tum'ah.)

בסוף ימי חלוטו כדכתיב וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו

(a)

Explanation: He must shave at the end of Yemei Chaluto, like it says "v'Chibes ha'Mitaher Es Begadav v'Gilach Es Kol Se'aro";

אבל תגלחת דטהרה לית ביה במצורע דגם תגלחת שניה שמגלח אחר ימי ספרו מתוך טומאה הוא מגלחה שגם בימי ספרו מטמא אדם במגע.

1.

However, there is no Tiglachas Taharah of a Metzora. Also the second shaving after Yemei Sifro (the seven days he counts between shavings) is amidst Tum'ah, for also during Yemei Sifro, he is Metamei people through touching.

2)

TOSFOS DH Lo Tiglachas Tum'ah d'Nezirus ka'Tani

תוספות ד"ה לא תגלחת טומאה דנזירות קתני

(SUMMARY: Tosfos explains the rejection of the support.)

כלומר לעולם אימא לך תגלחת דטומאה

(a)

Explanation: Really, I can say that [the Beraisa] discusses Tiglachas Tum'ah;

ודקאמרת דבימי חלוטו נמי איכא תגלחת דטומאה לא תגלחת דנזירות קתני דנזיר בקבר ראוי שערו לתגלחת מחמת נזירות

1.

You said [to reject this] that there is Tiglachas Tum'ah also during Yemei Chaluto. [I answer that the Beraisa] discusses Tiglachas Nezirus. A Nazir in a cemetery, his hair is proper to be shaved due to Nezirus;

ובימי חלוטו לא בעי תגלחת דטומאה מחמת נזירות אלא מחמת צרעתו וזה אין שייך לנזירות כלל הילכך לא יעלו לו ימיו לנזירותו.

2.

During Yemei Chaluto, he does not need Tiglachas Tum'ah due to Nezirus, rather, due to his Tzara'as. This does not pertain to Nezirus at all. Therefore, his days do not count for his Nezirus.

3)

TOSFOS DH b'Tahor she'Nitma ha'Kasuv Medaber

תוספות ד"ה בטהור שנטמא הכתוב מדבר

(SUMMARY: Tosfos explains that he began counting Nezirus in Taharah.)

כלומר שהתחיל למנות נזירות בטהרה ואחרי כן נטמא כדכתיב והימים הראשונים יפלו.

(a)

Explanation: [The verse discusses] one who began to count Nezirus in Taharah, and afterwards became Tamei, like it says "veha'Yamim ha'Rishonim Yiplu."

4)

TOSFOS DH v'Liftor Es ha'Nazir b'Kever...

תוספות ד"ה ולפטור את הנזיר בקבר...

(SUMMARY: Tosfos explains that he is exempt also from Asham.)

והוא הדין דממעט ליה מאשם דכתיב בההוא עניינא

(a)

Explanation: Likewise, [Nazir b'Kever] is excluded from Asham, which is written there.

והיינו דקאמר במתני' בנזיר בקבר אינו מביא קרבן טומאה דמיעטיה קרא כדדרשינן הכא.

(b)

Support: Our Mishnah says that Nazir b'Kever does not bring Korban Tum'ah, for the verse excludes him, like we expound here.

5)

TOSFOS DH veha'Lo Devarim Kal va'Chomer

תוספות ד"ה והלא דברים ק"ו

(SUMMARY: Tosfos explains the Kal va'Chomer.)

פירוש אי לא מיעטיה קרא ומה טהור שנטמא טעון כו' כלומר שטומאתו הזקיקתו לכך

(a)

Explanation: Had the verse not excluded [a Tamei who accepted Nezirus, we would learn from a Kal va'Chomer]. A Tahor who became Tamei must [shave and bring birds], i.e. his Tum'ah obligated him to do so;

כל שכן היכא דנטמא מתחילתו שטמא ביותר שהזקיקתו טומאתו לכל

1.

All the more so, when he was Tamei from the beginning, for he is more Tamei, his Tum'ah obligates him all this!

ת"ל וטמא ראש נזרו מיותר דמצי למימר וכי ימות מת [עליו] בפתע פתאום וגלח ראשו.

2.

It says "v'Tamei Rosh Nozro." This is extra [to exclude one who was Tamei from the beginning], for it could have [omitted this, and] said 'v'Chi Yamus Mes Alav b'Fesa Pis'om v'Gilach Rosho.'

6)

TOSFOS DH b'Yom Hava'as Korbanosav

תוספות ד"ה ביום הבאת קרבנותיו

(SUMMARY: Tosfos brings the verse from which we learn.)

דכך כתיב בקרא וביום השמיני יביא שתי תורים וכו' וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את (כן צריך להגיה) ראשו ביום ההוא

(a)

Explanation: It says "uva'Yom ha'Shmini Yavi Shtei Sorim... v'Chiper Alav me'Asher Chata Al ha'Nafesh v'Kidash Es Rosho ba'Yom ha'Hu";

שמעינן ביום שמיני שהוא הבאת קרבנותיו כדמפרש לקמן בסמוך.

1.

This teaches that [he begins counting] on day eight, which is when he brings his Korbanos, like it explains below.

7)

TOSFOS DH b'Yom Tiglachto

תוספות ד"ה ביום תגלחתו

(SUMMARY: Tosfos explains that this is day seven.)

הכתוב מדבר דהיינו בשביעי בסמוך מפרש טעמא.

(a)

Explanation: The verse discusses [the day he shaves,] i.e. the seventh. Below, the Gemara explains the reason.

8)

TOSFOS DH v'Ha d'Tanan

תוספות ד"ה והא דתנן

(SUMMARY: Tosfos tells where the Mishnah is.)

פ' קמא דכריתות (דף ט.).

(a)

Reference: This is in the first Perek of Kerisus (9a).

9)

TOSFOS DH mi'Shevi'i Hu d'Chaila

תוספות ד"ה משביעי הוא דחיילא

(SUMMARY: Tosfos explains why it is day seven.)

(הגהת ברכת ראש) שמתחיל לימנות נזירות משביעי.

(a)

Explanation: [It is from day seven,] for he begins to count Nezirus on day seven.

10)

TOSFOS DH u'Mishkachas Tum'os Harbeh

תוספות ד"ה ומשכחת טומאות הרבה

(SUMMARY: Tosfos explains how we find many Tum'os and only one Korban.)

כגון שנטמא ביום שביעי וחזר ונטמא בשביעי לסוף שביעי אחר שהזה ושנה וטבל

(a)

Explanation: E.g. he became Tamei on day seven, and again became Tamei on day seven, i.e. at the end of seven days [from the previous Tum'ah] after he received Haza'ah [on day three, and] a second time [on day seven] and immersed;

דמיד כשהזה וטבל חל עליו באותו יום נזירות טהרה שיום שביעי הוי ממנין שלשים

1.

Immediately after [the second] Haza'ah and Tevilah, Nezirus Taharah takes effect on him that day, for day seven counts towards 30;

כי נטמא ביום שביעי כיון דחל עליה נזירות טהרה כבר חשיב ליה טומאה אחריתי

2.

When he became Tamei on day seven, since Nezirus Taharah already took effect on him, it is considered a new Tum'ah;

ולא הוה כנטמא בששי דההיא ודאי טומאה אריכתא היא דאכתי לא חל עליה נזירות טהרה

(b)

Distinction: This is unlike when he became Tamei on day six. Surely that is one long Tum'ah, since Nezirus Taharah did not yet take effect on him.

ומכל מקום פוטר עצמו מקרבן טומאה אחר כיון שנטמא בשביעי ולא יצא שעה אחת ליום שראוי הוא להביא קרבנות דהיינו ביום שמיני.

(c)

Observation: In any case, he exempts himself from another Korban Tum'ah, since he became Tamei on the seventh, and there was no time [before he became Tamei] on the day proper to bring his Korbanos, for that is on day eight.

11)

TOSFOS DH d'Iy Rebbi

תוספות ד"ה דאי רבי

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot establish it like Rebbi.)

דאמר דאינו מתחיל למנות נזירות טהרה עד יום שמיני כולה טומאה אריכתא היא דלא נראה עדיין להתחיל נזירות

(a)

Explanation: [It cannot be Rebbi, for] he says that he does not begin to count Nezirus Taharah until day eight. It is all a long Tum'ah, for he never had a chance to begin Nezirus;

והוי כאילו נטמא בששי ואמאי קרי ליה טומאות הרבה

1.

It is as if he became Tamei on day six. Why does [the Tana] call it many Tum'os?

ואי דנטמא בשמיני כו' כיון דיצא לשעה שראוי להביא קרבנותיו והוי כנטמא אחר הבאת קרבנותיו דודאי צריך להביא קרבן טומאה אחר.

2.

If he became Tamei on day eight... since there was a time [before he became Tamei] proper to bring his Korbanos, it is as if he became Tamei after bringing his Korbanos. Surely, he must bring another Korban Tum'ah.

12)

TOSFOS DH di'Chsiv me'Asher Chata Al ha'Nafesh

תוספות ד"ה דכתיב מאשר חטא על הנפש

(SUMMARY: Tosfos explains that we learn from the continuation of the verse.)

וכתיב בההוא קרא לאלתר וקדש ראשו ביום ההוא פי' ביום שכיפר עליו דהיינו בשמיני.

(a)

Explanation: It says in this verse immediately "v'Kidash Es Rosho ba'Yom ha'Hu", i.e. the day he atones for him, which is the eighth.

13)

TOSFOS DH Im Ken Leima Kra v'Kidash Es Rosho"

תוספות ד"ה אם כן לימא קרא וקדש את ראשו

(SUMMARY: Tosfos explains that we expound ba'Yom ha'Hu, for it is extra.)

ופשיטא דאשמיני דקיימינן ביה איירי ביום ההוא למה לי אם אינו ענין לשמיני תנהו לשביעי דאייתור למשדי אשביעי.

(a)

Explanation: It would be obvious that we refer to day eight, which the verse was discussing. Why does it say "ba'Yom ha'Hu"? Since we do not need it to teach about the eighth, we use it to teach about the seventh (that he begins Nezirus Taharah on the seventh).

18b----------------------------------------18b

14)

TOSFOS DH v'Rebbi ba'Yom ha'Hu Lamah Li

תוספות ד"ה ורבי ביום ההוא למה לי

(SUMMARY: Tosfos explains why this is extra.)

דממילא ידעינן דאשמיני קאי.

(a)

Explanation: Automatically, we know that it refers to the eighth.

15)

TOSFOS DH Af Al Pi she'Lo Hevi Korbanosav

תוספות ד"ה אע"פ שלא הביא קרבנותיו

(SUMMARY: Tosfos explains how we expound this.)

דפשטיה דקרא משמע דלא חייל עליה נזירות עד שיכפר בעולה ובחטאת דכתיב בקרא [קודם] וקדש ראשו

(a)

Explanation: The simple meaning of the verse connotes that Nezirus does not take effect on him until he atones with Olah and Chatas, which are written in the verse before "v'Kidesh Rosho";

והשתא אתי יתורא דביום ההוא לאשמועינן דחייל עליה נזירות ביום שמיני אע"פ שלא הביא קרבנותיו.

1.

Now, the extra words ba'Yom ha'Hu teach that Nezirus takes effect on him on day eight, even though he did not bring his Korbanos.

16)

TOSFOS DH Lukmah k'Rebbi u'Kegon she'Nitma b'Leil Shemini

תוספות ד"ה לוקמה כרבי וכגון שנטמא בליל שמיני

(SUMMARY: Tosfos explains how it follows that night is not Mechusar Zeman.)

דחייל עליה נזירות קודם הבאת קרבנותיו ול"ג [דחזא]

(a)

Explanation: [If he became Tamei on the eighth night,] Nezirus takes effect on him before bringing his Korbanos. The text does not say "d'Chaza". (It says so in Kerisus 8a, regarding seeing emissions. It does not apply to Tum'ah.)

פי' כיון [דמרבינן] לרבי ביום השמיני אע"פ שלא הביא קרבנותיו א"כ גם בליל שמיני חייל עליה נזירות ושייך ליום שמיני

1.

I.e. since we include according to Rebbi on day eight, even though he did not bring his Korbanos, if so also on the eighth night Nezirus takes effect on him, and it pertains to day eight.

ומעתה נוקי למתני' כרבי דנטמא בליל ח' דכיון דחייל עליה נזירות טומאות הרבה יש כאן

2.

Now we can establish our Mishnah like Rebbi, e.g. he became Tamei on night eight. Since Nezirus takes effect on him, this is considered many Tum'os;

ומ"מ פוטר עצמו בקרבן אחד לפי שלא יצא שעה אחת הראויה להביא קרבנותיו דאין מקריבין קרבנות בלילה מביום צוותו

3.

In any case, he exempts himself through one Korban Tum'ah, since there was no time [before he became Tamei] proper to bring his Korbanos, since we do not offer Korbanos at night, due to "b'Yom Tzavoso."

מדלא מוקי לה הכי נימא קסבר ליליא לאו מחוסר זמן הוא

(b)

Inference: Since [Rav Chisda] did not establish our Mishnah like this, we should infer that he holds that night is not Mechusar Zman.

פי' ולא לענין שיוכל להקריבו בלילה אלא דחשבינן ליה כיצא לשעה שראוי להקריב קרבנותיו ולא יפטר בקרבן טומאה אחד.

1.

This does not mean that he can offer Korbanos at night. Rather, it is considered that there was time proper to offer his Korbanos, and he is not exempt through one Korban Tum'ah.

17)

TOSFOS DH Ha b'Ha Talya

תוספות ד"ה הא בהא תליא

(SUMMARY: Tosfos explains why the inference is rejected.)

ולא מצי אתיא כרבי.

(a)

Explanation: Therefore, [whether or not we say that night is Mechusar Zeman,] we cannot establish it like Rebbi.

18)

TOSFOS DH Hachi Garsinan

תוספות ד"ה ה"ג

(SUMMARY: Tosfos explains why they depend on each other.)

אי אמרת לילה מחוסר זמן אימת מייתי קרבן עד צפרא נזירות נמי לא חייל עד צפרא

(a)

The text: If you will say that night is Mechusar Zeman, when is the time to bring the Korban? It is in the morning. Also Nezirus does not take effect until morning.

דכפר וקדש כתיב בשעה שראויה להביא קרבן חייל נזירות טהרה

(b)

Source: It says "v'Chiper... v'Kidash - at a time proper to bring the Korban, Nezirus Taharah takes effect;

כי נטמא בלילה לא הוו טומאות הרבה אלא טומאה אריכתא

1.

When he became Tamei at night, there were not many Tum'os, rather, a long Tum'ah.

ואי קסבר לילה לאו מחוסר זמן להחשב כשעה שראויה להקריב בלילה נזירות נמי חייל מחמתה ומיחייב קרבן טומאה על כל אחת ואחת.

2.

If he holds that night is not Mechusar Zeman, and night is considered a time proper to offer, also Nezirus [Taharah] takes effect due to this, and he is liable a Korban for each one.

19)

TOSFOS DH Eis Seforim d'Garsei Bei Gufa Nitma ba'Shevi'i v'Chulei

תוספות ד"ה אית ספרים דגרסי ביה גופא נטמא בשביעי כו'

(SUMMARY: Tosfos rejects this text.)

ולא גרסינן דבכולה הש"ס לא גרסינן גופא אלא כשהש"ס הביא מימרא או ברייתא תחילה ומייתי אותה אגב גררא אז חוזר ואומר גופא לפרש המימרא או הברייתא

(a)

Rejection: This text is wrong. In the entire Gemara, it says "Gufa" only when the Gemara brings a teaching or Beraisa first by the way, then returns and says Gufa to explain the teaching or Beraisa;

אבל ברייתא זו (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) לא הביא הש"ס כלל לעיל אלא מלישנא דהש"ס לעיל דקאמר אילימא שנטמא בשביעי.

1.

However, this Beraisa, the Gemara did not bring it at all above. Rather, it is from (i.e. the same as) the Gemara's words above. It said "if you will say that he became Tamei on day seven..."

20)

TOSFOS DH Eino Mevi Ela Korban Echad

תוספות ד"ה אינו מביא אלא קרבן אחד

(SUMMARY: Tosfos distinguishes between Tum'ah at night and during the day.)

אע"ג דס"ל דחייל עליה נזירות טהרה משביעי כיון דנטמא עד שלא האיר השמיני שעה הראויה להביא קרבנותיו נפטר בקרבן אחד על טומאות הרבה

(a)

Explanation: Even though he holds that Nezirus Taharah takes effect on him from day seven, since he became Tamei before dawn of the eighth, the time proper to bring his Korbanos, he is exempt through one Korban for many Tum'os;

אבל כשנטמא בשמיני וחזר ונטמא בח' כיון שיצא לשעה הראויה להביא קרבנותיו מביא קרבן על כל אחד ואחד.

1.

However, when he became Tamei on the eighth, and again became Tamei on the eighth, since there was a time proper to bring his Korbanos, he brings a Korban for each one.

21)

TOSFOS DH Maschil u'Moneh Miyad Divrei R. Eliezer v'Chulei

תוספות ד"ה מתחיל ומונה מיד דברי ר' אליעזר וכו'

(SUMMARY: Tosfos proves that really, he starts counting on the seventh.)

לכאורה הוה משמע דמתחיל מנין נזירות טהרה שלו בשמיני

(a)

Inference: This seems to connote that he starts to count his Nezirus Taharah on the eighth.

אלא אי אפשר לומר כן דאי לא חייל עליה נזירות טהרה שלו אלא בשמיני א"כ כי נטמא בשמיני לא סותר אלא יום אחד

(b)

Rejection: We cannot say so, for if Nezirus Taharah takes effect only on the eighth, if so, when he becomes Tamei on the eighth, he cancels only one day;

ולא הוה מתחייב קרבן טומאה לרבי אליעזר [כדתנן] במתני' ר"א אומר לא [בו] ביום

1.

He would not be obligated a Korban Tum'ah according to R. Eliezer, like our Mishnah taught "not if he became Tamei the same day" [because "veha'Yamim ha'Rishonim Yiplu" does not apply].

אלא מתחיל ומונה מיד בשביעי דאז חייל עליה נזירות טהרה מכי הזה וטבל (מכי הזה וטבל)

(c)

Explanation: Rather, he starts to count immediately on the seventh, for then Nezirus Taharah takes effect, once he received Haza'ah twice and immersed;

וכי נטמא בשמיני סותר ב' ימים ומתחייב שפיר בקרבן טומאה (הגהת מהר"ב רנשבורג) לרבי אליעזר.

1.

When he became Tamei on day eight, he cancels two days, and is properly obligated a Korban Tum'ah according to R. Eliezer.

22)

TOSFOS DH v'Chachamim Omerim Korban Echad Al ha'Kol...

תוספות ד"ה וחכ"א קרבן אחד על הכל...

(SUMMARY: Tosfos explains that Nezirus Taharah takes effect after bringing the Chatas.)

רבנן סבירא להו דלא חייל נזירות טהרה עליה עד שיביא חטאתו

(a)

Explanation: Rabanan hold that Nezirus Taharah does not take effect on him until he brings his Chatas;

הביא חטאתו ולא הביא אשמו מונה נזירות טהרה [וטעמייהו] יליף בסמוך.

1.

If he brought his Chatas but did not bring his Asham, he counts Nezirus Taharah. Their reason we learn below.

23)

TOSFOS DH Kach Ashamo Me'akavto

תוספות ד"ה כך אשמו מעכבתו

(SUMMARY: Tosfos explains that it is Me'akev Nezirus Taharah.)

דלא חייל עליה נזירות טהרה עד שיביא גם אשמו וטעמיה מפרש בסמוך.

(a)

Explanation: Nezirus Taharah does not take effect on him until he brings also his Asham. [The Gemara] explains his reason below.

24)

TOSFOS DH bi'Shlama l'R. Eliezer Amar Kra v'Kidash Es Rosho ba'Yom ha'Hu

תוספות ד"ה בשלמא לר' אליעזר אמר קרא וקדש ראשו ביום ההוא

(SUMMARY: Tosfos explains what the Tana'im expound from ba'Yom ha'Hu.)

מיותר ביום ההוא לרבות ביום השביעי דמשביעי חייל עליה נזירות טהרה כדפרישית לעיל לר"א

(a)

Explanation: "Ba'Yom ha'Hu" is extra to include the seventh day, that from the seventh, Nezirus Taharah takes effect on him, like I explained above according to R. Eliezer.

ולשון הש"ס דקאמר אע"פ שלא הביא קרבנותיו הוי פירושו אע"פ שלא הגיע יום הראוי (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) להביא קרבנותיו דהיינו יום ז'

1.

The words of the Gemara, which says that even though he did not bring his Korbanos. This means that even though did not come a day proper to bring his Korbanos, i.e. day seven;

ולא הוי פירושו כההוא דלעיל דקאמר הש"ס אליבא דרבי ביום ההוא מיותר לומר לך אע"פ שלא הביא קרבנותיו

(b)

Distinction: This does not mean like above, that the Gemara said according to Rebbi that "ba'Yom ha'Hu" is extra to teach even if he did not bring Korbanos;

דההוא ודאי הוי פירושו לרבות יום שמיני דוקא משהאיר הבקר אבל אליבא דר"א אתא [לרבות] אפילו יום השביעי כדפי',

1.

Surely, that means to include the eighth day, only after dawn. However, according to R. Eliezer it comes to include even the seventh day, like I explained.

ולרבנן ההוא אע"פ שלא הביא אשמו. אע"ג שכל אשמות שבתורה מעכבות הכא מרבינן מההוא דלא מעכב ליה מלחול עליה נזירות טהרה,

2.

According to Rabanan it [ba'Yom ha'Hu] teaches even if he did not bring his Asham. Even though all Ashamos in the Torah are Me'akev, here we include that it is not Me'akev him from Nezirus Taharah taking effect on him;

אלא לר' ישמעאל ההוא מאי אתא לרבויי אמר לך אע"פ שלא הביא עולתו.

i.

However, according to R. Yishmael, what does it come to include? He can answer you, even if he did not bring his Olah.

25)

TOSFOS DH v'Rabanan Olah Lo Ba'i Mi'uta d'Doron b'Alma Hu

תוספות ד"ה ורבנן עולה לא בעיא מיעוטא דדורון בעלמא הוא

(SUMMARY: Tosfos discusses the argument about how to expound ha'Hu.)

וא"ת מ"ט דרבי ישמעאל שפיר קאמרי ליה רבנן

(a)

Question: What is R. Yishmael's reason? Rabanan properly said [that Olah is a mere gift. We do not need a verse to teach that it is not Me'akev!]

וי"ל משום דחטאת ועולה כתיבי בחד קרא והדר כתיב וכפר עליו וקדש ראשו

(b)

Answer: Because Chatas and Olah are written in one verse, and then it says "v'Chiper Alav... v'Kidash Es Rosho";

דס"ד דאע"ג דעולה דורון הוא כיון דאקדמיה קרא לוקדש ראשו לא חייל עליה נזירות טהרה עד דמייתי לעולה נמי

1.

One might have thought that even though Olah is a mere gift, since the Torah put it before v'Kidash Es Rosho, Nezirus Taharah does not take effect on him until he brings also the Olah;

קא משמע לן ההוא לומר אע"פ שלא הביא עולתו ומסתברא לאוקמי לעולה ולא לחטאת דעיקר כפרה בחטאת

2.

"Ha'Hu" teaches that this is not so. It teaches that [Nezirus Taharah takes effect on him] even though he did not bring his Olah. It is reasonable to establish [ha'Hu] regarding Olah and not regarding Chatas, for the primary Kaparah depends on the Chatas.

וא"ת מנא ליה להש"ס לעיל לומר בפשיטות אליבא דרבי דההוא (מפרש) מרבה אע"פ שלא הביא קרבנותיו פי' משהאיר השמיני חייל עליה נזירות טהרה

(c)

Question: How did the Gemara know above to say simply according to Rebbi that ha'Hu includes even though he did not bring his Korbanos, i.e. from dawn of the eighth day Nezirus Taharah takes effect on him?

דלמא לא מרבה רבי אלא הביא חטאתו ולא אשמו או כר' ישמעאל

1.

Perhaps Rebbi includes only when he brought his Chatas but not his Asham, or like R. Yishmael (he brought both, but not his Olah! This Dibur continues on the coming Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF