BECHOROS 35 - Dedicated by Josh Danziger of Cliffside Park, New Jersey.

1) TOSFOS DH Titura d'Tefilin Halachah l'Moshe mi'Sinai

תוספות ד"ה תיתורא דתפילין הלכה למשה מסיני

(SUMMARY: Tosfos discusses the Titura and what it is made from.)

הוא העור הנכפל למטה שמכסה פי הבתים והוא בית מושבו של תפילין ונראה כעין דף של גשר

(a) Explanation: [Titura] is the hide folded under that covers the opening of the boxes. It is the base of Tefilin, and it looks like a board of a bridge.

ומשמע מתוך פירוש הקונטרס שהבתים והתיתורא הכל מעור אחד

(b) Inference: Rashi connotes that the boxes and Titura are all from one piece of leather.

ואין נוהגין כן. מ''ר

(c) Remark: The custom is not like this. This is from my Rebbi.

2) TOSFOS DH Ma'avarta d'Tefilin

תוספות ד"ה מעברתא דתפילין

(SUMMARY: Tosfos discusses what this is.)

הוא העור הנעשה מכפילות העור שהוכפל למטה לכסות פי הבתים ומכניסים בו הרצועות

(a) Explanation #1: Ma'avarta is the leather made from folding the leather. It is folded underneath to cover the opening of the boxes, and one enters the straps in it;

ונקראת מעברתא על שם שצריך שלא יהו הרצועות קבועות אלא מעבירן ומושכן לכל צד שירצה מאריך ראש זה ומקצר ראש זה

1. It is called Ma'avarta because it is essential that the straps are not fixed, rather, one passes them and pulls them to any side he wants; he lengthens this end and shortens this end.

ובערוך ערך מעבר פי' מעברתא [צ"ל דתפילין] הוא תיתורא וכן גשרים נקראין מעברתא )ותיתורא הוא מקום שמכניסין בו הרצועה ונקראת( [צ"ל ונקראין תיתורא ובתפילין מקום שמכניסין בו הרצועה נקראת - שיטה מקובצת, מהרש"א] מעברתא דתפילין

(b) Citation (Aruch, Erech Ma'avar): Ma'avarta of Tefilin is Titura. Similarly, bridges are called Ma'avarta, and they are called Titura, In Tefilin, the place where one enters the strap is called Ma'avarta of Tefilin;

ונראה דלא פירש הערוך כן בשביל שיהא מעברתא דתפילין ותיתורא דתפילין הכל א'

(c) Implied suggestion: The Aruch explains that Ma'avarta of Tefilin and Titura of Tefilin are the same.

דבגמ' חשיב ליה בתרתי אלא משום דמחברי אהדדי חשיב להו כחדא

(d) Rejection: The Gemara considers them to be two [matters]! Rather, because they are connected to each other, they are considered like one.

וי''מ מעברתא רצועה קטנה שמעבירין למעלה על בית תפילין של יד

(e) Explanation #2: Some say that Ma'avarta is a small strap that they pass above the box of hand Tefilin.

ואין נראה לפסול משום שאינו רואה כל הבית את האויר

(f) Implied question: It should be Pasul, because we require that the entire box be exposed to air (Sanhedrin 89b)!

חדא דלא שייך אינו רואה האויר בכי האי גוונא אלא כי חבר ביתא אחרינא תמן

(g) Answer #1: "[The entire box] is not exposed to air" does not apply in a case like this, rather, when he attached another box there.

ועוד דשמא דבית החיצון שאינו רואה האויר פסול לא שייך אלא בתפילין של ראש ולא בשל יד כמו שיש בתשובות הגאונים

(h) Answer #2: Perhaps an outer box that is not exposed to air applies only to the head Tefilin, but not to hand Tefilin, like is brought in Teshuvos ha'Ge'onim.

ועוד כי הרצועה שנותנים על בית הזרוע אינו מכסה כל הבית אלא הבית עצמה מגולה ימין ושמאל א''כ הבית רואה שפיר את האויר לצד המעברתא ולצד שכנגדו. מ''ר

3) TOSFOS DH (d'Shin...) [v'Ein Lehochi'ach... (this is all one Dibur according to Birkas ha'Zevach, Shitah Mekubetzes)

תוספות ד"ה )דשי''ן של תפילין הלכה למשה מסיני) [צ"ל ואין להוכיח מדקאמר מעברתא דתפילין סתם דמשמע נמי בשל ראש - ברכת הזבח, שיטה מקובצת, והכל דיבור אחד]

(a) Implied question: We can bring a proof from this that it says Ma'avarta of Tefilin Stam, which connotes also the head Tefilin (i.e. also it has a Ma'avarta, even though it must be exposed to air)!

(בשל ראש איירי) [צ"ל דהא סתמא אקמר שי''ן של תפילין הלכה למשה מסיני ובשל ראש איירי - ברכת הזבח, שיטה מקובצת]

[m1](b) Answer: It says Stam that the Shin of Tefilin is a Halachah l'Moshe mi'Sinai, and it refers [only] to the head Tefilin. (Likewise, we can say that Ma'avarta applies only to hand Tefilin.)

והנותנה אם אין דינו להיות פוסלת דנמצא דאין בית רואה את האויר

(c) Pesak: One who makes [a small strap there], if it is not supposed to be there, disqualifies, for the box is not exposed to air;

דלא דמי לטולה תפלה של ראש ועושה אותה של יד. מ''ר

1. This is unlike one who puts leather over head Tefilin and makes it hand Tefilin. This is from my Rebbi.

4) TOSFOS DH Shel Tefilin Halachah l'Moshe mi'Sinai

תוספות ד"ה שי''ן של תפילין הלכה למשה מסיני

(SUMMARY: Tosfos discusses Halachos from Shimusha Raba.)

כתב בשימושא רבה דתפילין צורה דשי''ן דימינא ג' רישי ודשמאלא ד' רישי ואי אפיך לית לן בה

(a) Explanation: Shimusha Raba wrote that in Tefilin, the form of a Shin on the right [side of the box of the head] has three heads (branches), and the left [Shin] has four heads. If he switched them, this is not a problem.

עוד כתוב בו שמניחין על קלף הפרשיות קלף חלק אחד וכורכו בו

(b) Remark: He wrote also that we put a blank parchment on the parchment of the Parshiyos, and wrap it in it.

ושמא בשל יד קאמר אם כתבו בד' עורות כדאמרינן לעיל וצריך לדבק

(c) Suggestion: Perhaps he refers to the hand Tefilin, if he wrote it in four parchments, like we said above (34b), and he needs to stick [them together].

עוד כתוב שם אמר אביי כתבינהו אגויל שפיר דמי וכן הלכה

(d) Pesak: He wrote also there that Abaye said that if he wrote them on Gevil, this is fine, and this is the Halachah.

וזה א''א דבהדיא אמרינן בפ' המוציא יין (שבת דף עט:) תפילין אגויל מי כתבינן

(e) Rebuttal: This cannot be, for we say in Shabbos (79b) "do we write Tefilin on Gevil?!"

עוד כתוב בתקון תפילין שעושה אותם רחבים ב' אצבעות ואי עבדינהו טפי שפיר דמי ואי פחית לא מיפסיל בהכי

(f) Pesak: He wrote also in Hilchos Tefilin that he makes them two fingers wide. If he made them bigger, it is fine. If he made them smaller, this does not disqualify them.

ובריש המוצא תפילין (עירובין דף צה:) פירשתי טעם דומיא דציץ. מ''ר

(g) Reference: In Eruvin (95b) I explained the reason, that it is similar to the Tzitz. This is from my Rebbi.

5) TOSFOS DH Kulmusa Badik Lei

תוספות ד"ה קולמוסא בדיק ליה

(SUMMARY: Tosfos rules like this.)

וכן הלכה וה''נ אמרינן בהעור והרוטב (חולין דף קיט:) כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב. מ''ר

(a) Pesak: This is the Halachah. We say also in Chulin (119b) that any hole that the ink passes over it is not a hole. This is from my Rebbi.

6) TOSFOS DH Retzu'os Shechoros

תוספות ד"ה רצועות שחורות

(SUMMARY: Tosfos infers that the boxes need not be black.)

יש שעושין בתים של תפילין מקלף לבן דלא בעי' שחורות אלא רצועות. מ''ר

(a) Remark: Some make Tefilin boxes from white parchment, for only the straps must be black. This is from my Rebbi.

7) TOSFOS DH Tefilin Meruba'os

תוספות ד"ה תפילין מרובעות

(SUMMARY: Tosfos discusses what must be square.)

יש שאין מרבעין אלא במקום מושבן

(a) Opinion #1: Some make only the base square.

ושמא צריך הבתים מרובעין של ראש כשארבעתן דבוקות וכן בית של יד

(b) Opinion #2: Perhaps also the boxes of the head Tefilin must be square when all four are stuck together, and similarly the boxes of the hand Tefilin [must be square].

וקצת היה נראה דלא בעי מרובעות אלא בתופרן ובאלכסונן כמו שמפרש רב פפא. מ''ר:

(c) Remark: It seems that they must be square only regarding the stitching and the diagonal, like Rav Papa explains. This is from my Rebbi.

35b----------------------------------------35b

8) TOSFOS DH Puk Chazi Mah Ama Davar

תוספות ד"ה פוק חזי מה עמא דבר

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about how he ruled.)

פי' בקונטרס להחמיר

(a) Explanation #1 (Rashi): [He told him to do like people do] to be stringent.

ור''ת מפרש להקל כי ההיא דפ''ק דעירובין (דף יד:) גבי הילמי ולחיים וכן (בפרק שלשה שאכלו) [צ"ל בס"פ כיצד מברכין] (ברכות דף מה.). מ''ר

(b) Explanation #2 (R. Tam): [He told him] to be lenient, like in Eruvin (14b) regarding Hilmi (making saltwater on Shabbos) and Lechiyim (whether or not a Lechi must be three Tefachim wide), and similarly in Brachos (45a, regarding whether or not one blesses after drinking water). This is from my Rebbi.

9) TOSFOS DH v'Kamah Shi'uraihu

תוספות ד"ה וכמה שיעורייהו

(SUMMARY: Tosfos brings various opinions of the Shi'urim of the straps.)

לכאורה בתפילין של ראש איירי דמר פשיט שדי להו על כתפיו לאחוריו ומר מתלית להו

(a) Explanation #1: Seemingly, this discusses [straps of] the head Tefilin, for one [Amora] cast them on his shoulder in back, and one hung them [in front].

אבל הערוך פי' בערך צרדה דכתב בילמדנו בסוף בא אל פרעה ושיעור רצועה של יד עד אצבע צרדה ומאי צרדה אמצעי פי' היא אצבע ארוכה

(b) Explanation #2 (Aruch, Erech Tzereidah): The Midrash Yelamdenu at the end of Parshas Bo says "the Shi'ur of a strap of the hand Tefilin is until the Tzereidah finger. Which is the Tzereidah finger? It is the middle." It is it is the long finger.

ועוד הביא בערוך דתניא בתוספתא איזוהי אצבע צרדה זו אצבע גדולה של ימין

1. [The Aruch] brought also a Tosefta "which is the Tzereidah finger? It is the long finger of the right.

ובקונט' פי' דהיא אצבע הסמוכה לגודל

(c) Explanation #1 (cont.): Rashi explained that it is the [index] finger next to the thumb.

ור''א קליר יסד כפי' הערוך בסילוק של פרשת שקלים גיא וכל עפרה בצרדה הכילו פי' משום דכתיב (ישעיה מ) וכל בשליש עפר הארץ והיינו אצבע אמצעי שהוא שלישי

(d) Support #1 (for Explanation #2): R. Eliezer ha'Kalir composed a Piyut like the Aruch for Parshas Shekalim "Gei v'Chol Afrah bi'Tzereidah Hachilu". I.e. because it is written "v'Chol ba'Shalish Afar ha'Aretz", i.e. the middle finger, which is the third. (Just before this, it mentioned the pinky.)

ובפ''ק דיומא (דף יט:) דאמרינן גבי כ''ג שמכין לפניו באצבע צרדה הדבר ידוע שא''א להשמיע קול אלא כשמכה באמצעי

(e) Support #2 (for Explanation #2): In Yoma (19b) it says regarding the Kohen Gadol that they snap in front of him the Tzereidah finger [to prevent him from sleeping]. It is known that one can make a [loud] noise only when he snaps the middle finger.

ולפי' זה (דחזי) [צ"ל דמחוי - צאן קדשים] פשוט היינו מגודל עד אמה וכפוף מאצבע עד אמה

(f) Consequence: According to this Perush, "he showed Pashut (straight)", i.e. from the thumb to the Amah (the middle finger), and "bent" is from the index finger to the Amah.

ובערוך פי' בערך כף דכפוף היינו מעיקר גודל עד ראש אצבע כשהן דבוקות זו בזו ופשוט מראש אצבע עד ראש גודל כשהן פשוטות

(g) Implied question: The Aruch (Erech Kaf) explained that "bent" is from the bottom of the thumb to the end of the index finger when they are flush with each other, and Pashut is from the end of the index finger to the end of the thumb when they are extended (spread)!

וי''מ עד אצבע צרדה שצריך לעשות הרצועות ארוכות ממקום הנחתן עד אצבע צרדה

(h) Explanation #3: Some explain "until the Tzereidah finger", that one must make the straps long, from the place where one dons [Tefilin] until the Tzereidah finger;

וכפוף היינו שכופף את אצבעו ומשער הרצועה עד שם ופשוטה היינו שמשער הרצועה ממקום הנחה עד ראש אצבע פשוטה

1. "Bent" means that he bends the finger and gauges the strap until there. Pashut means that he gauges the strap from the place where one dons [Tefilin] until the end of the finger extended.

ובתפילין של ראש משערין הרצועות שתגיע ראש האחד עד טיבורו וראש השני עד הלב

2. In the head Tefilin, we gauge the straps that one end reaches until the navel, and the other end reaches until the heart.

ושמא שום מדרש יש

3. Remark: Perhaps there is a Midrash [that says so].

וגבי תפילין של יד הוא דאמרינן בפ' שני דברכות (דף יג:) ושמתם את דברי אלה על לבבכם שתהא שימה כנגד הלב

i. Regarding hand Tefilin we say in Brachos (13b) "v'Samtem Es Devarai Eleh Al Levavchem" - the Simah (putting) must be opposite the heart.

ובשימושא רבה דתפילין יש דליפשו רצועי עד דלימטי לחדא כנגד מילה מימינא ולחדא כנגד הלב משמאלא

(i) Opinion #4: In Shimusha Raba of Tefilin, it says that one strap should reach until the [place of Bris] Milah on the right, and one opposite the heart on the left.

עוד יש אומר דמצות שיעור רוחב הרצועות יותר מכחטה ופחות מכשעורה ואם יותר כשר. מ''ר

(j) Opinion #5: There is an opinion that the Shi'ur of the width of the straps is more than a wheat [kernel], and less than a barley [seed]. If it is more, it is Kosher. This is from my Rebbi.

10) TOSFOS DH Avid Ki Didan

תוספות ד"ה עביד כי דידן

(SUMMARY: Tosfos explains that they hung in front of him.)

דפשיט ושדי להו על כתיפיו מלפניו. מ''ר

(a) Explanation: He spread them and cast them on his shoulders in front of him. This is from my Rebbi.

11) TOSFOS DH v'Noyan l'Var

תוספות ד"ה ונוייהן לבר

(SUMMARY: Tosfos rejects Rashi in Shabbos based on our Gemara.)

הכא מוכח דארצועות קאי

(a) Inference: Here it is proven that it refers to the straps.

ולא כמו שפירש בקונטרס במסכת שבת (דף כח:) דקאי אקציצה. מ''ר

(b) Remark: This is unlike Rashi explained in Shabbos (28b) that it refers to the box. This is from my Rebbi.

12) TOSFOS DH Elu Tefilin sheb'Rosh

תוספות ד"ה אלו תפילין שבראש

(SUMMARY: Tosfos discusses why this refers specifically to the head Tefilin.)

פי' בקונטרס שכתוב עליהן רוב השם שי''ן ודלי''ת

(a) Explanation #1 (Rashi): Most of Hash-m's name is written on them - the Shin and Dalet.

ונראה דדלי''ת ויו''ד שברצועות לאו אותיות גמורות הן ולא חשיבי מן השם של שדי

(b) Rejection: The Dalet and Yud on the straps are not proper letters, and they are not considered part of the name of Hash-m "Shakai".

מדחשיב להו לעיל ובריש פ' בתרא דמגילה (דף כו: ושם) תשמישי קדושה ולא הן עצמן קדושין ובשום דוכתא לא קרי להו כי אם קשר של תפילין

1. Source #1: Above, and in Megilah (26b) they are considered Tashmishei (things that serve) Kedushah (Kisvei ha'Kodesh), but they themselves are not Kedoshim. Everywhere, they are called only "the knot of Tefilin."

עוד אמרינן בפ' במה מדליקין (שבת דף כח:) לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד למאי הילכתא אילימא כו'

2. Source #2: We said in Shabbos (28b) "only hide of Tahor animals is Kosher for Shamayim's tasks." For which Halachah was this taught? If you will say...

אלא לעורות והאמר אביי שי''ן של תפילין הלכה למשה מסיני פירוש ופשיטא דצריך בהמה טהורה ומסיק אלא לרצועות

3. Citation (cont.): Rather, it is for hides [for the boxes. This is difficult, for] Abaye taught that the Shin of Tefilin is Halachah l'Moshe mi'Sinai! I.e. obviously it requires a Tahor animal! It concludes that it is for straps.

משמע דד' ויו''ד לא חשיבי אותיות

4. Inference: The Dalet and Yud are not considered letters. (If they were, it would be obvious that a Tahor animal is required also for the straps!)

וה''ר יעקב דאורלינ''ש מסופק אם צריך לחלוץ תפילין של יד כשנכנס לבית הכסא דשמא כיון דמחופות עור לא צריך דלא אסרו אלא תפילין של ראש שכתוב שי''ן בעור

(c) Question: The Ri of Orlins was unsure whether or not one must remove the hand Tefilin before entering a privy. Perhaps since [the parchments] are covered with leather, it is not needed. [Chachamim] forbade only the head Tefilin, on which Shin is written in the leather.

ויש עוד לפרש דלכך קאמר אלו תפילין שבראש משום דנראין יותר משל יד דעל של יד אמרינן לקמן לך לאות ולא לאחרים לאות. מ''ר

(d) Explanation #2: We can say that it says "these are the head Tefilin" because they are seen more than hand Tefilin. Regarding the hand Tefilin, it says below (36b) "for you they are a sign, and they are not a sign for others."

13) TOSFOS DH mi'Sha'as Hanachah v'Ad Sha'as Keshirah

תוספות ד"ה משעת הנחה ועד שעת קשירה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not one must tie the Tefilin knot every day.)

מכאן היה מדקדק רבינו אליהו שצריך אדם לקשר תפילין בכל יום

(a) Opinion #1: From here R. Eliyahu deduced that one must tie the Tefilin knot every day.

ור''ת מפרש דאין צריך

(b) Opinion #2 (R. Tam): One need not.

ומביא ראיה מהא דאמרינן בפ''ק דחולין (דף ט. ושם) דצריך אדם שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה ורב יהודה אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואידך הני שכיחן

(c) Source #1: We say in Chulin (9a) that one must learn three things - writing, Shechitah and Milah. R. Yehudah says, also [one must learn to make] the Tefilin knot, Birkas Chasanim and Tzitzis. The first Tana disagrees, for these are commonly found;

פי' וצריך ללומדן לפי שתמיד צריך להן ואי בעי למקשר קשר של תפילין בכל יום איכא (דשכיחא טפי) [צ"ל שכיחא טפי מכולהו - שיטה מקובצת]

1. [The first Tana says that] one must learn [three things] because they are needed constantly. If one must tie the Tefilin knot every day, it is more common than all of them!

ומיהו בקונטרס פי' שם איפכא הני שכיחן קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואין צריכין ללמוד שמנעוריו בקי בהן

(d) Rebuttal: Rashi explained there oppositely. These are common - the Tefilin knot, Birkas Chasanim and Tzitzis. One need not learn them, for he is proficient about them from his youth.

וכמו שפירשתי נראה דאדרבה כתב ושחיטה שכיחי טפי מכולהו

(e) Support (for Source #1): What I explained is better, for just the contrary, writing and Shechitah are more common than all of them!

ועוד מדקדק ר''ת דהך קשירה לאו ממש היא מהא דחשיב בריש פ' בתרא דעירובין (דף צז. ושם) קשר (מכאן מדף הבא) של תפילין קשר של קיימא ואם היה צריך להתיר ולקשור בכל יום אם כן לא הוי של קיימא

(f) Source #2 (R. Tam): This "tying" is not real tying, for in Eruvin (97a) the Tefilin knot is considered a permanent knot. If one must tie it and untie it every day, if so it is not permanent!

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF