מנחות דף עו. א

בכמה חלות באים המנחות דלהלן?

לחם הפנים וחביתי כהן גדול שאר כל המנחות חלות תודה ונזירות [1]
לר' יהודה שתים עשרה עשר עשר
לר' מאיר שתים עשרה שתים עשרה עשר

מנחות דלהלן שריבה או מיעט במספר החלות שהם צריכות לבוא, מה הדין?

לחם הפנים וחביתי כהן גדול שאר כל המנחות חלות תודה ונזירות
לרבי טובי, ולתנא קמא פסולות כשרות כשרות [2]
לסתמא דברייתא, ולי"א פסולות כשרות פסולות [3]

מנחות דף עו: א

מה הן מדות העומר ושתי הלחם ולחם הפנים קודם הניפוי ואחריו?

קודם הניפוי - אינו מעכב אחר הניפוי - מעכב
עומר שלש סאין עשרון [4]
שתי הלחם שלש סאין שתי עשרונים
לחם הפנים כ"ד סאין כ"ד עשרונים - ב' עשרונים לחלה

-------------------------------------------------

[1] פי', דמ' חלות שבתודה כל אחד מהד' מינים יש בו י' חלות. ובנזירות שיש בה ב' מינים, כל מין הוא י' חלות.

[2] ואפי' שעשה ד' חלות במקום ארבעים - כשר. ומה שקשה ממה שצריך להפריש חלות תרומה וא"א ליטול פרוסות, י"ל דאפרישנהו בלישה - ואח"כ חזר ואפאן שלמות. והוכיחו תוס' שאינם תרומה ממש עד אחר אפייה, כיון ששחיטת הזבח היא זו שמקדשתן להיות לחמי תודה. וביארו האחרונים דבריהם ע"פ התוס' בנדה (י:), שכל קדושתם היא קדושת הפה - שאסור לשנותן לחלות אחרות, וקדושה זו מספיקה כדי שיוכלו להתפיס בהם נדרים אפי' שהתפיס בהן כשהפרישם בלישה.

[3] דכיון שכתוב בהם מצות בוי"ו, שמע מינה שא"א לעשותן בחלה אחת מכל מין. אולם שאר מנחות ילפינן ממנחת מאפה תנור שכתוב בה מצת, לומר שאפי' חלה אחת כשרה, והכי אמר רב הונא - מנחת מאפה שאפאה חלה אחת כשרה. [אמנם רב טובי ס"ל שגם היכא שכתוב מצות עם וי"ו כשר בחלה אחת, וזה מה שאמר המג': "ההיא פליגא". ועי' בברכת הזבח].

[4] פי', עומר יש בו ב' חסרונות, גם שהוא מתבואה חדשה וגם שהוא משעורים, ולכך יש בו הרבה סובין וצריך הרבה ניפוי, ולכן דינו לבוא ביחס של שליש עשרון לסאה. ובשתי הלחם מצד אחד הוא מתבואה חדשה ומצד שני הוא מחיטים, ולכן הוא צריך קצת פחות ניפוי, והוא ביחס שתי שליש עשרון לסאה. ולחם הפנים יש לו ב' מעלות, דהוא גם מחטים וגם מתבואה ישנה, ולכן הוא בא ביחס של עשרון אחד לסאה.

עוד חומר לימוד על הדף