מנחות דף סה. א

כמה דיינים צריך שיהיו בקיאים בשבעים לשון בסנהדרין? [תוד"ה ויודעים].

בדיני נפשות בדיני ממונות
לתי' א' בתוס' שנים שמדברים אוחד שומע ----
לתי' ב' בתוס' כולם צריכים לדעת שנים שמדברים ואחד שומע

ימים דלהלן האם אסורים בהספד ובתענית או רק בהספד? [תוד"ה אלין / מריש].

בתענית בהספד
מתחילת ניסן עד ח' בו - (הוקם התמיד) אסור לגירסת הגמ': אסור
לגירסת הגמ' בתענית: מותר
מח' בניסן עד סוף המועד - (נתיישב חג שבועות) אסור לגירסת הגמ': מותר
לגירסת הגמ' בתענית: אסור
(תוס') יום שאסור משום שהוא אחרי יו"ט אסור מותר

ימים הכתובים במסכת תענית שלא למספד או דלא להתענאה בהון, האם אסורים גם ביום שלפניהם ואחריהם? [תוד"ה מריש].

הכתובים דלא למספד הכתובים דלא להתענאה
לרבנן לפניו אסור לאחריו מותר בין לפניו ובין לאחריו מותר
לר' יוסי בין לפניו ובין לאחריו אסור לפניו אסור לאחריו מותר

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף