מנחות דף סד. א

שחט ב' חטאות של ציבור בשבת בשוגג באופן שלא היה צריך לשחוט אלא א', האם חייב חטאת?

כשהיו ב' החטאות שמנות כשהא' היתה כחושה והב' שמנה
לר' אמי (לאיבע"א הב' [1]) חייב חטאת על השניה [2] חייב חטאת על השניה [3]
לרבה חייב חטאת על השניה מביא לכתחילה את השניה

עשה מעשה בשבת שלא ברשות ובסוף נמצא שהוא ברשות, האם חייב?

שחט ב' חטאות בשבת ונמצאת הראשונה כחושה במעיה שמה שטבע תינוק ופרש מצודה לעלות דגים והעלה תינוק ודגים
אליבא דרבה לל"ק דרב אשי: חייב [4]
לאיכא דאמרי: פטור
פטור
אליבא דרבא חייב חייב

-------------------------------------------------

[1] אמנם לתירוץ הראשון דסמי כחושה מקמייתא, א"כ אין מימרא דר' אמי לחלוק בכחושה.

[2] ומבואר בסוגיא שאפי' באופן שנשפך דמה של הראשונה, ונמצא שלבסוף נתכפר בשניה, מ"מ אזלינן בתר שעת שחיטה, ובשעת שחיטה השניה עבר איסור - כששחט שלא לצורך בשוגג [דמיירי שהשניה היא של שעירי הרגל או שעירי ע"ז וסבר שגם אלו כיון שהם קרבן ציבור הם דוחים שבת].

[3] פי', נחלקו ר' אמי ורבה אם שחט כחושה [דאיכא בזה חסרון של הקריבהו נא לפחתך] האם אומרים בשבת להביא עוד קרבן אחר, דלר' אמי לא אומרים לו להביא, וא"כ כששחט את השניה שחטה באיסור. ולרבה, אדרבא אומרים לו להביא לכתחילה אחרת.

[4] ס"ל לרב אשי שאף שבשמע שטבע תינוק ופרש מצודה להעלות דגים והעלה תינוק ודגים סבר רבא שפטור, כאן הוא מודה שחייב, דהתם כיון ששמע שטבע תינוק אמדינן דדעתיה נמי אתינוק, משא"כ כאן שלא היה ידוע ודאי כששחט את השניה שהראשונה כחושה בבני מעים, ושחטה שלא ברשות.

עוד חומר לימוד על הדף