מנחות דף ל"ו ע"א

איזה ברכות מברך על תפילין של יד ועל של ראש, בסח או בלא סח? [תד"ה לא סח].

כשלא סח בינתים כשסח בינתים
תפילין של יד מברך רק להניח מברך רק להניח
תפילין של ראש לרש"י: לא מברך כלום
לר"ת: מברך רק על מצות
לרש"י: מברך רק על מצות
לר"ת: מברך להניח ועל מצות

עד מתי מניח תפילין?

כשלא חלצן עדיין כשחצלן ורוצה לשוב ולהניחן
לתנא קמא עד שתשקע החמה עד שתשקע החמה
לר' יעקב עד שתכלה רגל מן השוק עד שתשקע החמה [1]
לחכמים עד זמן שינה עד שתשקע החמה

מנחות דף ל"ו ע"ב

לתנאים דלהלן האם שבת או לילה הוי זמן תפילין?

לילה שבת
לר' יוסי הגלילי אינו זמן תפילין אינו זמן תפילין
לר' עקיבא זמן תפילין אינו זמן תפילין
לר"מ ור' יהודה (תד"ה יצאו) זמן תפילין זמן תפילין [2]

לשון השמר הנאמר במקומות דלהלן, האם הוא מורה על איסור לאו או על איסור עשה?

השמר האמור במצוות עשה השמר האמור במצוות לא תעשה
לר' אלעזר עשה לאו
לר' יוחנן לאו לאו

-------------------------------------------------

[1] רש"י מפרש שגם ר' יעקב וחכמים מודים שלילה לאו זמן תפילין, ולכך אינו יכול לחזור להניחן משתשקע החמה. ותמה בשטמ"ק אות י"ג, דא"כ היכי קאמר שבלא חצלם זמנם עד שתכלה רגל מן השוק, או עד זמן שינה. ולכן פירש כפי' התוס' בד"ה רבי, שס"ל שלילה זמן תפילין אלא חששו שמא ישן ויפיח בהן, ולכן בזמן שינה צריך לחולצן, ור' יעקב מרחיק יותר וס"ל שכבר משתכלה רגל מן השוק יורידם. אמנם לכו"ע לא יניחם שוב אחר השקיעה.

[2] ומבואר בתד"ה אי, דגם למ"ד שבת זמן תפילין היינו דוקא להניחם בחצר, אולם ברה"ר חיישינן שמא יפסקו ויבוא לטלטלם ד' אמות ברה"ר. ואף שבכל תכשיטים גוזר רב בחצר אטו רה"ר [ולא כרב ענני בר ששון], מ"מ תפילין שאני, דכיון שצריך למשמש בהם בכל שעה אין חשש שאם נתיר לו בחצר שמא ישכח ויצא אתם לרה"ר.

עוד חומר לימוד על הדף