מנחות דף ל"ז ע"א

מה דין גידם שאין לו זרוע שמאל בכלל, האם פטור מתפילין או שיניח בימין?

לפי פשטות הסוגיא לשיטת תוס'
אליבא דתנא קמא פטור לגמרי פטור לגמרי
אליבא דאחרים חייב בימין פטור לגמרי [1]

מנחות דף ל"ז ע"ב

מקומות דלהלן שנולד בהם נגע צרעת ונשתנה צבע השער, האם טמא?

בידים בראש ובזקן בבין העינים
כשנשתנה ללבן מטמא אינו מטמא מטמא
כשנשתנה לצהוב אינו מטמא מטמא מטמא

סדין פשתן שהטיל בו ציציות צמר כדלהלן, או בגד רגיל שהטיל בו ציציות כדלהלן ויצא בו בשבת, האם עבר איסור?

כשהטיל שלוש כשהטיל ארבע כשהטיל חמש
לתנא קמא עובר אינו עובר עובר
לר' ישמעאל אינו עובר [2] אינו עובר אינו עובר [3]

-------------------------------------------------

[1] וביאר המג"א בסי' כ"ז ס"ק ג' לשיטת תוס', דמה שאמרו חכמים לרבות את הגידם מיירי באופן שנגדמה רק ידו, אבל נשארה לו זרוע, וזה שאמרו מר אמר חדא וכו' ולא פליגי, דת"ק שפטר מיירי באין לו זרוע בכלל, ואחרים שמחייבים מיירי ביש לו זרוע ורק נגדמה ידו.

[2] כיון שכל אחת מצוה בפנ"ע א"כ גם בשלוש יש מצוה, ולכן אמר רב יוסף דלשיטתו כשהטיל שלוש אין איסור כלאים, ורב הונא אמר שאינו חייב בשבת בזה מדין יוצא בטלית שאינה מצויצת.

[3] רבא בר אבינא אמר שהחידוש לר' ישמעאל שבעלת חמש צריכה חמש ציציות לכל כנף, ולפי"ז גם הציצית החמישית דוחה כלאים, ואין איסור לצאת בה בשבת.

עוד חומר לימוד על הדף