מנחות דף ח' ע"א

כהן גדול שהביא מנחתו מביתו וקדשה באופנים דלהלן, האם כשרה?

הביא מנחתו חצי עשרון [1] הביא עשרון שלם וקדש בכלי חציו
לר' יוחנן פסולה פסולה
לר' אלעזר פסולה לרש"י: כשרה [2]
לתוס': כשרה רק בדיעבד [3]

נתן בכלי שרת חצי עשרון, האם הוא קדוש?

כשדעתו להוסיף כשאין דעתו להוסיף
לרב [לת"ק דר' יוסי] אינו קדוש אינו קדוש
לר' יוחנן ולר' יוסי קדוש [4] אינו קדוש

מנחות דף ח' ע"ב

איזה דברים מקדשים כלי הלח, ואיזה מדות היבש?

דברים לחים דברים יבשים
כלי הלח מקדשים מדות: אין מקדשים
מזרקות: מקדשים
כלי היבש אין מקדשים מקדשים

-------------------------------------------------

[1] באופן זה לכו"ע פוסל, כיון שחוקה כתיב ביה, ולפי"ז אם יש לו רק חצי עשרון - לא יביא בכלל.

[2] כן כתב רש"י בד"ה אלא להביא, וז"ל: אבל לענין קידוש בכלי שרת אם רצה מקדש לחצאין. [ומה שאמרה הגמ' בתחילה למצוה, ואח"כ אמרה חוקה, מיירי לענין להביאו שלם מביתו, אבל לא לענין הקידוש].

[3] מבואר בתד"ה ולרב חנינא [בעמ' ב'] דאף ר"א שס"ל שקדוש לחצאין, היינו רק בדיעבד, אולם לכתחילה למצוה צריך להביאה שלמה ולקדשה בכלי.

[4] כלומר דאף דס"ל לר' יוחנן בחביתי כהן גדול שאינם קדושות לחצאין, שאני התם דאין דעתו להוסיף אלא להקריב רק חצי עשרון, אולם אם דעתו להוסיף - ראשון ראשון קדוש.

עוד חומר לימוד על הדף