מנחות דף ו' ע"ב

לדברי רב, האם נחלקו רבנן ובן בתירא בהחזיר הקומץ למקומו וחזר וקמץ, באופנים דלהלן?

בהחזיר הקומץ בשלימותו בהחזירו חסר ורוצה להשלימו
להו"א בדברי רב לכו"ע כשר לרבנן: פסול
לבן בתירא כשר [1]
למסקנת הגמ' לרבנן: פסול
לבן בתירא כשר
לכו"ע פסול [2]

לבן בתירא שמכשיר בקמצו פסולים בהחזרת הקומץ ושיקמוץ שוב, מה הדין באופנים דלהלן?

כשקידש את הקומץ בכלי שרת כשלא קדשו עדין בכלי שרת
לרב ולתנא קמא יכול להחזירו יכול להחזירו
לאיכא דאמרי דרב ולר' יוסי בן יאסיין ולר' יהודה הנחתום פסול יכול להחזירו [3]

-------------------------------------------------

[1] והטעם, דס"ל דקמיצה קבעה, וכיון שלא קמצה כהן לאו כלום היא, ויכול להוסיף.

[2] ודייקה כן הגמ' מדלא קאמר בן בתירא: יחזור ויביא מתוך ביתו וימלאנו וכו', ש"מ דלכו"ע פסול כשחסר, ואי אפשר להשלים עתה [דקדושת כלי קבעה לשם מנחה ושוב אין מוסיפים - רש"י], ופליגי היכא שהחזיר את הקומץ בעינו, דלרבנן גם בזה פסול.

[3] וביאר רב נחמן, דהגם שקמיצת פסולים עבודה היא, מ"מ לא נגמרה העבודה עד שיעשו מתן בכלי, הלכך אם קידש בכלי ס"ל להני תנאי דלא יכול להחזירו, ואם לא קידש יכול להחזירו.

עוד חומר לימוד על הדף