1)

TOSFOS DH Nasnah l'Chaveiro Hu Ma'al

תוספות ד"ה נתנה לחברו הוא מעל

(SUMMARY: Tosfos explains why he was Mo'el.)

פירוש גזבר לפי שיצא לחולין מכי נתנה לחברו שהוציאה מרשותו

(a)

Explanation: A Gizbar (was Mo'el if he gave it to his friend), because it went out to Chulin once he removed it from his Reshus.

2)

TOSFOS DH Ban'ah b'Soch Beiso Harei Zeh Lo Ma'al

תוספות ד"ה בנאה בתוך ביתו הרי זה לא מעל

(SUMMARY: Tosfos explains that there was no Shinuy.)

מפורש בגמ' כגון שלא שינה אותה אלא הניחה ע''פ ארובה דאי עשה בה שינוי קנאה הגזבר ויצאה לחולין

(a)

Remark: The Gemara explains that the case is, he did not change it. Rather, he placed it on a skylight. Had he changed it, the Gizbar acquired through Shinuy, and it became Chulin.

3)

TOSFOS DH Nasnah l'Valan Af Al Pi she'Lo Rachatz Ma'al

תוספות ד"ה נתנה לבלן אע''פ שלא רחץ מעל

(SUMMARY: Tosfos explains why this supports Reish Lakish.)

בפרק הזהב (ב''מ דף מח.) מייתי מינה סיוע לריש לקיש (דאמרינן) [צ"ל דאמר - צאן קדשים] משיכה מפורשת מה''ת ודייק מינה דוקא בלן דלא מיחסרא משיכה אבל שאר בעלי אומניות לא מעל עד דמשיך

(a)

Reference: In Bava Metzi'a (48a), it brings from this a support for Reish Lakish, who says that Meshichah is explicit in the Torah, and the Gemara infers only a bathhouse attendant, for no Meshichah is lacking, but [if one gave Hekdesh coins] to other professionals, he was not Mo'el until he did Meshichah;

ומ''מ לר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות לא מותיב מינה דמצי לאוקומא בבלן עובד כוכבים דהתם ודאי בשאר אומניות לא מעל עד דמשיך

1.

And in any case, he does not challenge from it R. Yochanan, who says that mid'Oraisa coins acquire, for we can establish it to discuss a Nochri bathhouse attendant. There, surely with other professionals, he was not Mo'el until he did Meshichah;

דכיון דבישראל מעות קונות בעובד כוכבים קונה במשיכה כדאית' בבכורות (דף יג.) לעמיתך לישראל בחדא ולעובד כוכבים בחדא

i.

Since for a Yisrael coins acquire, a Nochri acquires through Meshichah, like it says in Bechoros (13a) "la'Amisecha" - to a Yisrael you sell through one [Kinyan], and to a Nochri through one (a different Kinyan).

ואפ''ה הוי סייעתא לריש לקיש דלכאורה לא משתמע בבלן עובד כוכבים דומיא דלעיל דקתני נתנה לחברו דהתם בישראל מיירי מדקתני חברו

2.

Even so, it is a support for Reish Lakish, for seemingly, it does not discuss a Nochri bathhouse attendant, similar to above, that it taught "if he gave it to his friend." There it discusses a Yisrael, for it says "his friend."

4)

TOSFOS DH she'Hu Omer Lo Harei ha'Merchatz Patu'ach Hikanes Rechotz

תוספות ד"ה שהוא אומר לו הרי המרחץ פתוח הכנס רחוץ

(SUMMARY: Tosfos explains that nothing is lacking.)

כלומר הבלן יאמר אין הדבר מעכב בי שהרי הכל מוכן ואם כן קנה המעות

(a)

Explanation: The bathhouse attendant says "I am not Me'akev [you]"; everything is ready. If so, the coins acquire.

5)

TOSFOS DH Achilaso v'Achilas Chavero

תוספות ד"ה אכילתו ואכילת חברו

(SUMMARY: Tosfos explains how they join.)

פירוש אוכל בחצי פרוטה והאכיל לחברו בחצי פרוטה הנייתו והניית חברו כגון שסך עצמו בשמן של הקדש בחצי פרוטה וסך חברו בחצי פרוטה מצטרפין זה עם זה ואפילו לזמן מרובה

(a)

Explanation: He eats for a half-Perutah, and feeds his friend for a half-Perutah. His Hana'ah and his friend's Hana'ah [is a case like] he anoints himself with Hekdesh oil for a half-Perutah, and anoints his friend for a half-Perutah. They join with each other, even for a long time.

6)

TOSFOS DH Mai Shena Hu u'Mai Shena Chavero

תוספות ד"ה מאי שנא הוא ומאי שנא חברו

(SUMMARY: Tosfos explains the question and the answer.)

דכי נטל לא מעל (כו') [צ"ל וכי - שיטה מקובצת] נתנה לחברו מעל בגזבר המסורות לו (כולה) [נראה שצ"ל כו'] כדפי' במתני'

(a)

Explanation: [We ask why] when he took it, he was not Mo'el, and when he gave it to his friend, he was Mo'el? [We answer that we discuss] a Gizbar to whom were handed over... like I explained in our Mishnah.

7)

TOSFOS DH Lamah Li Ad she'Yidor

תוספות ד"ה למה לי עד שידור

(SUMMARY: Tosfos explains that there was no Shinuy in it.)

כיון דבנה מעל קס''ד השתא דבנאה מיירי שסתתה ותיקנה הרי לך שעשה בה שינוי וקנאה

(a)

Explanation: Since he built it, he was Mo'el. We are thinking now that he quarried it and fixed it. He made a Shinuy, he acquired it;

ומשני אמר רב כשהניחה על פי ארובה פירוש כשהיתה מתוקנת מקודם לכן ולא עשה בה שום שינוי רק הניחה על פי ארובה ומטיחה בטיט עד שנתחברה יפה

1.

It answers, Rav said that he put it on a skylight when it was fixed beforehand. He did not make any change, just he put it on a skylight and plastered it with mud until it was attached well.

i.

Note: Shitah Mekubetzes says that the following begins a new Dibur.

וכיון דבני ליה מיהא מעל

(b)

Citation: And since he built it, he was Mo'el.

בניחותא כלומר לאחר שבנאה מועל בה אם דר תחתיה שוה פרוטה

(c)

Explanation: This is said b'Nichusa. I.e. after he built it, he is Mo'el if he lives under it Shaveh Perutah.

אע''ג דאין מעילה במחובר לקרקע

(d)

Implied question: Me'ilah does not apply to something attached to the ground!

היינו תלוש ולבסוף חיברו וקסבר הוי תלוש

(e)

Answer: This was detached and later attached. He holds that it is [considered] detached.

8)

TOSFOS DH Leima Mesaye'a l'Rav d'Amar ha'Mishtachaveh l'Bayis Asro

תוספות ד"ה לימא מסייע לרב דאמר המשתחוה לבית אסרו

(SUMMARY: Tosfos explains the support and the rejection.)

דקא סבר תלוש ולבסוף חיברו הוי תלוש

(a)

Explanation: He holds that something detached and later attached is [considered] detached. (If not, it would not be forbidden due to idolatry.)

וה''ה דהוה מצי לשנויי [צ"ל דהתם מיירי שעבדן לאבני בית כשהן תלושים]

(b)

Observation: Likewise, [the Gemara] could have rejected that he worshipped the rocks of the house when they were detached.

ודחי ליה הנאה הנראת לעינים אסרה תורה כלומר לעולם תלוש ולבסוף חיברו הוי מחובר ושאני הכא משום דהוה ליה הנאה הנראת לעינים שהארובה נכרת היא מבחוץ

(c)

Explanation (continued): [The Gemara] rejects this [support], and says that the Torah forbade visible Hana'ah. I.e., really, something detached and later attached is [considered] attached. Here is different, for it is visible Hana'ah, for the skylight is visible from the outside.

9)

TOSFOS DH ha'Dar b'Bayis Shel Hekdesh Kivan she'Neheneh Ma'al

תוספות ד"ה הדר בבית של הקדש כיון שנהנה מעל

(SUMMARY: Tosfos explains why the answer here was not given above.)

אלמא תלוש ולבסוף חיברו הוי תלוש (וה''ה דהוה מצי לשנויי הנאה הנראת לעינים שאני - שיטה מקובצת מוחקו)

(a)

Inference: Something detached and later attached is [considered] detached.

ומשני אמר ריש לקיש התם כשהקדישו ולבסוף בנאו דהתם אפילו למ''ד הוי מחובר (ולא) מעל כיון שהקדישו קודם

1.

He answers that Reish Lakish taught that there, he was Makdish it and later built it. There, even according to the opinion that it is [considered] attached, he was Mo'el, since he was Makdish it beforehand.

ותימה (ע''כ) [צ"ל א"כ - צאן קדשים] לעיל דקאמר וכיון דבני מעל לימא מסייע ליה לרב אמאי לא דחי ליה ולאוקמא למתני' כשהקדישו ולבסוף בנאו

(b)

Question: If so, above, that it says "since he built it, he was Mo'el. Let us say that this supports Rav!" why didn't we reject it, and establish our Mishnah when he was Makdish it and later built it?

)אבל בנאו ולבסוף הקדישו לא אהני האי טעמא וי''ל דאף דבנאו ואח''כ הקדישו ס''ל דלא מהני אלא משום הנאה הנראה לעינים הוא דאסור וי''ל דאף דבנאו ואח''כ הקדישו ס''ל דלא מהני אלא משום הנאה הנראה לעינים הוא דאסור) [צ"ל וי"ל דהא דמשני הנאה הנראת לעינים היינו כשהקדישו ולבסוף בנאו אבל בנאו ולבסוף הקדישו לא אהני האי טעמא - צאן קדשים]

(c)

Answer: We can say that the answer "visible Hana'ah", this is when he was Makdish it and later built it, but if he built it and later was Makdish it, this reason does not help.

והשתא אתי שפיר דמייתי סייעתא מהדר בבית של הקדש ולא מצי לדחויי הנאה הנראת לעינים שאני דקא סלקא דעתך השתא דמיירי בבנאו ולבסוף הקדישו דלא מהני ליה ההוא טעמא

(d)

Support: Now it is fine that we bring a support from one who lives in a Hekdesh house, and we cannot reject that visible Hana'ah is different, for now we are thinking that we discuss when he built it and later was Makdish it, that this reason does not help;

וכי דחי ריש לקיש כשהקדישו ולבסוף בנאו מטעם הנאה הנראה לעינים הוא:

1.

When Reish Lakish rejects that he was Makdish it and later built it, it is due to the reason of visible Hana'ah.

10)

TOSFOS DH ha'Shali'ach she'Asah Shelichuso Ba'al ha'Bayis Ma'al

תוספות ד"ה השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל

(SUMMARY: Tosfos explains that we learn from Terumah.)

כדאמרינן לעיל באידך פירקין (דף יח:) דילפינן חטא חטא מתרומה

(a)

Explanation: This is like we said above (18b), that we learn [from a Gezeirah Shavah] "Chet-Chet" from Terumah.

11)

TOSFOS DH Amar Lo Ten Basar l'Orchim... Shali'ach Ma'al

תוספות ד"ה אמר לו תן בשר לאורחים ונתן להם כבד כבד ונתן להם בשר שליח מעל

(SUMMARY: Tosfos explains why the Shali'ach was Mo'el.)

שהרי לא עשה שליחותו של בעל הבית שצוה לו:

(a)

Explanation: [He was Mo'el] because he did not do the Shelichus that the Ba'al ha'Bayis commanded him.

20b----------------------------------------20b

12)

TOSFOS DH Man Tana d'Chol Midi d'Milmlich Alei Trei Mili Havyan

תוספות ד"ה מאן תנא דכל מידי דמימליך עליה תרי מילי הויין

(SUMMARY: Tosfos gives the source of this from Nedarim.)

כגון כבד ובשר שכשבעה''ב צוה לשלוחו להביא בשר השליח נמלך בו אם חפץ בכבד מביא אבל בלא נמלך לא היה מביא

(a)

Explanation: E.g. liver and meat, that when a Ba'al ha'Bayis commanded his Shali'ach to bring meat, the Shali'ach would consult - if he wants [even] liver, he will bring [it], but without consulting, he would not bring;

(הכא) [צ"ל ובמתני' - שיטה מקובצת] דאמר בעה''ב הבא בשר והביא כבד תנן במתני' לא עשה שליחותו א''כ תרי מילי נינהו

1.

And in our Mishnah, that the Ba'al ha'Bayis said "bring meat", and he brought liver, our Mishnah already taught that he did not do his Shelichus, if so they are two species!

א''ר חסדא דלא כר''ע דתנן פ' הנודר מן הירק (נדרי' נד.) [הנודר מן הירק] מותר בדלועין דקסברי רבנן דדלועין לאו ירק הוא ור''ע אוסר דקסבר ירק הוא

2.

Rav Chisda said, it is unlike R. Akiva, for a Mishnah (Nedarim 54a) teaches that one who vowed from Yerek, he is permitted gourds, for Rabanan hold that gourds are not Yerek. R. Akiva forbids, for he holds that they are Yerek;

והתם מפרש פלוגתייהו אמרו לו לר''ע והלא אדם אומר לשלוחו קח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין

3.

There it explains their argument. They said to R. Akiva, one says to his Shali'ach "buy Yerek for me", and he says "I found only gourds"!

פירוש אלמא מילתא אחרינא הוא דאי הוה ירק אמאי מהדר שליח לא מצאתי אלא דלועין לא היה לו להמלך אלא היה לו ליקח מיד דקא סברי רבנן דכל מילתא דמימלך עליה השליח תרי מילי נינהו

i.

I.e. this shows that it is a different matter. If it were Yerek, why does the Shali'ach answer "I found only gourds"? He should not have returned to consult, rather, he should have bought immediately! Rabanan hold that anything a Shali'ach would consult about it, it is another (different) matter.

אמר להו כן (דברי) [צ"ל הדבר] פירוש השיב להם ר''ע כן דברתם כלומר משם אני מביא ראיה לדברי כלום אומר לא מצאתי אלא קטנית בתמיה כלומר וכי משיב להם כך

4.

He told them, this is so! I.e. R. Akiva answered them, you said correctly! I.e. from there I bring a proof to my words. Would he say "I found only pulse (a legume)"?! Does he say so?!

ולמה אינו משיב להם אלא לפי שאין זה מנהג העולם . שאם שאל אדם מין אחד אין משיבין לו על מין אחר אלא שהדלועין בכלל ירק הן ואין הקטנית בכלל ירק

i.

Why doesn't he respond so? It is because this is not the way of the world. If one asks for one species, we do not answer him about another species! Rather, gourds are in the category of Yerek, and pulse is not in the category of Yerek;

פירוש הרי לך על כרחך לפיכך משיב לו לא מצאתי אלא דלועין לפי שהדלועין בכלל ירק ואינו משיב לו קיטנית לפי שאינו בכלל ירק

ii.

I.e. you are forced to say that therefore, he answers I found only gourds, because gourds are in the category of Yerek, and he does not answer him about pulse, for it is not in the category of Yerek.

אלמא קסבר ר''ע דמידי דאימליך עליה שליח נמי לא הוי תרי מילי וא''כ מתני' אתיא דלא כוותיה

5.

Inference: R. Akiva holds that anything a Shali'ach would consult about it, it is not a second matter. If so, our Mishnah is not R. Akiva.

13)

TOSFOS DH Abaye Amar Afilu Teima R. Akiva Mi Lo Ba'i Imluchi

תוספות ד"ה אביי אמר אפילו תימא ר''ע מי לא בעי אימלוכי

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Akiva would agree.)

פירוש כיון שלא נמלך והביא כבד שלא צוה שינה מדעת בעה''ב הלכך גבי מעילה לא עשה שליחותו

(a)

Explanation: Since he did not consult and brought liver, which he was not commanded, he deviated from the Ba'al ha'Bayis' intent. Therefore, regarding Me'ilah he did not do his mission.

14)

TOSFOS DH Kirbayim Lachem Basar Ninhu

תוספות ד"ה קרביים לאו בשר נינהו

(SUMMARY: Tosfos gives a consequence of this.)

ונפקא מינה שאם לא היו ראויים לאכילה כי אם לכלבים אין בכך מקח טעות כי אין דרך אדם לאוכלן ואוכליהן לאו בר אינש פירוש האוכלן אינו מבני אדם

(a)

Consequence: The relevance of this is that if they were proper to eat only for dogs, (Me'il Aharon - if someone bought them and they were spoiled so that people would not eat them, but dogs would), this is not a Mekach Ta'os, for it is not normal for a person to eat them. "Those who eat them are not people" means that one who eats them is not a [normal] person.

15)

TOSFOS DH b'Yoma d'Kaivin Lei Einei Askinan

תוספות ד"ה ביומא דכייבין ליה עיניה עסקינן

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Nedarim.)

דלא אכיל דגים

(a)

Explanation: One does not eat fish [when his eyes hurt].

והא דאמר פ' הנודר מן הירק (ג''ז שם:) נונא סמא לעינא

(b)

Question: It says in Nedarim (54b) that fish are a medicine for the eye!

התם פריך ליה ומשני כאן בתחלת אוכלא כאן (בכולה) [צ"ל בסוף - שיטה מקובצת] אוכלא

(c)

Answer: There it asks this, and answers "here is at the beginning of Uchla. Here is the end of Uchla";

יש מפרשים תחלת חולי העין ויש מפרשים אוכלא סעודה כלומר כאן שהדגים (בתחלת הסעודה כאן שבאים בכולה) [צ"ל באים בתחלת הסעודה כאן שבאים בסוף - שיטה מקובצת] הסעודה

1.

Some explain [that "the beginning of Uchla"] is the beginning of the eye illness. And some explain that "Uchla" is the meal. Here fish comes at the beginning of the meal, and here it comes at the end of the meal.

16)

TOSFOS DH Shma Minah Mosif Al Shelichuso Havi Shali'ach

תוספות ד"ה ש''מ מוסיף על שליחותו הוי [שליח].

(SUMMARY: Tosfos connects this to a similar question in Kesuvos.)

בכתובות פ' אלמנה ניזונית (דף צח:) איתא הך בעיא והכי איתא איבעיא להו אמר לשלוחו זבין לי ליתכא ואזל וזבן כורא מאי

(a)

Reference: In Kesuvos (98b) this question is asked. It says there that they asked, if one told his Shali'ach "buy half a [Beis] Kor for me", and he bought a Kor, what is the law?

מוסיף על דבריו הוי וליתכא מיהא קנה או דלמא מעביר על דבריו הוי וליתכא נמי לא קני

1.

Did he add to his words, and he acquired a half-Kor? Or, perhaps he switched from his words, and he did not acquire even a half-Kor?"

וה''נ במתני' כי אמר לשלוחו תן להם אחד והוא אומר טלו שתים אי בההיא דכתובות הוי מעביר על דבריו הכא (הוה לן למימר) [צ"ל אמאי מעל בעה"ב הא] לא עשה שליחותו

2.

Likewise, in our Mishnah, when he told his Shali'ach "give to them one [each]", and [the Shali'ach] told them "take two" - if the case in Kesuvos is switching his words, why was the Ba'al ha'Bayis Mo'el? He did not do his Shelichus!

והתם בכתובות (ג''ז שם) מייתי לה לההיא דהכא

3.

There in Kesuvos we bring the case here.

א''ר ששת דאמר שליח מדעתי

(b)

Citation (Rav Sheshes): The Shali'ach said "take based on my volition."

(פירש) [צ"ל פירוש שפירש - שיטה מקובצת] להם הראשון לדעת בעה''ב כאשר צוותי והשניה מדעתו והם נטלו שלש הראשון בתורת שליחות בעה''ב והשניה בתורת שליחות השליח והג' לדעתם וכן פירשו בנטילתן

(c)

Explanation: He specified to them "the first is due to the Ba'al ha'Bayis, like I was commanded." The second is based on [the Shali'ach's] intent. And they took three - the first was Shelichus of the Ba'al ha'Bayis, the second was Shelichus of the Shali'ach, and the third was based on their intent, and so they specified when they took.

מהו דתימא עקר שליח שליחותיה דבעה''ב פירוש אפילו כי אמר (מדעתיה) [צ"ל מדעתי - שיטה מקובצת] קמ''ל:

1.

One might have thought that the Shali'ach uprooted the Ba'al ha'Bayis' Shelichus, i.e. even when he said "according to my intent." [Rav Sheshes] teaches that this is not so.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF