1)

TOSFOS DH Akshei Rachmana li'Terumah di'Chsiv Ki Yochal Prat l'Mazik

תוספות ד"ה אקשיה רחמנא לתרומה דכתיב כי יאכל פרט למזיק

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike the Hekesh to Sotah.)

פירוש [צ"ל למעוטי - שיטה מקובצת] פוגם דלא נהנה דאי לא [היקשא] דתרומה הוה מחייבינן כדקאמר בתחלת הברייתא דקאמר יכול פגם ולא נהנה וכו' משום דילפינן ליה מעבודת כוכבים כדפירשנו לעיל

(a)

Explanation: This excludes Pogem, for he does not benefit. If not for the Hekesh to Terumah, we would obligate him, like it says at the beginning of the Beraisa - it said "one might have thought that Pegam without Hana'ah..." because we learn from idolatry, like we explained above.

אין להקשות מאי שנא דהקישא דסוטה נקטיה לחיובא והיקש דתרומה לפטור

(b)

Implied question: Why is the Hekesh to Sotah different, that it obligates, and the Hekesh to Terumah exempts?

דהא כדאית' והא כדאיתא הקישא דסוטה אתיא לחייב נהנה בלא פגם בדבר שאין בו פגם לולי הקישא דסוטה הוה פטרינן כל נהנה [צ"ל ולא פגם מתרומה כדפי' לעיל - שיטה מקובצת]

(c)

Answer: This is like is proper for it, and this is like is proper for it. The Hekesh to Sotah comes to obligate Neheneh without Pegam in something that has no Pegam. If not for the Hekesh to Sotah, we would have exempted every Neheneh without Pegam, from Terumah, like I explained above;

(אילמלא) [צ"ל והיקישא דתרומה אתיא לפטור פגם ולא נהנה דאילמלא - שיטה מקובצת] הקישא דתרומה הוה מתחייב פגם בלא נהנה מעבודת כוכבים כדפ''ל

1.

And the Hekesh to Terumah exempts Pegam without Hana'ah, for if not for the Hekesh to Terumah, Pegam without Hana'ah would be liable, from idolatry, like we explained above.

וא''ת מדוע לא הזכיר גם פטור דנהנה בלא פגם גבי תרומה דהא נמי מתרומה [צ"ל נפקא - שיטה מקובצת] כדאיתא לעיל יכול נהנה ולא פגם כדפ''ל

(d)

Question: Why didn't [the Gemara] mention also the exemption of Hana'ah without Pegam regarding Terumah, for also this we derive from Terumah, like it says above (18b) "one might have thought that Neheneh without Pegam..." like I explained above?

וי''ל משום דלא (פסקינן) [צ"ל פסיקא - שיטה מקובצת] ליה דהא איכא נהנה בלא פגם דחייב כגון בדבר שאין בו פגם דילפינן ליה מסוטה

(e)

Answer: It is because it is not uniform (always true), for there is Neheneh without Pegam that is liable, e.g. in a matter without Pegam, for we learn from Sotah.

אלא אי קשיא הא קשיא גבי עבודת כוכבים דנקט הקישא לפטור עד דנקט לפטור היה לו להזכיר לענין חיוב דהא מעבודת כוכבי' נפקא לן חיוב מעילה בהוצאה מרשות הקדש לרשות הדיוט כגון מכירה ומתנה ושאלה גם בלא הנאה

(f)

Question: The following is difficult! Regarding idolatry, it learns the Hekesh to exempt. Rather than learning to exempt, it should have learned it for Chiyuv, for from idolatry we learn the Chiyuv of Me'ilah for removing from Reshus Hekdesh to Reshus Hedyot, e.g. selling, a gift or lending, also without Hana'ah!

דהא לא שמעינן לא מסוטה ולא מתרומה דבתרויהון איכא הנאה

1.

[We must learn this from idolatry,] for we do not learn it from Sotah, and not from Terumah, for both of them have Hana'ah!

וי''ל דהכי נמי קאמר אקשיה לעבודת כוכבים ועד דאיכא שינוי כלומר מעבודת כוכבים [צ"ל נפקא - צאן קדשים] דבשינוי רשות מחייב בלא שום הנאה

(g)

Answer: Indeed, this is what it means. The Torah equated [Me'ilah] to idolatry [that one is not liable] until there is Shinuy. I.e. from idolatry we derive that one is liable for Shinuy Reshus without any Hana'ah;

ואגב אורחא אשמועינן דאינו קרוי שינוי בהוצאה מרשות הקדש לחוד עד שיכנס לרשות הדיוט ויזכה בו ההדיוט על ידי בקוע וכדפירשנו לעיל (דאשמעינן) [צ"ל ואשמעינן - צאן קדשים] רבותא אליבא דרב הונא

1.

By the way, it teaches that it is not called Shinuy through removing from Reshus Hekdesh alone, until it enters Reshus Hedyot and the person acquires it, like I explained above, and it teaches a Chidush according to Rav Huna [who says in Bava Metzi'a (99a) that a lender can take back the item before the borrower used it. Meshichah alone is not Shinuy Reshus until he uses it - Tosfos R. Peretz.]

2)

TOSFOS DH Akshei Rachmana li'Terumah

תוספות ד"ה אקשיה רחמנא לתרומה

(SUMMARY: Tosfos explains why it taught the exemption of damaging Hekdesh regarding food.)

כי יאכל פרט למזיק אף הקדש מידי דבר אכילה כי מזיק ליה פטור

(a)

Explanation: "Ki Yochal" excludes one who damages. Also Hekdesh, something edible, if one damages it, he is exempt.

תימה (משמע דוקא) [צ"ל דמשמע הכא דדוקא - שיטה מקובצת] דמידי [צ"ל דבר - צאן קדשים] אכילה הוי מזיק פטור

(b)

Question: Here it connotes that only something edible, one who damages it is exempt;

וקשיא דבפ''ק דב''ק (דף ט:) במשנה תנן נכסים שאין בהן מעילה הא יש בהן מעילה דהיינו (קדשים) [צ"ל קדשי בדק הבית] או קדשי קדשים פטור

1.

In Bava Kama (9b), a Mishnah teaches [that one is liable for damaging] "property without Me'ilah." This implies that if there is Me'ilah, i.e. Kodshei Bedek ha'Bayis or Kodshei Kodoshim, he is exempt!

וקאי אארבעה אבות נזיקין דרישא (דקתני) [צ"ל לומר שבאותן נכסים פטורים המזיקים וקתני - שיטה מקובצת] בהו המבעה דהיינו אדם המזיק

2.

This applies to the four Avos (primary) damagers of the Reisha, to teach that in those properties damagers are exempt, and it taught among [the four] ha'Mav'eh, which is a person who damages;

ואפילו למ''ד מבעה זה השן (דלא פליגי בזה) [צ"ל מ"מ לא אשכחן דפליגי בזה - שיטה מקובצת]

3.

And even according to the opinion that ha'Mav'eh is Shen (animals eating), in any case we do not find that they argue about this (liability for damaging Hekdesh)!

(ופי' ה''ר ר''י דתנא דנקט דכי יאכל לדעתו) [צ"ל ופי' הק' ר' נתנאל דנקט מידי אכילה - שיטה מקובצת] לאשמועינן דכי נמי אכיל דרך היזק כגון אכילה גסה פטור (ויש להוסיף כגון) [צ"ל ושותה - שיטה מקובצת] שמן של תרומה דפטור כדאיתא פרק כיצד מברכין [ברכות דף לה: ועי' תוס' ב''מ צט: ד''ה פרט וכו']

(c)

Answer (ha'Kadosh R. Nesanel): It mentioned something edible to teach that also when he eats in a damaging way, e.g. Achilah Gasah, or drinks Terumah oil, he is exempt, like it says in Brachos (35b).

3)

TOSFOS DH v'Dehava Lav Bar Ifgumi Hu

תוספות ד"ה ודהבא לאו בר איפגומי הוא

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

בתמיה אמתני' דכוס של זהב דקרי ליה דבר שאין בו פגם

(a)

Explanation: This is said in astonishment, regarding our Mishnah of a gold cup. It calls it a matter without Pegam.

4)

TOSFOS DH Dehava d'Kalasei d'Nun Heichan Azal

תוספות ד"ה דהבא דכלתיה דנון היכן אזל

(SUMMARY: Tosfos explains that this completes the question.)

מסקנא דקושיא הוא כלומר אי דבר שאין בו פגם הוא דהבא דכלתיה דנון פירוש זהב כלתו של אותו עשיר הנקרא נון היכן אזל

(a)

Explanation: This is the culmination of the question. I.e. if [gold] is a matter without Pegam, the gold of the Kalah of Nun, i.e. the gold of the daughter-in-law of that rich man named Nun, where did it go?!

ומהדר ליה דלמא האי דהבא היכי דרמיין כלתיך כלומר שמא עשתה מזהבה כמה שעשו כלות שלך דהיו משליכות אותו בחלונות או במקום אחר שאינו נשמר והיה פוגם הרבה. דרמיין משליכות

1.

[Rav Zevid] answers, perhaps the gold went [to the same place] d'Ramyan your daughters-in-law! I.e. perhaps she did with her gold like your daughters-in-law did - they cast it in windows or other places where it is not guarded properly, and it decreased much. D'Ramyan means "they threw."

5)

TOSFOS DH Michdi Iy b'Behemah Temimah Hainu Kos Shel Zahav

תוספות ד"ה מכדי אי בבהמה תמימה היינו כוס של זהב

(SUMMARY: Tosfos explains why there is Pegam only if it has a Mum.)

פירוש כיון שהיו תמימים דבר שאין בו פגם הוא דאפילו כחשה אין נפסד בכך כלום שהרי מקריבים אותה ויוצא בה

(a)

Explanation: Since they were Temimim, there is no Pegam, for even if they weakened, there is no loss, for we offer them and one is Yotzei;

דלא שייך פגם אלא בדבר העומד לדמיו שאם בא למוכרו דמיו נפחתים אבל בדבר העומד ליקרב ואינו נפסד בכך ליקרב אין זה דבר שיש בו פגם

1.

Pegam applies only to something destined [to be sold] for its value, that if he comes to sell it, its value decreases. However, something destined to be offered, and it is not lost through this from Hakravah, this is not a matter with Pegam.

ומשני בבעלת מום דהשתא עומדת לימכר (דדמיה פחותים) [צ"ל ודמיה פחות מחמת פגימה - שיטה מקובצת]

2.

It answers that it discusses a Ba'al Mum. Now it is destined to be sold, and its value decreases due to the Pegam.

19b----------------------------------------19b

6)

TOSFOS DH Hachi Garsinan... Lo Ma'al Ad she'Yehaneh Shaveh Perutah v'Yifgom...

תוספות ד"ה הכי גרסי'... לא מעל עד שיהנה שוה פרוטה ויפגום ש''פ בדבר אחד

(SUMMARY: Tosfos brings that we learn from Terumah.)

ובגמ' מפרש טעמא דילפי' מתרומה דבדבר שפגם בו נהנה

(a)

Explanation: And in the Gemara it explains the reason, that we learn from Terumah, that in the matter in which there is Pegam, he benefits.

7)

TOSFOS DH Ein Mo'el Acher Mo'el Ela Behemah u'Kli Shares Bilvad

תוספות ד"ה אין מועל אחר מועל אלא בהמה וכלי שרת בלבד

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a Tosefta.)

תימה דתניא בתוספתא [בקע] בקרדום של הקדש [ובא חברו] ובקע בו ובא חברו ובקע בו כולם מעלו

(a)

Question: A Tosefta teaches that if one chopped with a Hekdesh ax, and his friend came and chopped, and his friend came and chopped, all of them were Mo'el!

וליכא למימר דבקרדום כלי שרת מיירי

1.

Suggestion: Perhaps we discuss an ax that is a Kli Shares.

דהא תני התם בסיפא נתנה לחברו וחברו לחברו הראשון מעל והשני לא מעל ובעולה כולם מעלו

2.

Rejection: It teaches there in the Seifa "if he gave it to his friend, and his friend to his friend, the first was Mo'el and the second was not Mo'el, and regarding an Olah, all of them were Mo'el!

ומפרש [צ"ל מורי - מצור דבש] דהתם במאי עסקינן כגון לאחר שבקע החזירו דמה שהחזירו הרי הוא של הקדש כאילו לא מעלו

(b)

Answer #1 (Tosfos' Rebbi): There, what is the case? After he chopped, he returned it. What he returned, it is of Hekdesh, as if they were not Mo'el.

ורבינו יצחק מפרש דהתם בגזברין עסקינן דלעולם לא יצאו לחולין בשום מעילה עד שיוציאנה מרשותו

(c)

Answer #2 (Ri): There it discusses Gizbarim. They never become Chulin through any Me'ilah, until he takes it out of his Reshus.

8)

TOSFOS DH Rebbi Omer Kol Davar she'Ein Lo Pidyon Yesh Bo Mishum Mo'el Acher Mo'el

תוספות ד"ה רבי אומר כל דבר (שיש בו פגם) [שאין לו פדיון] יש בו משום מועל אחר מועל

(SUMMARY: Tosfos says that the Gemara will explain this.)

מפרש ליה בגמ'

(a)

Remark: The Gemara explains this.

9)

TOSFOS DH Mai Taima d'Tana Kama ka'Savar b'Inyana d'Behemah Kesiv b'Eil ha'Asham

תוספות ד"ה מאי טעמא דת''ק קסבר בעניינא דבהמה כתיב [דכתיב] באיל האשם

(SUMMARY: Tosfos explains the argument about how to expound.)

פירוש דכתיב (ויקרא ה) (אשר) יכפר עליו באיל האשם ומיותר (דהכתי' קרא) [צ"ל הוא דהא איכא כתוב - שיטה מקובצת] אחרינא והוה מצי למיכתב אשר יכפר עליו

(a)

Explanation: It is written "Asher Yechaper Alav b'Eil ha'Asham", and this is extra, for another verse is written, and it could have written [only] Asher Yechaper Alav;

אלא ש''מ לדרשא אתי למימר דווקא באיל אשם איכא מעילה אחר מעילה אבל לא בכלי שרת

1.

Rather, this shows that [b'Eil ha'Asham] comes for a Drashah, that there is Me'ilah only with the Asham ram, but not with Kli Shares.

נראה לר' דצריך לפרש דסברי רבנן שהוא יוצא לחולין ע''י מעילה וא''כ יש לו פדיון דאם אין פדיון א''כ לא יצא לחולין ואמאי לא ימעלו בו מאחר שמעל אחד ואין סברא לומר בזה דגלי קרא

(b)

Explanation (Tosfos' Rebbi): We must explain that Rabanan hold that it becomes Chulin through Me'ilah, and if so it has Pidyon, for if there is no Pidyon, it does not become Chulin. Why are they not Mo'el in it after one was Mo'el? It is unreasonable to say "the Torah revealed about this" (only the first, that he was Mo'el)!

10)

TOSFOS DH v'R. Nechemyah... Kal v'Chomer Im l'Acherim Mevi li'Ydei Kedushah

תוספות ד"ה ור' נחמיה אמר לך ק''ו אם לאחרים מביא לידי קדושה

(SUMMARY: Tosfos discusses to what the Kal v'Chomer applies.)

פירוש שהכלי שרת מקדש במה שבתוכו הוא עצמו לא כל שכן

(a)

Explanation: The Kli Shares is Mekadesh what is in it. It itself, all the more so!

פירוש שלא יצא לחולין ע''י מעילה אבל מ''מ מודה דיש לו פדיון אלא גבי מעילה שאני משום ק''ו

1.

Explanation: [It itself] should not become Chulin through Me'ilah, but in any case he agrees that it has Pidyon! However, Me'ilah is different, due to the Kal v'Chomer.

ולענין פדיון שמא לא שייך האי ק''ו ובאיל האשם מיבעיא ליה לדרשא אחריתא

2.

Regarding Pidyon, perhaps this Kal v'Chomer does not apply, and he needs "b'Eil ha'Asham" for a different Drashah.

11)

TOSFOS DH ha'Omer Harei Alai Etzim Lo Yifchos mi'Shnei Gezirim...

תוספות ד"ה האומר הרי עלי עצים לא יפחות משני גזירין וטעונין מלח וטעונין תנופה

(SUMMARY: Tosfos explains the argument in our Mishnah.)

ומפרש התם פרק הקומץ רבה (מנחות דף כ:) דלדברי רבי עצים צריכים קמיצה כמו מנחה וצריך עצים לעשות מערכה ולהקטירם בה

(a)

Reference: It explains there in Menachos (20b) that according to Rebbi, wood needs Kemitzah, like a Minchah, and it needs wood to make a Ma'arachah and burn [the wood] on [the Ma'arachah];

והשתא פליגי כן רבי ורבנן במתני' דרבי סבר כל דבר שאין בו פגם כגון עצים יש בהן מועל אחר מועל כמו בהמה וכלי שרת דעצים קרבן גמור הוא

1.

Now, Rebbi and Rabanan argue in our Mishnah as follows. Rebbi holds that anything without Pegam, such as wood, it has Mo'el Acher Mo'el, just like an animal or Kli Shares, for wood is a full Korban;

ורבנן סברי דלאו קרבן הוא ואין בהם מועל אחר מועל

2.

Rabanan hold that it is not a Korban, and it does not have Mo'el Acher Mo'el.

12)

TOSFOS DH Kodshei Mizbe'ach Temimim v'Na'asu Ba'alei Mumim Ika Beinaihu veha'Tanya

תוספות ד"ה קדשי מזבח תמימים ונעשו בעלי מומין איכא בינייהו והתניא

(SUMMARY: Tosfos explains the source of the argument.)

בניחותא רבי אומר יקברו דקסבר בעינן העמדה והערכה וחכ''א יפדו דקסברי לא בעינן העמדה והערכה

(a)

Explanation: This is said b'Nichusa (not in astonishment). Rebbi says that they are buried, for he holds that they need Ha'amadah and Ha'arachah. Rabanan say that they are redeemed, for they hold that they do not need Ha'amadah and Ha'arachah.

השתא פליגי (בין רבי ורבנן) [צ"ל כן רבי ורבנן במתניתין - צאן קדשים] דאליבא דרבי דאמר בעינן העמדה והערכה אם כן אלימא קדושתייהו שהרי אינם נפדים בקל הלכך יש בהם מועל אחר מועל

1.

Now Rebbi and Rabanan argue like this in our Mishnah. According to Rebbi, who says that they need Ha'amadah and Ha'arachah, if so their Kedushah is strong, for they are not redeemed easily. Therefore, they have Mo'el after Mo'el;

ודבר שאין בו פגם קרי ליה לפי כשמתחלה כשהיו תמימים היו דבר שאין בו פגם

i.

It is called something without Pegam, for from the beginning, when they were Temimim, they did not have Pegam.

ורבנן סברי אין מועל אחר מועל דלא אלים קדושתייהו שהרי הם נפדים מבלי העמדה והערכה

2.

Rabanan hold that Ein Mo'el after Mo'el, for their Kedushah is not strong, for they are redeemed without Ha'amadah and Ha'arachah.

13)

TOSFOS DH Natal Even Oh Korah Shel Hekdesh Harei Zeh Lo Ma'al

תוספות ד"ה נטל אבן או קורה של הקדש הרי זה לא מעל

(SUMMARY: Tosfos points out that we establish this to discuss a Gizbar.)

בגמרא מוקי לה באבנים המסורות לו לגזבר עסקינן שאינן יוצאין לחולין בנטילת הגזבר לפי שאינו מוציא מרשות הקדש בנטילתו שכל זמן שהיא ברשות הגזבר הרי היא ברשות הקדש עד שיוציאה מרשותו:

(a)

Reference: In the Gemara we establish this to discuss rocks handed over to the Gizbar, because he does not remove them from Reshus Hekdesh through taking them, for as long as they are in the Gizbar's Reshus, they are in Reshus Hekdesh, until he removes them from his Reshus.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF