1)

TOSFOS DH Teni Ein Tzerichin Letzaref

תוספות ד"ה תני אין צריכין לצרף

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Avodah Zarah.)

תימה דבפרק בתרא דמסכת ע''ז (דף סח:) קאמר לר''ש ליצטרף היתר לאיסור וליתסר ומשני ר''ש לטעמיה דתנן הערלה וכלאי הכרם רש''א אין מצטרפין

(a)

Question: In Avodah Zarah (68b), it says according to R. Shimon, Heter and Isur should join to forbid, and answers that R. Shimon holds like he taught elsewhere, like the Mishnah teaches that Orlah and Kil'ai ha'Kerem, R. Shimon says that they do not join;

אלמא משמע דאין מצטרפין ר''ל דאין מצטרפין ממש

1.

Inference: "They do not join" truly means that they do not join (and not that there is no need to join)!

וי''ל דההוא דמס' ע''ז לאו היינו הך דהכא אלא ההוא דאין מצטרפין דבסיפא דמשנה (אחת) דמייתי בס''פ ר''ע (שבת דף פט:) דתבלין שנים ושלשה שמות

(b)

Answer: What it cites in Avodah Zarah is not this [Mishnah] here, rather, "they do not join" at the end of another Mishnah brought in Shabbos (89b), about spices of two or three Shemos;

ותניא בסיפא ר''ש אומר שני שמות ממין אחד או שני מינין משם אחד אין מצטרפין ורוצה לומר דאין מצטרפין כיון דאין שניהם איסור אחד ממין אחד והש''ס קיצר הלשון ולא (דק) [צ"ל הביא רק - שיטה מקובצת] קצת מן המשנה

1.

It teaches at the end of it "R. Shimon says, two Shemos from one species, or two species from one Shem, do not join." It means that they do not join because they are not one Isur from one species. The Gemara abbreviated it, and brought only part of the Mishnah.

וא''ת מאי צירוף בעי התם והא אית ליה כל שהוא למכות

(c)

Question: What joining is needed there? R. Shimon holds that one is lashed for any amount!

י''ל דהיינו דווקא כשהאיסור בעין ואוכלו אבל התם מיירי שהוא בתערובות כגון ערלה וכלאי הכרם שנתערבו יחד ובכי האי גוונא לא אמר ר''ש כל שהוא למכות

(d)

Answer: That is only when the Isur is intact and he eats it. However, there we discuss when it is amidst a mixture, e.g. Orlah and Kil'ai ha'Kerem that became mixed together. In such a case R. Shimon did not say that one is lashed for any amount.

דאם לא כן ל''ל קרא בנזיר (דף לה:) ובפסחים (דף מג:) להיתר מצטרף לאיסור ושם פירשתי

(e)

Proof: If not, why do we need a verse in Nazir (35b) and in Pesachim (43b) to teach that Heter join with Isur? There I explained.

והתם בההיא דשבת (דף פט:) רוצה לומר שנתערבו ביחד כדקתני בירושלמי ברישא דההיא התרומה ותרומת מעשר של דמאי עולין באחד ומאה ומצטרפין זע''ז

(f)

Answer (cont.): The case in Shabbos (89b) is when they were mixed together, like it teaches in the Yerushalmi in the case of Terumah and Terumas Ma'aser of Demai are Batel in 101 (times the amount of Isur), and they join with each other;

אבל הכא מיירי בלא נתערבו דהא לא קתני עולין באחד ומאה

1.

However, here we discuss when they were not mixed, for it did not teach "they are Batel in 101."

2)

TOSFOS DH ha'Beged veha'Sak... Lenavlah

תוספות ד"ה הבגד והשק וכו' לנוולה

(SUMMARY: Tosfos explains the use of rags.)

פירוש דרך האורגת שיש בידה בלאי בגדים שלא תהיה מחלקת יותר מדאי וכן קוצצי תאנים:

(a)

Explanation: It is the way of a weaver, that there is a worn-out garment in her hand, so she will not slip too much, and similarly people who detach figs.

3)

TOSFOS DH ha'Neheneh Shaveh Perutah... Af Al Pi she'Lo Pagam Ma'al

תוספות ד"ה הנהנה שוה פרוטה מן ההקדש אע''פ שלא פגם מעל

(SUMMARY: Tosfos limits when R. Akiva says so.)

מפרש בגמרא דמודה ר''ע בדבר שיש בו פגם ומפרש במאי פליגי ר''ע וחכמי'

(a)

Reference: The Gemara explains that R. Akiva agrees about something that has Pegam, and explains what R. Akiva and Chachamim argue about.

4)

TOSFOS DH Nasnah Katla b'Tzavarah

תוספות ד"ה נתנה קטלא בצוארה

(SUMMARY: Tosfos explains that it is a chain.)

קטלא היא רביד ובירושלמי אצעדה מתורגם קטלא

(a)

Explanation: Katla is a chain. In the Yerushalmi, Etz'adah (bracelet) is translated Katla (Targum Yonason on Bamidbar 31:50).

5)

TOSFOS DH Shasah b'Kos Shel Zahav Kivan she'Neheneh Ma'al

תוספות ד"ה שתה בכוס של זהב כיון שנהנה מעל

(SUMMARY: Tosfos explains that it has no Pegam.)

לפי (שדבר) [צ"ל שהוא דבר - שיטה מקובצת] שאין בו פגם

(a)

Explanation: This is because it is a matter without Pegam.

6)

TOSFOS DH Lavash b'Chaluk Kisah b'Talis... Lo Ma'al Ad she'Yifgom

תוספות ד"ה לבש בחלוק כסה בטלית בקע בקרדום לא מעל עד שיפגום

(SUMMARY: Tosfos explains that these matters have Pegam.)

[צ"ל דדבר שיש בו פגם לא מעל עד שיפגום - שיטה מקובצת]

(a)

Explanation: Something that has Pegam, one is not Mo'el until he makes Pegam.

7)

TOSFOS DH ha'Neheneh Min ha'Chatas Lo Ma'al Ad she'Yifgom

תוספות ד"ה הנהנה מן החטאת לא מעל עד שיפגום

(SUMMARY: Tosfos says that this will be explained.)

מפרש לה בגמרא

(a)

Remark: The Gemara explains this.

8)

TOSFOS DH b'Mai ka'Mipalgei bi'Levush Emtza'i u'Malmeli

תוספות ד"ה במאי קמיפלגי בלבוש אמצעי ומלמלי

(SUMMARY: Tosfos concludes that they argue about Pegam that is not evident now.)

פירוש (לבוש אמצעי - שיטה מקובצת מוחקו) לאפוקי עליונה שהוא פוגם (יותר מדאי וכן התחתון סמוך לבשר פוגם הרבה אבל אמצעי אינו פוגם אבל לזמן) [צ"ל מיד וכן התחתון שסמוך לבשר פוגם הרבה מחמת זיעת בשרו ואינו צריך עד שיפגום אבל אמצעי אינו פוגם עתה אבל עד זמן - שיטה מקובצת] מרובה הוא פוגם

(a)

Explanation #1: These exclude an outer garment, which decreases immediately, and similarly an undergarment that is next to the flesh decreases greatly due to sweat of the flesh, and he does not need [to wait] until there is Pegam. However, the middle garment is not Pogem now. Only after a long time it is Pogem.

ובהא פליגי דרבנן סברי כיון דלקמיה פגים דבר שיש בו פגם הוא ואין מועלין עד שיפגום ור''ע סבר [כיון] דהשתא לא פגים דבר שאינו פוגם הוא

1.

They argue about the following. Rabanan hold that since later it will decrease, it is something with a Pegam, and there is no Me'ilah until there is Pegam. R. Akiva holds that since now there is no Pegam, it is [considered] something without Pegam.

ויש מפרשים לבושא מציעא יש בו פגם מיד אבל אינו ניכר עד (לפנים רבנן סברי דדבר שיש בו פגם הוא) [צ"ל לקמיה ובהא פליגי רבנן סברי כיון דפוגם אע"ג דאינו ניכר דבר שפוגם קרינא ביה כי דרכו לפגום מעט ולכך - שיטה מקובצת] אין מועלין בו עד שיפגום

(b)

Explanation #2: Some explain that the middle garment has a Pegam immediately, but it is not noticed until later. They argue about the following. Rabanan hold that since there is Pegam, even though it is not noticed, it is called something with a Pegam, for it normally decreases a little. Therefore, there is no Me'ilah until there is Pegam;

ור''ע סבר דבר שאין בו פגם הוא

1.

R. Akiva holds that it is a matter without a Pegam.

(ופירש הקונטרס לשון) [צ"ל ודלא כפירש הקונטרס ולשון - צאן קדשים] אחרון עיקר

(c)

Remark: This is unlike Rashi explained. Explanation #2 is primary.

(והשמות מוכח בו לפנים) ונראה לרבי כי הדין עמהם דהיכא דאין בו פגם עתה ולקמן יפגם דבר שאין בו פגם הוא לכ''ע כדאיתא לקמיה

(d)

Support (Tosfos' Rebbi): [The latter Meforshim] are correct, for when there is no Pegam now, and later it will decrease, this is a matter without Pegam according to everyone, like it says below;

דפריך על ההיא דשתה בכוס של זהב ודהבא לאו בר איפגומי הוא בתמיה וכו' עד דמסיק נהי דלא איכא נהנה ופגם לאלתר [צ"ל לעולם - צאן קדשים] מי לא איכא פגימה כו'

1.

[The Gemara] questions the case of one who drank from a gold cup "does gold not decrease?!", in astonishment, until it concludes "granted, there is no Hana'ah and Pegam immediately. Is there never a Pegam?!"...

כלומר לקמיה איכא פגימה ואפילו הכי קרי ליה במתני' לכוס של זהב דבר שאין בו פגם וליכא מאן דפליג

2.

Explanation: I.e. later there is a Pegam, and even so our Mishnah calls a gold cup a matter without Pegam, and no one argues.

9)

TOSFOS DH u'Malmela

תוספות ד"ה ומלמלא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is a thin garment.)

בגיטין (דף נט.) מפרש שהוא בגד דק והוי כאמגוזא ופלגי אמגוזא ולענין דבר שיש בו פגם הוי כלבוש מציעאה

(a)

Explanation: In Gitin (59a) it explains that this is a thin garment. [When it is compressed,] it is like [the volume of] a nut and a half nut. Regarding something with a Pegam, it is like a middle garment.

10)

TOSFOS DH Ein Me'ilah Ela Shinuy

תוספות ד"ה אין מעילה אלא שינוי

(SUMMARY: Tosfos discusses the change.)

פירוש מקדש לחול (על) [צ"ל או - צאן קדשים] מרשות לרשות מרשות קדש לרשות חול

(a)

Explanation: [This is Shinuy] from Kodesh to Chulin (i.e. what is for use of Hekdesh is used for Chulin), or from Reshus to Reshus, from Reshus Kodesh to Reshus Chulin.

ומייתי ראיה מסוטה שהיא עושה שינוי שמנחת בעלה ועוסקת ומדבקת בדבר שהוא חולין וגנאי לה

1.

He brings a proof from Sotah. She makes a Shinuy - she abandons her husband and engages and clings with something profane and disgraceful for her.

11)

TOSFOS DH v'Omer va'Yim'alu bEi'lokei Avosam va'Yiznu Acharei Elohei Amei ha'Aretz

תוספות ד"ה ואומר וימעלו (בני ישראל בה') באלהי אבותיהם ויזנו אחרי (הבעלים) [צ"ל אלהי עמי הארץ]

(SUMMARY: Tosfos explains why we bring two sources.)

תימה מאי ואומר

(a)

Question: Why do we need another verse?

וי''ל דאי מסוטה ה''א דדוקא נהנה דומיא דסוטה שנהנית מן העבירה

(b)

Answer: If we learned only from Sotah, one might have thought that only one who benefits, like Sotah, who enjoys the Aveirah [is Mo'el];

אבל שינוי בלא הנאה כגון מעות דהקדש דמוציא לחולין שלוקח בהם חפץ לעצמו או כדתנן במתני' גבי אבן או קורה של הקדש נתנה לחבירו הוא מעל דאין גופו נהנה מן ההוצאה (מכאן מעמוד ב) עצמו אימא דאין בזה מעילה קמ''ל מעילה

1.

However, Shinuy without Hana'ah, like Hekdesh coins that he profanes them to Chulin, that he buys an item with them for himself, or like our Mishnah teaches about a rock or beam of Hekdesh and gave it to his friend, he was Mo'el, that his body does not benefit from the Hotza'ah itself, I would say that this is not Me'ilah. [The latter verse] teaches that [also this is] Me'ilah.

18b----------------------------------------18b

דגבי עבודת כוכבים דהוי שינוי רשות בלא הנאה שמשנה עצמו מרשות הקב''ה ומעבודתו לרשות עבודת כוכבים דאינו נהנה בזה

2.

Source: Regarding idolatry, which is Shinuy Reshus without Hana'ah, that he changes himself from Hash-m's Reshus and service to the Reshus of idolatry, that he does not benefit from it...

אף אני אביא במעילה כשמשנה מרשות הקדש לרשות הדיוט כגון מוכר ונותן ומשאיל חפצים של הקדש להדיוט שמעל אע''פ שאינו נהנה

3.

I bring also in Me'ilah, when he changes from Reshus Hekdesh to Reshus Hedyot, e.g. he buys, sells or lends Hekdesh items to a commoner, that he was Mo'el, even though he does not benefit.

וא''ת ולייתי מעילה דגבי עבודת כוכבים ולשתוק מסוטה

(c)

Question: He should bring [the source for] Me'ilah from idolatry, and not mention Sotah!

וי''ל דאיצטריך [צ"ל למילף - שיטה מקובצת] מסוטה לאשמועינן דאפילו בלא שינוי רשות כגון גזבר של הקדש אפ''ה אם נהנה מעל ואפי' בלא פגם כגון קטלא וטבעת דמתני'

(d)

Answer: He needs to learn from Sotah to teach that even without Shinuy Reshus, e.g. a Gizbar of Hekdesh, if he benefited, even without Pegam, e.g. a necklace or bracelet of our Mishnah;

והא לא מצינו למילף מעבודת כוכבים דעבודת כוכבים איכא שינוי מרשות לרשות שמניח עבודתו של הקב''ה ועובד עבודת כוכבים להכי איצטריך מסוטה

1.

We cannot learn this from idolatry, for in idolatry there is Shinuy Reshus. He abandons Hash-m's Reshus and serves idolatry. Therefore he needs [to bring] from Sotah.

וא''ת ומסוטה היכי יליף הנאה בלא שינוי רשות והלא בסוטה איכא שינוי [צ"ל שמשנה שמה - שיטה מקובצת] מרשות הבעל לרשות הבועל

(e)

Question: How can he learn, from Sotah, Hana'ah without Shinuy Reshus? In Sotah there is Shinuy - she changes from Reshus of her husband to Reshus of the Bo'el!

וי''ל דבסוטה ודאי ליכא שינוי רשות שהרי היא אינה מניחה את בעלה במה שמזנה תחתיו אבל מעבודת כוכבים מייתי שמניח עבודת (הקדש) [צ"ל הקב"ה - צאן קדשים] והולך ועובד עבודת כוכבים

(f)

Answer: In Sotah there is no Shinuy Reshus, for she does not abandon her husband through being Mezanah under (while married to) him. However, from Avodah Zarah [the Tana] brings, that he abandons Hash-m's service and serves idolatry.

וא''ת כיון דמעילה דסוטה אינה קרויה שינוי רשות א''כ מאי קאמר בברייתא אין מעילה אלא שינוי וכן הוא אומר איש איש כי תשטה אשתו ומעלה וגו'

(g)

Question: Since Me'ilah of Sotah is not called Shinuy Reshus, why does the Beraisa say that Me'ilah is only Shinuy, and so it says "Ish Ish Ki Sishteh Ishto v'Ma'alah..."?

וי''ל דעיקר סמך אמעילה דעבודת כוכבים דמייתי לבסוף ומ''מ אגב אורחיה מייתי מעילה דסוטה לאשמועינן דשייכא מעילה בהקדש בנהנה בלא שינוי ובלא פגימה דומיא דסוטה כדמסיק לקמן

(h)

Answer: He relies primarily on Me'ilah of idolatry that he brings at the end, and in any case Agav he brings Me'ilah of Sotah to teach that Me'ilah applies in Hekdesh when he benefited without Shinuy and without Pegam, like Sotah, like we conclude below.

א''נ נהי דשינוי רשות ליכא בסוטה כדפרישית שאינה יוצאה מרשות הבעל בכך מ''מ איכא שינוי קצת

(i)

Answer #2: Granted, there is no Shinuy Reshus in Sotah, like I explained, that she does not abandon her husband through [Zenus]. In any case, there is some Shinuy;

והכי קאמר בברייתא אין מעילה אלא שינוי פי' (דשני) [צ"ל בשני - שיטה מקובצת] פנים

1.

The Beraisa says as follows. Me'ilah is only Shinuy, i.e. in two ways;

האחד שינוי דהנאה כמו נהנה מן ההקדש אפילו בלא שינוי רשות כגון גזבר ובלא פגימה דמ''מ הוי שינוי כיון שהקדש כל הנאותיו אסורות להדיוט

2.

One is Shinuy of Hana'ah, like one who benefits from Hekdesh even without Shinuy Reshus, e.g. a Gizbar, and without Pegam, for in any case there was Shinuy, since all Hana'os of Hekdesh are forbidden to people;

וכן מצינו מעילה כיוצא בה גבי סוטה דכתיב כי תשטה אשתו וגו' וכדפרישית

i.

And we find Me'ilah like this regarding Sotah, that it is written "Ki Sishteh Ishto...", and like I explained.

ועוד יש שינוי אחר בלא שום הנאה כגון שינוי [צ"ל שמוציא - שיטה מקובצת] מרשות לרשות שמוציא מרשות הקדש ומכניס לרשות הדיוט כגון מכירה ונתינה והשאלה

3.

And there is another Shinuy without any Hana'ah, e.g. Shinuy that removes from Reshus to Reshus. He removes from Reshus of Hekdesh and enters into Reshus Hedyot, e.g. buying, selling or lending;

ומיד שנשתנה לרשות הדיוט דהיינו שעשה בה ההדיוט מעשה שחשוב [צ"ל במו - שיטה מקובצת] זכיה וקנין מהדיוט להדיוט אע''פ שלא נהנה ועל שינוי זה מייתי מוימעלו דעבודת כוכבים דסגי כמו שינוי מרשות לרשות כדפי' בלא הנאה כך דקדק משי''ח

4.

Once he changed to Reshus Hedyot, i.e. the person did an act that is considered like Zechiyah or Kinyan from a person to a person, even though he did not benefit. Regarding this Shinuy, we bring from va'Yim'alu of idolatry that it suffices like Shinuy from Reshus to Reshus, like I explained. So deduced my Rebbi.

12)

TOSFOS DH Yachol Neheneh v'Lo Pagam Oh Pogem v'Lo Neheneh v'Chulei

תוספות ד"ה יכול נהנה ולא פגם [או] פוגם ולא נהנה וכו'

(SUMMARY: Tosfos discusses what we need to learn from Terumah.)

פי' נהנה ולא פוגם [ס''ד] ילפי' מעילה מסוטה שאינה פוגמה בבעילה של זנות שהיא עושה את בעלה ודומיא דהכי נימא גבי הקדש

(a)

Explanation: Neheneh without Pegam, we are thinking that we learn it from Sotah. Through the Bi'as Zenus that she does, she is not Pogem her husband. We can say similarly about Hekdesh.

וא''ת מאי [יכול] דקאמר

(b)

Question #1: Why does it say "perhaps"? (We truly learn this!)

וגם מאי מייתי מתרומה לפטור נהנה בלא פגם (דילפינן) [צ"ל ולא - צאן קדשים] מעילה מסוטה והא מתני' היא דנתנה קטלא (טבעת) [צ"ל וטבעת - שיטה מקובצת] דנהנה בלא פגם חייב

(c)

Question #2: What do we bring from Terumah to exempt Hana'ah without Pegam, and we do not learn Me'ilah from Sotah? Our Mishnah teaches this! If she put on a necklace or ring on [she was Mo'el], for Neheneh without Pegam is liable!

וי''ל דמתניתין [צ"ל מיירי - שיטה מקובצת] בדבר שאין בו פגם שדרך תשמישו והנאתו בלא פגם והכא בדבר שיש בו פגם קאי

(d)

Answer: Our Mishnah discusses a matter without Pegam. The way to use it and benefit from it is without Pegam. Here we discuss a matter with Pegam;

וה''ק יכול נהנה בלא פגם חייב בכל דבר אף בדבר שיש בו פגם

1.

It means as follows. One might have thought that Neheneh without Pegam is liable in everything, even in a matter with Pegam;

ומייתי נמי מתרומה שדרך (הנאה) [צ"ל הנאתו - שיטה מקובצת] ע''י פגימה דהיינו אכילה לפטור (כמה דהקדש נהנה בלא פגם והכא אדבר שיש בו פגם קאי וה''ק יכול נהנה בלא פגם חייב בכל דבר אף) [צ"ל נמי בהקדש נהנה ולא פגם - צאן קדשים] בדבר שיש בו פגם (ומייתי בדבר שתשמישו דרך פגם) [צ"ל ומיירי - צאן קדשים] בדבר שתשמישו דרך פגם כגון קרדום וחלוק

i.

We bring also from Terumah, that the way to benefit from it is through Pegam, i.e. eating, to exempt also in Hekdesh benefit without Pegam in a matter with Pegam, and we discuss something that is used in a way [that makes a] Pegam, e.g. an ax or garment.

וא''ת כיון דבדבר שיש בו פגם מיירי א''כ היכי תיסק (אדעתא לחיוביה) [צ"ל אדעתין לחייביה - שיטה מקובצת] ממעילה דסוטה והלא סוטה לא דמיא אלא לדבר שאין בו פגם כדפרישית

(e)

Question: Since we discuss a matter with Pegam, how could we think to obligate him from Me'ilah of Sotah? Sotah resembles only something without Pegam, like I explained!

וי''ל דמ''מ אי לאו מיעוטא דילפינן מג''ש דתרומה הוה ילפינן מסוטה כל נהנה בלא פגם אפילו בדבר שיש בו פגם אע''ג דלא דמי לסוטה

(f)

Answer: In any case, if not for an exclusion, that we learn from a Gezeirah Shavah of Terumah, we would have learned from Sotah any benefit without Pegam, even in a matter with Pegam, even though it is unlike Sotah;

משום דסברא הוא לומר כיון דאהנאה קפיד קרא לחייבינהו א''כ לא שנא אין בו פגם ולא שנא יש בו פגם להכי אצטריך תרומה לחלק

1.

This is because it is reasonable to say that since the verse is adamant about Hana'ah to obligate him, if so there is no difference whether there is no Pegam or there is a Pegam. Therefore, we need Terumah to distinguish.

(וכה''ג צריך לומר גבי פגם ולא נהנה יכול וכו' פגם ולא נהנה פירוש פגם ולא נהנה תיסק אדעתי' למילף מעבודת כוכבים שפוגם ומחלל שהולך מאלהים חיים והולך אחרי ההבל ואינו נהנה כלל בזה שעובד עבודת כוכבים אף אני אביא במעילה לחייב פוגם בלא נהנה כגון מזיק הקדש ומשליכו לאיבוד כגון שנוטל) [צ"ל וגבי פגם ולא נהנה שפירשנו דתיסק אדעתין למילף ממעל מעבודת כוכבים שמזרקו בידים ומשליכו לאיבוד כגון שנוטל הגבזר - שיטה מקובצת] חפצים של הקדש (ומשליכו לאור או במים או משברו) [צ"ל ומשליכן לאור או במים או משברן - יעב"צ]

2.

And regarding Pegam without Hana'ah, that we explained that one might have thought to learn from Me'ilah [written about] idolatry, that he overtly throws it to be lost, e.g. the Gizbar takes Hekdesh items and casts them to a fire or water or breaks them;

וע''כ פגם דקאמר היינו כדפי' דליכא לפרושי כגון שמוציא מרשות הקדש ומכניסו לרשות הדיוט ע''י מכירה (ומתנה או שאלה) [צ"ל או מתנה - שיטה מקובצת] וקרי ליה פגימה לפי שהקדש נפסד וחסר בזה

3.

You are forced to say that Pegam that it says is like I explained, for one cannot explain that he removes from Reshus Hekdesh and enters to Reshus Hedyot through selling or a gift, and it is called Pegam because Hekdesh loses and is lacking through this;

ל''ל הכי דא''כ (כי) [צ"ל היכי - שיטה מקובצת] מייתי מתרומה לפטור הא ודאי כיון דאיכא שינוי רשות הוצאה מרשות הקדש והכנסה לרשות הדיוט הרי הוא מועל דהיא גופה ילפי' ממעילה דעבודת כוכבים

4.

You cannot say so, for if so, how does he bring from Terumah to exempt? Surely, since there is Shinuy Reshus, i.e. removal from Reshus Hekdesh and entrance to Reshus Hedyot, he is Mo'el, for this itself we learn from Me'ilah of idolatry!

וגם תנן נמי נתנה לחברו הוא מעל אלא ודאי מיירי במזיק בלא שינוי רשות כדפרישית

i.

Also a Mishnah teaches "if he gave to his friend, he was Mo'el"! Rather, surely he discusses damage without Shinuy Reshus, like I explained.

וא''ת והיא גופה. היכי בעי למילף מעבודת כוכבים והלא בפגם עבודת כוכבים איכא נמי שינוי רשות כדפ''ל

(g)

Question: This itself, how did he want to learn from idolatry? In the Pegam of idolatry, there is also Shinuy Reshus, like I explained above!

וי''ל דמכל מקום סלקא דעתך אמינא דעיקר קפידא דקרא לאו משום שינוי רשות אלא אפגמא ופסידא דהקדש קפיד רחמנא ואם כן אפילו בלא שינוי רשות נמי סלקא דעתך אמינא לחיובי להכי אצטריך תרומה לחלק כך דקדק משי''ח

(h)

Answer: In any case, one might have thought that the verse's primary adamancy is not due to Shinuy Reshus. Rather, the Torah is concerned for Pegam and loss to Hekdesh. If so, even without Shinuy Reshus, also one might have thought to obligate. Therefore, we need Terumah to distinguish. So deduced my Rebbi.

13)

TOSFOS DH Mah Terumah Pogem v'Neheneh

תוספות ד"ה מה תרומה פוגם ונהנה

(SUMMARY: Tosfos explains the inference from Terumah.)

דהכתיב כי יאכל ואי אפשר לאכילה בלא פגימה שמפסיד התרומה מן הכהן וגם פוגם בלא נהנה פטור בתרומה [צ"ל כדדרשינן כי יאכל פרט למזיק- שיטה מקובצת]

(a)

Explanation: It says "Ki Yochal", and it is impossible to eat without Pegam, for he makes the Kohen lose the Terumah. Also Pegam without Hana'ah is exempt for Terumah, like we expound "Ki Yochal" to exclude one who damages.

[צ"ל אף הקדש פוגם ונהנה - שיטה מקובצת] לאפוקי נהנה בלא פגם בדבר שיש בו פגם ולאפוקי פגם בלא נהנה היכא דליכא שינוי רשות כגון מזיק

1.

Also Hekdesh, [one is liable only for] Pegam and Hana'ah. This excludes Hana'ah without Pegam for something that has Pegam, and excludes Pegam without Hana'ah when there is no Shinuy Reshus, e.g. one who damages.

ואין להקשות לכתוב תרומה ולשתוק מאידך דהש''ס מצריך לקמן בסמוך

(b)

Remark: Do not ask that the Torah should have written Terumah and omitted the others (Sotah and idolatry). Below (19a), the Gemara shows why [all] are needed.

14)

TOSFOS DH Achilasah v'Achilas Chaveiro

תוספות ד"ה אכילתו ואכילת חבירו

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of this.)

מיירי שהאכיל את חבירו שנתן לתוך פיו של חבירו

(a)

Explanation #1: This discusses that he fed his friend. He put in his friend's mouth.

דליכא לפרושי אכילת חבירו ע''י שליחות שצוה חבירו לאכול מן ההקדש

(b)

Implied question: Perhaps "his friend's eating" is through Shelichus, that he commanded his friend to eat!

הא ליתא אע''ג דיש שליחות לדבר עבירה גבי מעילה כדילפינן חטא חטא מתרומה הני מילי במעילה הבאה ע''י הוצאה

(c)

Answer: This cannot be. Even though there is Shali'ach li'Dvar Aveirah regarding Terumah, like we learn [from the Gezeirah Shavah] Chet-Chet from Terumah, this refers only to Me'ilah that comes through Hotza'ah [from Reshus to Reshus];

אבל במעילה הבאה ע''י אכילה והנאה לא כדאמרינן פרק האיש מקדש (קדושין דף מג.) לא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב גבי האומר לשלוחו צא ואכול את החלב )וכדפי' שם בתוספתא - שיטה מקובצת מוחקו) כך נראה למשי''ח

1.

However, it does not apply to Me'ilah that comes through Hana'ah, like we say in Kidushin (43a) that we do not find in the entire Torah that one benefits, and someone else is liable, regarding one who tells his friend "go eat Chelev." So it seems to my Rebbi.

א''נ שמא י''ל גם ע''י שליחות וכגון שצוה את חבירו ליטול ולאכול ומדאגביה קנייה ומעל קודם האכילה כדפירש שם (בתוספתא) [צ"ל בתוספות - הרש"ש] כך נראה למשי''ח:

(d)

Explanation #2: Perhaps it can be also through Shelichus, e.g. he commanded his friend to take and eat, and from when he lifted it he acquired it and he was Mo'el before eating, like Tosfos explained there. So it seems to my Rebbi.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF