1)

TOSFOS DH Amar Lo Havei Li Min ha'Chalon Oh Min ha'Deluskama

תוספות ד"ה אמר לו הבא לי מן החלון (והביא לו מן הדלוסקמא מן הדלוסקמא והביא לו מן החלון) [צ"ל או מן הדלוסקמא - שיטה מקובצת]

(SUMMARY: Tosfos explains why the Shelichus is valid.)

ולא פירש לו אי זה חלון ואיזו דלוסקמא ולשם היו הרבה חלונות או הרבה דלוסקמות אע''פ שאמר בעה''ב לא היה בלבי על זה אלא על זה פירוש לא היה דעתי על אותו חלון כי אם על האחר מ''מ בעה''ב מעל

(a)

Explanation: He did not specify which window or which bag, and there were many windows or bags, even though the Ba'al ha'Bayis said "I did not intend only for this, rather, for this", i.e. I did not intend only for that window [from which you brought], rather, for the other, in any case the Ba'al ha'Bayis was Mo'el;

שהרי נעשה שליחותו דדברים שבלב אינן דברים:

1.

This is because his Shelichus was done, for Devarim sheb'Lev (intents that were not spoken) are void.

2)

TOSFOS DH Havei Li Min ha'Chalon v'Hevi Lo Min ha'Deluskama... Shali'ach Ma'al

תוספות ד"ה הבא לי מן החלון והביא מן הדלוסקמא כו' שליח מעל

(SUMMARY: Tosfos explains that he is Mo'el when the Ba'al ha'Bayis spends it.)

פי' לכשיוציא בעה''ב (שהוא מסתמא) [צ"ל ומיירי שבעה''ב גזבר - שיטה מקובצת] (שהרי) [צ"ל והרי] עדיין לא יצאו מרשות הקדש עד שהוציאם

(a)

Explanation: [The Shali'ach was Mo'el] when the Ba'al ha'Bayis spends it, and we discuss when the Ba'al ha'Bayis is the Gizbar, and it did not leave Reshus Hekdesh until he spends it.

3)

TOSFOS DH Shalach b'Yad Cheresh... Asu Shelichusaihu Ba'al ha'Bayis Ma'al

תוספות ד"ה שלח ביד חש''ו עשו שליחותו בעה''ב מעל

(SUMMARY: Tosfos points out that a difficult that the Gemara will ask.)

ובגמ' פריך הא לאו בני שליחות נינהו

(a)

Remark: The Gemara asks that they cannot be Sheluchim.

4)

TOSFOS DH Lo Asah Shelichuso ha'Chenvani Ma'al

תוספות ד"ה לא עשה שליחותו החנווני מעל

(SUMMARY: Tosfos explains when and why the grocer is Mo'el.)

לפי שהחש''ו אינן בני מעילה הלכך הקדש לא יצא לחולין עד שבאו ליד החנווני ויוציאם החנווני

(a)

Explanation: This is because Me'ilah does not apply to a Cheresh, lunatic or child. Therefore, the Hekdesh did not become Chulin until it comes to the hand of the grocer, and the grocer spends it;

ומעל החנווני נמי דקאמר לכשיוציא קאמר

1.

Also "the grocer was Mo'el" means when he will spend it.

5)

TOSFOS DH Keitzad Ya'aseh

תוספות ד"ה כיצד יעשה

(SUMMARY: Tosfos explains that we ask how the Ba'al ha'Bayis can stop the Me'ilah.)

פי' כיצד יעשה בעה''ב שלא ימעול החנווני

(a)

Explanation: [We ask] what can the Ba'al ha'Bayis do, so the grocer will not be Mo'el.

6)

TOSFOS DH Havei Li b'Chetzyah Neros

תוספות ד"ה הבא לי בחציה נרות

(SUMMARY: Tosfos explains that this does not include the wicks.)

נר הוא כור של ברזל או של חרס שמשימין בו שמן ופתילות והלך והביא לו בחציה נרות ובחציה פתילות

(a)

Explanation: A Ner is an iron or earthenware pot in which one puts oil and wicks. [The Shali'ach] went and brought him Neros with half [the coins], and wicks with half.

7)

TOSFOS DH v'Shinah she'Hevi Lo Neros mi'Mekom Pesilos... ha'Shali'ach Ma'al

תוספות ד"ה ושינה שהביא לו נרות ממקום פתילות ופתילות ממקום נרות השליח מעל

(SUMMARY: Tosfos explains why the Shali'ach was Mo'el.)

שהרי שינה מדעת בעה''ב שהלך לקנות נרות ממקום אחר שלא נצטווה

(a)

Explanation: [The Shali'ach] deviated from the Ba'al ha'Bayis' intent, for he went to buy Neros from a different place that he was not commanded.

8)

TOSFOS DH v'Halach v'Hevi Lobi'Perutah Esrog... Sheneihem Ma'alu...

תוספות ד"ה והלך והביא לו בפרוטה אתרוג ובפרוטה רימון שניהם מעלו ר' יהודה אומר בעה''ב לא מעל כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that this is like the argument about a robe.)

בגמ' מפרש פלוגתייהו גבי חלוק וכה''ג פליגי באתרוג

(a)

Remark: The Gemara explains their argument about a robe, and they argue similarly about an Esrog.

9)

TOSFOS DH Nasan Lo Dinar Zahav

תוספות ד"ה נתן לו דינר זהב

(SUMMARY: Tosfos tells how much this is worth.)

פי' שהוא כ''ד של כסף

(a)

Explanation: [A gold Dinar] is [worth] 24 silver [Dinarim].

10)

TOSFOS DH Amar R. Elazar Asa'um k'Ma'atan

תוספות ד"ה אמר ר' אלעזר עשאום כמעטן

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a good source to consider it Shelichus.)

פי' דכיון דניחא ליה לבעה''ב במאי דעביד חש''ו הוו ליה כשליח

(a)

Explanation: Since the Ba'al ha'Bayis is pleased with what the Cheresh, lunatic or child did, he is like a Shali'ach;

דתנן הזיתים מאימתי מקבלין טומאה משיזיעו זיעת המעטן מעטן הוא [צ"ל כלי - שיטה מקובצת] שמשימין בו זיתים וזיעה קרי למוהל היוצא מהן

1.

A Mishnah teaches, from when are olives Mekabel Tum'ah? It is from when they emit Zei'ah in the Ma'atan. Ma'atan is the Kli in which one puts them. Zei'ah is the liquid that comes out of them (initially);

וקאמר בגמ' דמה שיזיעו במעטן חשיב משקה דהא ניחא ליה ולא (זיעות בקופה) [צ"ל זיעת הקופה - שיטה מקובצת] פי' דההוא לא חשיב משקה דלא ניחא ליה כיון דהולך לאיבוד

2.

It says in the Gemara that the Zei'ah they emitted in the Ma'atan is considered a liquid, for he is pleased with it, but not Zei'ah of the basket. I.e. it is not considered a liquid, for he is not pleased with it, since it is lost.

ויש לתמוה דאטו לא שמעינן מכמה דוכתין ההיא דרשא יותן דומיא דכי יתן (ב''מ דף כב:) דכיון דניחא ליה אע''ג דאיהו (גופיה לא) [צ"ל לא יהיב - שיטה מקובצת] חשיב משקה

(b)

Question: Do not we not hear this Drashah from many places, Yutan (liquid will be put) similar to Yiten (he will put)? Since he is pleased with it, even though he did not put it, it is considered a liquid!

ולמה ליה לאתויי הך משנה ה''ל לאתויי נמי בעודהו הטל עליו [צ"ל ושמח הרי זה בכי יותן]

1.

Why must he bring this Mishnah? He should have brought also "while the dew is still on it, if he was happy, it is Ki Yutan (it is Machshir)!

ושמא התם איכא מעשה מיהא בידי שמים להכי אייתי ההיא דזיעת הזיתים דממילא ודמיא לשלח ביד חרש דכממילא דמי כיון שאינן בני שליחות

(c)

Answer: Perhaps there, there is an action bi'Ydei Shamayim. Therefore he brings the case of Zei'ah of olives, which is by itself, similar to sending through a Cheresh [lunatic or child], which is like by itself, since they are not Bnei Shelichus.

11)

TOSFOS DH Nasno Al Gabei ha'Kof v'Holichu... Harei Zeh Eiruv

תוספות ד"ה נתנו על גבי הקוף והוליכו [או] ע''ג הפיל [והוליכו] ה''ז עירוב

(SUMMARY: Tosfos justifies the support for the answer.)

הקשה ר' אפרים דבפ' בכל מערבין (עירובין לא:) אמרינן אין זה עירוב

(a)

Question (R. Efrayim): In Eruvin (31b) we say that it is not an Eiruv!

ותירץ דהתם מיירי שהקוף עצמו מניחו לשם עירוב אבל הכא מיירי שאמר לאדם ליטלו מעל גבי הקוף ומעל גבי (הגמל) [צ"ל הפיל - שיטה מקובצת] לכשיגיעו למקום ויניחנו לשם עירוב

(b)

Answer #1 (R. Efrayim): There we discuss when the monkey itself places it for the sake of an Eiruv. Here, he told a person to teach that take it from the monkey or elephant when it gets to the place, and place l'Shem Eiruv.

וקשה דאם כן לא מייתי הכא מידי כיון דבר דעת הניחו

(c)

Question: If so, we do not bring any [proof] from here, since someone with intelligence placed it!

לכך נראה דהכא מיירי (בעמד) [צ"ל בעומד - שיטה מקובצת] ורואהו שהפיל הניח הפת במקום הנחת עירוב ואמר תיקני לי פת אלמא דמתעבד שליחותיה אע''ג דשליח הפיל לאו בר דעת

(d)

Answer #2: Here we discuss when he stands and sees that the elephant left the bread in a place proper to put the Eiruv, and he seized "the bread should acquire [Shevisah] for me." This shows that his Shelichus was done, even though the Shali'ach, i.e. the elephant, has no Da'as.

הכי נמי (מכאן מעמוד ב) חרש דמעילה איתעביד שליחותיה

1.

Also here, the Cheresh of Me'ilah, his Shelichus was done!

21b----------------------------------------21b

וא''ת אדרבה נילף שליחות דמעילה משליחות דתרומה וגבי תרומה בעינן שליח בר דעת

(e)

Question: Just the contrary, we should learn from Shelichus of Me'ilah from Shelichus of Terumah. Regarding Terumah we require a Shali'ach with Da'as!

דאדרבה הוי עדיפא למילף מתרומה דהא כל עיקר שליחות דמעילה מתרומה הוא דיליף

1.

Just the contrary, it is better to learn from Terumah, for the entire concept of Shelichus of Me'ilah is learned from Terumah!

וי''ל כיון (דשליח) [צ"ל דשליחות - הב"ח] דמעילה בהוצאה ושינוי רשות הוא דהוי והכא הוי שינוי רשות על ידי שליחות (בר דעת לכך מסתבר ליה לדמוייה) [צ"ל שאינו בר דעת כמו ע"י שליחות בר דעת לכן מסתבר ליה לדמויי - הב"ח] להנך דמייתי דאין קפידא בבר דעת

(f)

Answer: Since a Shelichus of Me'ilah is through Hotza'ah and Shinuy Reshus, and here there is Shinuy Reshus through Shelichus of one without Da'as like through Shelichus of one with Da'as. Therefore, it is reasonable to compare it to these that we bring, for there is no adamancy about a Bar Da'as;

וגבי מידי דהנאה לא מהני שליחות במקום שהמעילה באה על ידי הנאה כדאמר בפ' ב' דקדושין (דף מג.) שלא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב

1.

Regarding matters of Hana'ah, Shelichus does not help in a place where Me'ilah comes through Hana'ah, like it says in Kidushin (43a), that we do not find in the entire Torah this one benefits and this one is liable;

ומ''מ איצטריך למילף שליחות מתרומה דלא תימא דאין שליחות לדבר עבירה

2.

In any case, we need to learn from Shelichus of Terumah, like we say that Ein Shali'ach l'Devar Aveirah.

12)

TOSFOS DH Kegon d'Aisei Lei Shaveh Shesh

תוספות ד"ה כגון דאייתי ליה שוה שש

(SUMMARY: Tosfos explains the question against this rejection and the answer to it.)

פירוש )סלעים בשלש( [צ"ל בשלש סלעים - שיטה מקובצת] ונמצא שהרויח לו שליח ג' סלעים

(a)

Explanation: [He bought it for] three Sela'im, and it turns out that the Shali'ach profited for him three Sela'im;

אימא סיפא ור' יהודה אומר כו' ואתה הבאת לי חלוק קטן ורע השתא פריך מאי רע שהרי לפי מה שתירץ דאייתי שוה שש בג' גדול הוא

1.

We ask from the Seifa. "R. Yehudah says... and you brought me a small, bad cloak." We ask now, what is bad, for according to the answer, that he bought one worth six for three, it is big!

ומשני דאמר ליה אי יהבת ליה דינר [צ"ל כוליה] כו' פירוש כל דינר זהב אייתית לי שוה שני דינרין פירוש כ''ש שהייתי מרויח יותר שהיו נותנין לך לפי חשבון שהבאת שוה י''ב בששה ונמצא שהייתי משתכר כפלים ממה שאני משתכר עתה

2.

It answers that he says "had you given to him a Dinar..." i.e. the entire gold Dinar, you would have brought me [one] worth two. I.e. all the more so I would have profited more, for they would have given to you, according to the calculation that you brought, [they would have given one] worth 12 for six, and it turns out I would have profited twice from what I profit now.

13)

TOSFOS DH v'Amai Mi Lo Shani Lei Gabei Kitnis Nami d'Yahiv Sela Shavya Tfei

תוספות ד"ה ואמאי (לימא אי לא שני ליה גבי קטנית דיהיב ליה) [צ"ל מי לא שני ליה גבי קטנית נמי דיהיב סלע שויא - שיטה מקובצת] טפי

(SUMMARY: Tosfos equates this to the text in Kesuvos.)

(גרסי' בכתובות פ' אלמנה ניזונית (דף צט:)) [צ"ל ה"ג הכא ובכתובות פ' אלמנה ניזונית גרסי' - שיטה מקובצת] אי באתרא דמזבני בשומא פירוש הרבה ביחד מי לא שויא טפי והיא היא

(a)

So the text is here. In Kesuvos (99b) the text says "if in a place where they sell by estimation, i.e. much together, is it not worth more?!" This means the same [as the text here];

וה''ק קס''ד השתא דמיירי באתרא דמזבני בשומא פירוש הרבה ביחד ולהכי פריך אמאי מודה ר' יהודה דהתם נמי דרך הוא של מוכרים לפי מה שהלוקח קונה הרבה מוזיל מוכר גביה

1.

It means as follows. We are thinking now that we discuss a place where they sell by estimation, i.e. much together. Therefore, it asks, why does R. Yehudah agree? Also there, it is normal that based on how much the buyer buys, the seller gives a lower price!

ומשני א''ר פפא באתרא דמזבני כני כני פירוש מדה מדה כלומר לא בשומא כמו שהיית סבור אלא מעט מעט דפסיקא מילתא לא מוזיל מוכר גביה דלוקח

2.

Rav Papa answers, in a place where they sell Kani Kani, i.e. by measure. It is not by estimation, like you thought. Rather, it is bit by bit. The matter is uniform. The seller does not give a lower price [for one who buys more].

14)

TOSFOS DH ha'Mafkid Ma'os Etzel ha'Shulchani Tzeruros Lo Yishtamesh Bahem...

תוספות ד"ה המפקיד מעות אצל השולחני צרורין לא ישתמש בהם כו'

(SUMMARY: Tosfos asks that this is unlike the text in Bava Metzi'a.)

צ''ע בב''מ פ' המפקיד (דף מג.) דמייתי לה לההיא דהכא ולא מייתי לה כלישנא דתנינן לה הכא

(a)

Question: This requires investigation in Bava Metzi'a (43a), for it brings the [Mishnah] here, but it does not bring like the text taught here!

15)

TOSFOS DH Perutah Shel Hekdesh she'Naflah l'Soch ha'Kis...

תוספות ד"ה פרוטה של הקדש שנפלה לתוך הכיס...

(SUMMARY: Tosfos discusses why R. Akiva holds that he was Mo'el.)

ואע''ג דספיקא הוא אם נהנה בשל הקדש

(a)

Implied question: It is a Safek whether or not he benefited from Hekdesh!

ר''ע לטעמיה דמחייב על ספק מעילות אשם תלוי בכריתות (דף כב.)

(b)

Answer: R. Akiva teaches like he taught elsewhere. He obligates Asham Taluy for Safek Me'ilah, in Kerisus (22a).

תימה וליבטל האי פרוטה של הקדש שנפלה

(c)

Question: The Perutah of Hekdesh that fell should be Batel (in the majority)!

וכ''ת דבר שיש לו מתירין הוא ע''י פדיון ואפילו באלף לא בטיל

1.

Suggestion: It is Davar she'Yesh Lo Matirin (it can be permitted) through redemption, and [therefore] it is not Batel even in 1000.

הא ליכא למימר דדבר שיש לו מתירין דרבנן הוא

2.

Rejection: We cannot say so, for Davar she'Yesh Lo Matirin [is never Batel] is only mid'Rabanan [so it cannot cause Me'ilah mid'Oraisa]!

וצ''ל דליכא אלא חד בכיס דליכא ביטול

(d)

Answer #1: We must say that [before the Hekdesh coin fell,] there is only one coin in the wallet.

אי נמי מטבע חשיב ולא בטיל

(e)

Answer #2: A coin is important, and [mid'Oraisa] it is not Batel.

16)

TOSFOS DH u'Modeh R. Akiva b'Omer Perutah Min ha'Kis Zeh Hekdesh...

תוספות ד"ה ומודה ר''ע באומר פרוטה מן כיס זה הקדש...

(SUMMARY: Tosfos explains that the last one will be Hekdesh.)

פירוש באחרונה תהיה של הקדש ובגמרא פריך מ''ש רישא ומ''ש סיפא

(a)

Explanation: The last one will be of Hekdesh. The Gemara asks what is the difference between the Reisha and the Seifa.

17)

TOSFOS DH Amar Lei Seifa b'Omer Lo Yipater Kis Zeh Min Hekdesh

תוספות ד"ה אמר ליה סיפא באומר לא יפטר כיס זה מן הקדש

(SUMMARY: Tosfos justifies the answer.)

כלומר אינו נפטר (מכיס) [צ"ל כיס - צאן קדשים] זה להוציאה כולה בלא הקדש פרוטה

(a)

Explanation: This wallet is not exempt, to be able to spend all of it, without a Perutah being Hekdesh;

והאי לישנא ודאי משמע דהקדש הוי באחרונה

1.

This expression surely connotes that Hekdesh is at the end.

18)

TOSFOS DH Hayu Shenayim ha'Gadol she'Bahen Hekdesh

תוספות ד"ה היו שנים הגדול שבהן הקדש

(SUMMARY: Tosfos explains why he challenges only the Seifa.)

פירוש ובסיפא דמתניתין נמי לימא דהמטבע מובחר יהיה של הקדש

(a)

Explanation: Also in the Seifa of our Mishnah, he should say that the choice coin is of Hekdesh;

אבל ארישא לא פריך דשמא לישנא דרישא [צ"ל לא - צאן קדשים] משמע הכי

1.

However, he does not challenge the Reisha, for perhaps the wording of the Reisha does not connote so (that the biggest is Hekdesh).

וליכא למימר דפריך נמי ארישא דאם כן לפרוך מאי שנא רישא ומ''ש סיפא:

2.

One cannot say that he challenges also the Reisha (for there is no difference between the connotations of the Reisha and Seifa), for if so, he should ask what is the difference between the Reisha and the Seifa!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF