1)

TOSFOS DH Kometz Pigul (cont.)

תוספות ד"ה קומץ פיגול (המשך)

סיומא מילתא דלעיל הוא ליתן טעם למה פקעה פיגול

(a)

Answer: It is the conclusion of the matter above, to give a reason why [we must say that] Pigul was uprooted;

ובפ' ב''ש בזבחים (דף מג.) הוא ופריך התם מאי קאמר ומשני הכי קאמר אם אינו (מקבל) [צ"ל מתקבל - שיטה מקובצת] בפנים היאך יביא אחרים לידי פיגול כלומר ע''כ (קבע) [צ"ל פקע - שיטה מקובצת] פיגול

1.

In Zevachim (43a) it asks "what does [Ula] mean?", and answers "if it is not accepted inside, how does it bring others to Pigul?" I.e. you are forced to say that Pigul was uprooted.

דאם הוא פיגול כשמעלהו ע''ג המזבח אם כן עפרא בעלמא הוי ולא קרבן וא''כ היאך מביא השיריים לידי פיגול הא בעינן כהרצאת כשר

2.

If it were [still] Pigul when it is brought on the Mizbe'ach, if so it is like [mere] earth, and not a Korban. How can it bring to Pigul? We require like Ritzuy of Kosher!

אלמא משמע שחל הפיגול משעת קמיצה והוא הדין בזבח שחל משעת שחיטה

3.

Inference: It connotes that Pigul took affect from the time of Kemitzah, and likewise in a Zevach it takes effect from the time of Shechitah;

דאי ס''ד דאינו חל עד שעת זריקה וכן במנחות עד שעת הקטרה אם כן היכי מוכיח עולא דעפרא בעלמא הוא אם לא פקע הפיגול

4.

If you think that [Pigul] does not take affect until the time of Zerikah, and similarly in Menachos until the time of Haktarah, if so how did Ula prove that it is mere earth if the Pigul was not uprooted?

דילמא לעולם לא פקע ומ''מ לא הוי עפרא בעלמא שהרי אין הפיגול חל עד שעת זריקה וכן במנחה בשעת הקטרת קומץ שאז הוא מתיר השיריים והשתא חלו תרוייהו אהדדי היתר שיריים ופיגול

i.

Perhaps really, it was not uprooted, and even so, it is not mere earth, for Pigul does not take affect until the time of Zerikah, and similarly in Menachos at the time of Haktaras ha'Kometz, which then it permits the Shirayim, and both of them take effect together - Heter of the Shirayim and Pigul!

ומשני הא נמי איסורא דמייתי לידי פיגול כלומר לעולם אין הפיגול חל עד שעת זריקה ומכל מקום מוכיח עולא שפיר שפקע פיגולו

5.

It answers that also this is an Isur that leads to Pigul. I.e. really, Pigul does not take effect until the time of Zerikah. Even so, Ula properly proves that its Pigul was uprooted;

דכיון דאיסורא דמייתי לידי פיגול מתחילה משעת קמיצה שהיא כנגד שחיטה אי לאו דפקע פיגול הוה לן לאחשוביה עפרא והוי לא קרבו מתיריו

i.

Since it is an Isur that brings to Pigul from the beginning, from the time of Kemitzah, which corresponds to Shechitah, if not that Pigul was uprooted, it should have considered it earth, and the Matirim were not offered.

2)

TOSFOS DH v'Ha Amar Ilfa Machlokes bi'Shtei Avodos v'Chulei

תוספות ד"ה והא אמר אילפא מחלוקת בשתי עבודות כו'

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

בסוף פ''ב דזבחים (דף כט:) היא גבי הא דתנן א''ר יהודה אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום פיגול וחייבין עליו כרת ואם לאו פסול וחכ''א אחד זה ואחד זה פסול

(a)

Reference: This is in Zevachim (29b), regarding the Mishnah in which R. Yehudah says "if intent of Zman (Chutz li'Zmano) preceded intent of Makom, it is Pigul and one is Chayav Kares [for eating it]. If not, it is Pasul. Chachamim say, both of these are Pasul";

ואמר אילפא מחלוקת בשתי עבודות כגון דאמר סימן ראשון חוץ לזמנו וסימן שני חוץ למקומו ופליגי ר' יהודה ורבנן במפגל בחצי מתיר דרבי יהודה אית ליה מפגלא ורבנן לית להו מפגלא

1.

And Ilfa said that they argue about two Avodos, e.g. he said that [he slaughters] the first Siman Chutz li'Zmano and the second Siman Chutz li'Mkomo, and R. Yehudah and Rabanan argue about one who is Mefagel in half a Matir. R. Yehudah holds that it is Mefagel. Rabanan hold that it is not Mefagel;

אבל בעבודה אחת ד''ה עירוב מחשבות הוי ואין כאן פיגול

2.

However, in one Avodah all agree that it is mixed intents, and it is not Pigul.

אלמא (שעת) [צ"ל שחל - צאן קדשים] הפיגול משעת שחיטה דאי ס''ד דאינו חל עד זריקה אם כן בשתי עבודות נמי ליהוי עירוב מחשבות שהרי אין הפיגול בסימן ראשון עד שעת זריקה והרי לך מחשבת המקום קדמה

3.

Inference: Pigul takes effect from the time of Shechitah. If you would think that it does not take effect until Zerikah, if so, also in two Avodos it should be mixed intents, for it is not Pigul in the first Siman until the time of Zerikah, and intent for Makom preceded (Pigul)!

ומשני לכי זריק איגלאי מילתא כו' כלומר אמרינן בשעת זריקה איגלאי מילתא למפרע שחל הפיגול משעת סימן ראשון הלכך מחשבת הזמן קדמה

4.

[Rav Ashi] answered that when he does Zerikah, it is revealed retroactively... I.e. we say at the time of Zerikah that it is revealed retroactively that Pigul took effect from the time of the first Siman. Therefore, intent of Zman was first.

אי בעבודה אחת אי בשתי עבודות

(b)

Citation: If in one Avodah, if in two Avodos.

כלומר בכל ענין דמיירי משנתינו אי כדמפרש לה ר' יוחנן בעבודה אחת אי בשתי עבודות כדמפרש לה אילפא

(c)

Explanation: Our Mishnah discusses in every case, either like R. Yochanan explains in one Avodah, or like Ilfa explains in two Avodos.

3)

TOSFOS DH Iy Hachi Gabei Todah Nami

תוספות ד"ה אי הכי גבי תודה נמי

(SUMMARY: Tosfos explains that we ask that Zerikas Pigul should bring to Me'ilah.)

כלומר נימא נמי דלכי זריק איגלאי מילתא למפרע שהפיגול חל משעת שחיטה וא''כ אמאי אין זריקת פיגול מביאה לידי מעילה כי היכי דאמרינן דקדש הלחם

(a)

Explanation: We should say also that when he does Zerikah, it is revealed retroactively that Pigul took effect from the time of Shechitah. If so, why doesn't Zerikas Pigul bring to Me'ilah, just like we say that the bread becomes Kadosh?

4)

TOSFOS DH Ela Mai Kidesh ha'Lechem Lav l'Chiyuvei bi'Me'ilah

תוספות ד"ה אלא מאי קדש הלחם לאו לחיוביה במעילה

(SUMMARY: Tosfos explains the Havah Amina.)

אינו ר''ל לענין מעילה דלחם דהא פירשתי לעיל דלא שייך ביה מעילה

(a)

Explanation: He does not want to say regarding Me'ilah of the bread, for I explained above (3b DH Alma) that Me'ilah does not apply to it;

אלא ה''ק לא תימא כדשנינן לעיל בזריקה

1.

Rather, it means as follows. Do not say like [R. Aba] answered above (3b) "bi'Zerikah". (Tosfos explained that Me'ilah takes effect on Eimurim of Kodshim Kalim through Zerikah, through which Pigul is finalized. We cannot learn from Shechitas Pigul, for Pigul is not finalized then);

אלא דקדש הלחם ליפסל בטבול יום ומחוסר כפורים ובלינה בשחיטת פיגול מכל מקום לא מהניא זריקת (פיגול) לאיחיוביה במעילה בקדשים קלים

2.

Rather, due to Shechitas Pigul, the bread becomes Kadosh to become Pasul through a Tevul Yom or Mechusar Kipurim, or through Linah. Even so, [in a case of Shechitas Pigul] Zerikah does not help obligate Me'ilah for Kodshim Kalim.

i.

Note: I.e. even if Avodas Pigul is Mekadesh to become Pasul, we cannot learn that Avodas Pigul brings to Me'ilah. We need not distinguish Zerikah from Shechitah.

5)

TOSFOS DH Leima Mesaye'a Lei ha'Pigul l'Olam Mo'alin Bo...

תוספות ד"ה לימא מסייע ליה הפיגול לעולם מועלין בו לאו אע''ג דזריק

(SUMMARY: Tosfos explains how this supports Rav Gidal.)

כלומר אלמא כיון דפיגל אין הזריקה מוציאתו מידי מעילה ומיירי בקדשי קדשים והוי סיוע לרב גידל

(a)

Explanation: This shows that since he was Mefagel, Zerikah does not uproot Me'ilah. It discusses Kodshei Kodoshim, and this supports Rav Gidal.

6)

TOSFOS DH Iy Lo Zarik Mai l'Meimra Peshita d'Mo'alin

תוספות ד"ה אי לא זריק מאי למימרא פשיטא דמועלין

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

וא''ת דילמא הא קמ''ל דלא אמרינן כמאן דחנקינהו דמי ולא קרינן בהו קדשי ה'

(a)

Question: Perhaps the Chidush is that we do not say that it is as if he choked them, and [therefore] we do not call them Kodshei Hash-m!

י''ל דהכי קאמר מאי למימרא ואמאי קתני לעולם ליתני הפיגול מועלין בו ותו לא

(b)

Answer: It says as follows. What is the Chidush? Why was it taught "always"? It should say only "Me'ilah applies to Pigul", and no more!

7)

TOSFOS DH Iy b'Olah Mai l'Meimra

תוספות ד"ה אי בעולה מאי למימרא פשיטא

(SUMMARY: Tosfos explains that Zerikah never uproots Me'ilah from an Olah.)

דמועלין דאפילו לא היתה נפגלת מועלין בו עד שתצא לבית הדשן כדאמר לקמן (דף ט.)

(a)

Explanation: It is obvious that Me'ilah applies to it! Even if did not become Pigul, Me'ilah applies to it until it [is burned to ashes, and] goes to Beis ha'Deshen, like it says below (9a)!

8)

TOSFOS DH v'Od Tanya (This starts a new Dibur according to the Tzon Kodoshim)

תוספות ד"ה ועוד תניא כו' (זה דיבור חדש לפי צאן קדשים)

(SUMMARY: Tosfos discusses which part of the Beraisa supports Rav Gidal.)

אלא אי אמרת בעולה צריכא למימר כלומר פשיטא דלא מהניא זריקה [להוציא] מידי מעילה אפילו לא לן דמה

(a)

Explanation: However, if you will say that it is an Olah, need it teach this? I.e. obviously, Zerikah does not help to uproot Me'ilah, even if the blood was not Lan!

אלא ודאי מיירי בחטאת דאף על גב דכי לא לן דמה זריקה מוציאתה מידי מעילה מ''מ כי לן דמה דאז נעשית הזריקה בפסול לא מהניא הזריקה לאפוקי מידי מעילה וסלקא דעתך השתא דהוא הדין לזריקת פיגול

1.

Rather, surely it discusses a Chatas. Even though when the blood was not Lan, Zerikah uproots Me'ilah, in any case when it was Lan, then the Zerikah is Pasul, the Zerikah does not help to uproot Me'ilah, and I would have thought that the same applies to Zerikas Pigul.

סיפא ודאי מסייע ליה דודאי בחטאת מיירי ואפילו הכי קאמר דלא תהניא זריקה הנעשית בפסול להוציא מידי מעילה

2.

The Seifa surely supports him. Surely it discusses a Chatas, and even so, it says that a Pasul Zerikah does not help to uproot Me'ilah.

רישא מאי כלומר נימא הואיל וסיפא בחטאת רישא נמי בחטאת והשתא הוי סייעתא להדי' דרישא היינו זריקת פיגול

3.

[The Gemara said] what about the Reisha? I.e. since the Seifa discusses a Chatas, also the Reisha discusses a Chatas. Now it is an explicit support, for the Reisha discusses Zerikas Pigul!

סיפא ודאי מסייע ליה כלומר וכי ודאי הוא סיפא מסייע ליה דילמא שאני זריקה דלאחר לינה מזריקה דלאחר פיגול וקאמר מאי שנא ומשני הלנה דעביד בידים כו'

(b)

Explanation (cont.): [The Gemara says] does the Seifa Vadai support him? I.e. perhaps Zerikah after Linah is different than Zerikah after Pigul. It asks what is the difference, and answers that Linah, which he did overtly...

לאו דוקא (תני ביה) [צ"ל עביד - שיטה מקובצת] בידים אלא שע''י חסרון מעשה הוא לא מהניא זריקה לאפוקי מידי מעילה כו'

1.

"Overtly" is not precise. Rather, it came through lack of an action. Zerikah does not help to uproot Me'ilah.

ואם תאמר מה בכך אי לא מסייע סיפא מ''מ רישא מסייע ליה דהא על כרחך מיירי בחטאת ולאחר זריקה דאי בעולה מאי למימרא

(c)

Question: Why does it matter if the Seifa does not support him? In any case the Reisha supports him, for you are forced to say that it discusses a Chatas, and after Zerikah, for if it is an Olah, what is the Chidush?!

ואומר הרב רבינו פרץ דרישא ודאי יש לדחות דלא מסייע ליה (דלעיל מיירי בחטאת והויא) [צ"ל דלעולם אימא לך דמיירי (מכאן מעמוד ב) בחטאת וקודם - שיטה מקובצת] זריקה

(d)

Answer (R. Peretz): Surely we can reject the Reisha, that it does not support him, for really, it discusses Chatas, and before Zerikah;

4b----------------------------------------4b

וקמ''ל דאע''ג דנעשית השחיטה בהכשר ולא פיגל עד שעת קבלה מ''מ מועלין לאפוקי ממאן דאמר לקמן (דף ה.) היתר שחיטה שנינו

1.

The Chidush is that even though the Shechitah was done properly, and he was not Mefagel until the time of Kabalah, even so Me'ilah applies to it. This teaches unlike the opinion that says below (5a) that we learned Heter Shechitah (i.e. from the time of Shechitah it is considered permitted to Kohanim).

9)

TOSFOS DH ha'Pigul... Lav Af Al Gav d'Zarak u'Mesaye'a Lei

תוספות ד"ה הפיגול... לאו (דזריק) [צ"ל אע"ג דזרק - שיטה מקובצת] ומסייע ליה

(SUMMARY: Tosfos gives the reasoning to say so.)

דזריקת פיגול אינו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים

(a)

Explanation: This is because Zerikas Pigul does not uproot Me'ilah from Kodshei Kodoshim.

10)

TOSFOS DH Lo d'Lo Zarak

תוספות ד"ה לא דלא זרק

(SUMMARY: Tosfos explains why it mentioned Pigul according to this.)

וא''ת אם כן מאי איריא פיגול אפילו לא פיגול נמי

(a)

Question: If so, why does it discuss Pigul? Even if it is not Pigul [Me'ilah applies to it]!

וי''ל דדוקא פיגול אבל לא פיגול אין מועלין כיון דאיכא היתר זריקה או היתר שחיטה ולא בעינא היתר אכילה להוציאו מידי מעילה

(b)

Answer: This is only for Pigul, but if it is not Pigul, Me'ilah does not apply to it, since there is Heter Zerikah or Heter Shechitah, and we do not require Heter Achilah to uproot Me'ilah.

11)

TOSFOS DH Amai ka'Tani Seifa... (This starts a new Dibur according to the Tzon Kodoshim)

תוספות ד"ה )הא( [צ"ל אמאי - צאן קדשים] קתני סיפא בקדשים קלים אין מועלין בו (זה דיבור חדש לפי צאן קדשים)

(SUMMARY: Tosfos discusses the support for Rav Gidal.)

והא סייעתא לרב גידל מהא דקאמר דזריקת פיגול אינו מביא לידי מעילה בקדשים קלים

(a)

Explanation: This is a support for Rav Gidal, from this that it says that Zerikas Pigul does not bring to Me'ilah in Kodshim Kalim;

דהא ודאי מיירי בזרק דאי בלא זרק מאי איריא פיגול אפילו לא פיגול נמי

1.

Surely we discuss after Zerikah, for if Zerikah was not done, why does it discuss Pigul? Even if it is not Pigul [Me'ilah does not apply]!

ועוד מדלא מפליג בין זרק ללא זרק ולפלוג ברישא וליתני לפני זריקה מועלין בו

2.

Also, since it does not distinguish between before and after Zerikah. [If it were only before Zerikah,] it should distinguish in the Reisha and teach that before Zerikah, Me'ilah applies to it!

(כלומר) [צ"ל אלא - צאן קדשים] ודאי דרישא מיירי בזרק והוא סייעתא לרב גידל מהוצאת מעילה בקדשי קדשים

(b)

Conclusion: Rather, surely the Reisha discusses after Zerikah, and it supports Rav Gidal from removing Me'ilah from Kodshei Kodoshim (i.e. Zerikas Pigul does not uproot Me'ilah);

דאי בלא זרק דוקא מאי איריא דמפליג (לקדשי) [צ"ל בין קדשי - שיטה מקובצת] קדשים לקדשים קלים ליפלוג בקדשי קדשים עצמן

1.

If it is only before Zerikah, why does it distinguish between Kodshei Kodoshim and Kodshim Kalim? It should distinguish between Kodshei Kodoshim themselves!

וקאמר ההוא ודאי מסייע ליה פי' סיפא ודאי היא סיוע לדרב גידל דזריקת פיגול אינו מביא לידי מעילה בקדשים קלים דעל כרחך מיירי בסיפא בזרק

2.

[The Gemara] says that surely it supports him. I.e. surely the Seifa supports Rav Gidal, that Zerikas Pigul does not bring to Me'ilah in Kodshim Kalim, for you are forced to say that the Seifa discusses after Zerikah;

לימא הואיל ומסייע ליה סיפא מסייע ליה נמי רישא דאינו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים

3.

Say that since the Seifa supports him, also the Reisha [discusses after Zerikah, and it] supports him, that it does not remove Me'ilah from Kodshei Kodoshim!

ודחי קדשים קלים פסיקא ליה כו' כלומר לעולם מיירי רישא בלא זרק דוקא

4.

[The Gemara] rejects this. Kodshim Kalim is uniform... I.e. really, the Reisha discusses only before Zerikah;

והא דלא מפליג בין זרק ללא זרק בקדשי קדשים עצמן משום

5.

Implied question: [If so] why does it not distinguish between after Zerikah and before Zerikah, within Kodshei Kodoshim themselves?

דיש קדשי קדשים דלא פסיקא ליה למיתני דלאחר זריקה אין מועלין כגון בעולה (הא - שיטה מקובצת מוחקו) אפילו ליתא לדרב גידל

6.

Answer #1: There are Kodshei Kodoshim for which it is not uniform that after Zerikah there is no Me'ilah, e.g. Olah, even if Rav Gidal's law is not true;

וגם מילתא פסיקא קתני טפי דבקדשים קלים אין מועלין בין לאחר זריקה בין קודם זריקה אבל הא (דלא) [נראה שצ"ל לא] פסיק ליה דלא הוי אלא לאחר זריקה הא דאין מועלין

7.

Answer #2: This is a more uniform matter, for Me'ilah does not apply to Kodshim Kalim both after Zerikah and before Zerikah, but this (Kodshei Kodoshim) is not uniform. It is only after Zerikah that Me'ilah does not apply.

אלמא משמע במסקנא דאיכא סיוע לרב גידל מהא דקאמר דזריקת פיגול אין מביאה לידי מעילה בקדשים קלים אבל מהא דאין מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים ליכא סיוע

(c)

Inference: In the conclusion, there is a support for Rav Gidal from what it taught "Zerikas Pigul does not bring to Me'ilah in Kodshim Kalim", but from this that it does not uproot Me'ilah from Kodshei Kodoshim, there is no support.

וקשה מאי שנא והא חד טעמא הוא משום דהוי זריקה לענין פיגול

(d)

Question: What is the difference? It is one reason, because it is Zerikah for Pigul!

ואומר מורי ה''ר פרץ שי' דשנא ושנא דלגבי הוצאת מעילה בקדשי קדשים בעינן ראוי לאכילת אדם

(e)

Answer (R. Peretz): They are very different. To uproot Me'ilah from Kodshei Kodoshim, we require that they are proper for man to eat;

הילכך מדאקבעה רחמנא בפיגול אע''ג דבעיא כהרצאת כשר כך הרצאת פסול כלומר שיהא מרוצה לאכול בהיתר ממנו )דחשבה( [צ"ל ואפ"ה חשבה - צאן קדשים] רחמנא זריקת פיגול להיות בכלל הרצאת אכילה וא''כ דין הוא נמי גבי קדשי קדשים שתוציא מידי מעילה

1.

Therefore, since the Torah finalized Pigul, even though it requires Ritzuy for Pasul like Ritzuy of Kosher, i.e. that it is accepted to eat b'Heter from it, and even so the Torah considered Zerikas Pigul to be in the category of Ritzuy for eating - if so, it is proper that for Kodshei Kodoshim, [Zerikas Pigul] uproots Me'ilah;

אבל [צ"ל לענין להביא לידי מעילה - שיטה מקובצת] בקדשים קלים שתהא חשובה הזריקה להיות חלק גבוה מבורר לא מצינו שתהא חשובה לענין זה

i.

However, regarding bringing Kodshim Kalim to Me'ilah, that Zerikah should be considered that Hash-m's portion is clarified, we do not find that it is considered [proper Zerikah] for this.

12)

TOSFOS DH Ben Achoso Re'eh Mah Atah Sho'aleni l'Machar v'Chulei

תוספות ד"ה בן אחותי ראה מה אתה שואלני למחר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that he told him to prepare to learn Halachah.)

כלומר למחר שנינו נהיה עסוקים בהלכה תשאילני כדי לברר הדבר וראה לדקדק בדבר כדי שנשא ונתן בה למחר

(a)

Explanation: Tomorrow, both of us will engage in Halachah. Ask me in order to clarify the matter and be meticulous about the matter, so we will deliberate it tomorrow.

13)

TOSFOS DH Heter Shechitah Shaninu

תוספות ד"ה היתר שחיטה שנינו

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

שמיד שנעשית השחיטה בהכשר אין מועלין או היתר זריקה דבעינן שיהא ראוי לזריקה קודם שיצא מידי מעילה כגון שנתקבל הדם בהכשר

(a)

Explanation: [If we learned Heter Shechitah,] once Kosher Shechitah was done, Me'ilah does not apply. Or, [we learned] Heter Zerikah, that we require that it is proper for Zerikah before Me'ilah is uprooted, e.g. Kosher Kabalah was done.

ואם תאמר בשלמא אי אמרת היתר אכילה שנינו היינו דקרי ליה היתר לכהנים דהיינו לאחר זריקה שאז מותר באכילה

(b)

Question: Granted, if you will say that we learned Heter Achilah, this is why it is called Heter to Kohanim, i.e. after Zerikah, for then it is permitted to eat;

אלא אי אמרת היתר זריקה מאי היתר לכהנים איכא

1.

However, if [we learned] Heter Zerikah, what Heter to Kohanim is there?

ויש לומר דקודם זריקה נמי קרי ליה היתר לכהנים משום דכיון דעומד ליזרק כזרוק דמי

(c)

Answer: Also before Zerikah is called Heter to Kohanim, for since it is destined to be thrown, it is as if it was thrown.

ואם תאמר אם כן ליבעי אי הלכה כרבי שמעון אי כרבנן דפליגי בהא (מנחות דף קב:) דר''ש אית ליה כזרוק דמי ורבנן לית להו כזרוק דמי

(d)

Question: If so, he should ask whether the Halachah follows R. Shimon or Rabanan, who argue about this! R. Shimon holds that it is as if it was thrown, and Rabanan do not hold that it is as if it was thrown!

וכי תימא אין הכי נמי מיבעי ליה (כו') [צ"ל כן - שיטה מקובצת]

1.

Suggestion: Perhaps indeed, he asks this!

זה אינו דאם כן מאי מייתי מהני דלקמן דהיתר זריקה שנינו לימא ר''ש היא

2.

Rejection #1: If so, what [proof] does he bring from below that we learned Heter Zerikah? We should say that it is R. Shimon!

ועוד דמייתי נמי לקמן מרבי (מכאן מדף הבא) שמעון גופיה אלמא מיבעיא ליה אפילו לר''ש

3.

Rejection #2: He brings also below from R. Shimon himself. This shows that he asks even according to R. Shimon!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF