1)

TOSFOS DH Lud v'Ono v'Gei ha'Charashim

תוספות ד"ה לוד ואונו וגיא החרשים

(SUMMARY: Tosfos explains why he taught Ono, which is explicit in a Mishnah.)

- הקשה ה"ר אלחנן אמאי אצטריך ליה לרבי יהושע לאשמועינן דאונו מוקפת מימות יהושע

(a)

Question (R. Elchanan): Why does R. Yehoshua need to teach that Ono was surrounded from the days of Yehoshua?

והא משנה שלימה היא בפרק בתרא דערכין (דף לב.)

1.

A Mishnah (Erchin 32a) explicitly teaches this!

ויש לומר דאגב דאצטריך לאשמועינן לוד וגיא החרשים תנא נמי אונו בהדייהו.

(b)

Answer: Since he needed to teach about Lud and Gei ha'Charashim, he taught Ono with them.

2)

TOSFOS DH Ha Alpa'al Bananhu

תוספות ד"ה הא אלפעל בננהו

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask this in Erchin regarding Ono.)

- קשה אמאי לא פריך בפרק בתרא דערכין כי האי גוונא

(a)

Question: Why don't we ask like this in the last Perek of Erchin?

וי"ל דהתם לא תנן אלא אונו והיה יודע דמצי לשנויי תרי אונו הוו

(b)

Answer: There, it taught only Ono. It knew that we could answer that there were two cities called Ono;

אבל הכא דהוו ג' בשלשתן לא שייך למימר שהן כפולות.

1.

However, here, there are three. We cannot say that all of them had other cities with the same name.

3)

TOSFOS DH Nashim Chayavos b'Mikra Megilah

תוספות ד"ה נשים חייבות במקרא מגילה

(SUMMARY: Tosfos concludes that women cannot be Motzi men.)

- מכאן משמע שהנשים מוציאות את אחרים ידי חובתן מדלא קאמר לשמוע מקרא מגילה

(a)

Inference: This connotes that women can exempt others of their Chiyuv, since it did not say to hear Mikra Megilah.

והכי נמי משמע בערכין (דף ב: ושם) דקאמר הכל כשרים לקרא את המגילה

(b)

Support: Also in Erchin (2b) it says that everyone is Kosher to read the Megilah;

ומסיק הכל כשרים לאתויי מאי ומשני לאתויי נשים משמע להוציא אפילו אנשים

1.

We ask whom "everyone is Kosher" includes, and answer that it includes women. This connotes even to exempt men.

וקשה דהא בתוספתא תני בהדיא דטומטום אין מוציא לא את מינו ולא שאין מינו ואנדרוגינוס מוציא את מינו ואין מוציא את שאין מינו

(c)

Question: The Tosefta explicitly teaches that a Tumtum cannot be Motzi Mino (people like him) and not Eino Mino (people unlike him). An Androginus can be Motzi Mino, but not Eino Mino.

ופשיטא דלא עדיפא אשה מאנדרוגינוס

1.

Surely, a woman is no better than an Androginus!

וכן פסקו הה"ג דאשה מוציאה מינה אבל לא אנשים

(d)

Strengthening of question: Also Bahag rules that a women can be Motzi Minah (women), but not men.

וי"ל דסלקא דעתך דלא יועיל קריאתן אפילו להוציא הנשים

(e)

Answer: One might have thought that their reading does not help even to exempt women;

קמ"ל דחייבין דהכל חייבין בשמיעה עבדים נשים וקטנים.

1.

[The Mishnah in Erchin] teaches that this is not so. Everyone is obligated to hear - slaves, women and children.

4)

TOSFOS DH she'Af Hen Hayu b'Oso ha'Nes

תוספות ד"ה שאף הן היו באותו הנס

(SUMMARY: Tosfos explains that also they were saved.)

- פירש רשב"ם שעיקר הנס היה על ידן

(a)

Explanation #1 (Rashbam): The miracles were primarily through women.

בפורים על ידי אסתר בחנוכה על ידי יהודית בפסח שבזכות צדקניות שבאותו הדור נגאלו

1.

I.e. Purim was through Esther, Chanukah was through Yehudis, and we were redeemed from Mitzrayim in the merit of virtuous women in the generation.

וקשה דלשון שאף הן משמע שהן טפלות ולפירושו היה לו לומר שהן

(b)

Question: "Eiven they were in the miracle" connotes that they were secondary. According to the Rashbam, it should have said "since* they were in the miracle"!

לכך נראה לי שאף הן היו בספק דלהשמיד ולהרוג

(c)

Explanation #2 (Tosfos): Rather, ["even they were in the miracle"] means that also they were in danger of extermination.

וכן בפסח שהיו משועבדות לפרעה במצרים וכן בחנוכה הגזירה היתה מאד עליהן

1.

Similarly regarding Pesach, they are enslaved to Paro in Mitzrayim. Also regarding Chanukah, the decree was very much on them. (Rashi Shabbos 23a - it was decreed that an officer have relations with every girl before her Chupah.)

גבי מצה יש מקשה למה לי היקשא דכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה

(d)

Question: Regarding Matzah, why do we need a Hekesh to teach that whoever has the Isur to eat Chametz, has an Aseh to eat Matzah [to obligate women]?

תיפוק ליה מטעם שהן היו באותו הנס

1.

We already know this, for they were in the miracle!

וי"ל דמשום האי טעמא לא מחייבא אלא מדרבנן אי לאו מהיקשא

(e)

Answer #1: Due to this reason, we would obligate them only mid'Rabanan. The Hekesh [obligates them mid'Oraisa].

ורבינו יוסף איש ירושלים תירץ דסלקא דעתך למיפטרה מגזירה שוה דט"ו ט"ו דחג הסוכות כדפי' פרק אלו עוברין (פסחים מג: ד"ה סלקא.

(f)

Answer #2 (R. Yosef Ish Yerushalayim): One might have thought to exempt them due to the Gezeirah Shavah "Chamesh Esre- Chamesh Esre" from Sukos [from which women are exempt], like I explained in Pesachim (43b DH Salka).

5)

TOSFOS DH Pesak v'Omer Al ha'Nisim bi'Tefilah uv'Hoda'ah

תוספות ד"ה פסק ואומר על הנסים בתפלה ובהודאה

(SUMMARY: Tosfos explains the order of Tefilah on Purim.)

- ויש שאין אומרים כשם לפי שאמרו חכמים (ברכות לד.) לעולם לא ישאל אדם צרכיו לא בג' ראשונות ולא בג' ברכות אחרונות

(a)

Pesak: Some do not say "k'Shem...", because Chachamim taught that one should not request his needs in the first three or last three Berachos.

1.

Note: If one forgot Al ha'Nisim in Birkas ha'Mazon, when he reaches "ha'Rachaman Hu Yezakeinu", he says "may the Merciful One do miracles for us like he did for our fathers... ", and then says it. It seems that "k'Shem...", is a similar text.

ושטות הוא שהרי האי טעמא לא הוי אלא למתפלל בלשון יחיד אבל בשביל הציבור שרי

(b)

Rejection: This is foolish. This applies only to one who prays in the singular. It is permitted for the Tzibur!

אבל נראה שאין לאומרו מטעם אחר משום דאמרו חכמים דכל דבר דהוי בלהבא תקנו בלהבא

(c)

Support of Pesak: However, it seems that one should not say it for another reason, for Chachamim said that everything for the future was enacted in the future tense;

1.

Note: The Rashash says that Tosfos refers to the Yerushalmi that the Rif and Rosh cite, unlike the Hagahah that cites Pesachim 117b.

ובדבר דהודאה הוי לשעבר ומשום הכי תקנו בה על הנסים דהוי לשעבר

2.

Matters of thanks were enacted in the past tense. This is why they enacted Al ha'Nisim in it (Tefilah, or Hoda'ah) in the past.

ובליל י"ד לאחר תפלת מעריב אומר קדיש שלם ואחר כך קורא את המגילה

(d)

The order of Ma'ariv: On the night of the 14th, after Ma'ariv, he (the Shali'ach Tzibur) says full Kaddish, and then he reads the Megilah;

ומברך לפניה ג' ברכות ואחריה ברכה אחת עד האל המושיע

1.

He blesses three Berachos before it, and one Berachah after it, until ha'Kel ha'Moshi'a.

השלים עומד לפני התיבה ואומר ואתה קדוש ואין מתחילין ובא לציון לפי שאין גאולה בלילה

2.

After he finishes, he stands in front of the Aron and says "v'Atah Kadosh." We do not begin u'Va l'Tziyon, because there is no redemption at night.

ואם מוצאי שבת הוא יאמר ויהי נועם קודם

3.

If it is Motza'ei Shabbos, he says "vi'Hi No'am" first.

וכשרוצה לקרות פושט את כולה קודם כאגרת אבל לא גולל וקורא כמו ס"ת

4.

When he wants to read, he spreads out the entire [Megilah] like a letter. He does not roll it and read, the way we read a Sefer Torah.

ובשחר מתפלל שמונה עשרה ברכות ואומר על הנסים בהודאה

(e)

The order of Shacharis: In the morning he prays 18 Berachos, and says Al ha'Nisim in Hoda'ah (Birkas Modim).

ואין אומר כשם לפי שכל הברכה אינה אלא לשעבר וא"כ אין לומר בה דבר שלהבא

1.

He does not say "k'Shem...", because the entire Berachah is in the past tense. Therefore, we should not say in it something for the future.

ואחר כך אומר קדיש עד דאמירן ואוחז ס"ת וקורא שלשה גברי פרשת ויבא עמלק אע"פ שאין בה אלא ט' פסוקים

2.

Afterwards, he says [half] Kaddish until d'Amiran [b'Alma], holds the Sefer Torah, and three people read Parshas "va'Yavo Amalek", even though it has only nine verses.

ואין מחזיר הספר תורה למקומו אלא יושב ואוחז בידיו עד שקראו את המגילה

3.

He does not return the Sefer to its place [in the Aron]. Rather, he sits and holds it in his hands until they read the Megilah.

ומברך עליה כאשר עשה בלילה כדפירש בפנים ואחר כך אומר תהלה ובא לציון

4.

He blesses on it like he did at night, like I explained in this Tosfos. After, he says Tehilah (l'David, i.e. Ashrei) and u'Va l'Tziyon.

ואין אומרים למנצח משום דכתיב ביה צרה וצרה בפורים לא מזכרינן

5.

We do not say La'Menatze'ach, for it says in it "[Yom] Tzarah", and we do not mention [affliction] on Purim.

וכן אין נופלים על פניהם בי"ד ובט"ו משום דכתיב ימי משתה ושמחה

6.

Similarly, we do not do Nefilas Apayim on the 14th and 15th, because it says "Yemei Mishteh u'Simchah."

ואומר [(תהלים כב) למנצח על אילת השחר] משום דכתיב ביה מפלה לעובדי כוכבים וכן בליל ארבעה עשר

7.

We say [for the Shir Shel Yom] "la'Menatze'ach Al Ayeles ha'Shachar", for downfall of Resha'im is written in it. The same applies on the night of the 14th. (It seems that the custom was to say it at night. Yalkut Yosef (Mo'adim Hilchos Purim) says to say it before Ma'ariv.)

ואומר פטום הקטורת וכל הסדר כמו בחול.

8.

[In Shacharis] he says Pitum ha'Ketores and the entire Seder [of Korbanos] like on a weekday.

6)

TOSFOS DH Purim she'Chal Lihyos b'Shabbos

תוספות ד"ה פורים שחל להיות בשבת

(SUMMARY: Tosfos asserts that this is only when Purim is on Shabbos, and explains why.)

- דווקא בשבת לפי שאין קורין המגילה משום גזירה דרבה

(a)

Assertion: [We expound Hilchos Purim on Purim] only [if it falls] on Shabbos, since we do not read the Megilah due to Rabah's decree [lest one carry it in Reshus ha'Rabim).

אבל בחול א"צ שהרי קורין המגילה וטפי איכא פרסומי ניסא.

1.

This is not needed on a weekday, for we read the Megilah, and there is great publicity of the miracle.

7)

TOSFOS DH Mai Airi Purim Afilu Yom Tov Nami

תוספות ד"ה מאי איריא פורים אפילו י"ט נמי

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

נראה לי דה"פ מאי איריא פורים דאין דורשין בו מקודם לכן שלשים יום דמשום הכי לידרוש בו ביום

(a)

Explanation: We ask why [R. Yehoshua ben Levi] taught about Purim, for which we do not expound [its laws] 30 days beforehand, therefore, we should expound [its laws] on the day;

אפילו בי"ט דדרשינן שלשים יום לפניו ואפילו הכי דורשין בו ביום

1.

Even Yom Tov, for which we expound 30 days beforehand, even so we expound its laws on the day!

כדתניא (לקמן לב.) וידבר משה את מועדי ה' וכו'.

i.

Source (Beraisa - 32a): "Va'Ydaber Moshe Es Mo'adei Hash-m..."

8)

TOSFOS DH Chayav Adam Likros Es ha'Megilah b'Laylah v'Lishnosah b'Yom

תוספות ד"ה חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום

(SUMMARY: Tosfos explains that the primary Mitzvah is during the day.)

- אומר ר"י דאף על גב דמברך זמן בלילה חוזר ומברך אותו ביום דעיקר פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא

(a)

Explanation (Ri): Even though one blesses Shehecheyanu at night, he blesses it again during the day, for the primary Pirsumei Nisa is through the day reading.

וקרא נמי משמע כן דכתיב ולילה ולא דומיה לי כלומר אף על גב שקורא ביום חייב לקרות בלילה

(b)

Support #1: It says "v'Laylah v'Lo Dumiyah Li." I.e. even though one reads during the day, he is obligated to read at night.

והעיקר הוי ביממא כיון שהזכירו הכתוב תחילה

1.

The primary [reading] is during the day, for the verse mentioned it first.

וגם עיקר הסעודה ביממא הוא כדאמר לקמן (דף ז:) דאם אכלה בלילה לא יצא י"ח

2.

Also the primary meal is during the day, like it says below (7b) that if one ate [Seudas Purim] at night, he was not Yotzei.

והכי נמי משמע מדכתיב נזכרים ונעשים ואיתקש זכירה לעשייה מה עיקר עשייה ביממא אף זכירה כן.

(c)

Support #2: "Nizkarim v'Na'asim" equates mentioning (reading the Megilah) to doing (the Seudah). Just like the primary doing is during the day, also mentioning.

4b----------------------------------------4b

9)

TOSFOS DH v'Ya'avirenah Arba Amos bi'Reshus ha'Rabim

תוספות ד"ה ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים

(SUMMARY: Tosfos explains why they decreed about carrying in Reshus ha'Rabim, and not Hotza'ah to Reshus ha'Rabim.)

קשה אמאי לא קאמר ויוציאנה מרשות היחיד לרשות הרבים דאורחא דמילתא הוי טפי

(a)

Question: Why don't we say that he will take it from Reshus ha'Yachid to Reshus ha'Rabim? It is more common to do so [than to start carrying it in Reshus ha'Rabim and stop there, in order to be liable]!

ויש לומר דמרה"י לרה"ר לא טעו אינשי אבל זימנין שהמגילה קיימא כבר ברשות הרבים ויעבירנה ארבע אמות בגווה

(b)

Answer #1: People do not err from Reshus ha'Yachid to Reshus ha'Rabim. However, sometimes when the Megilah is already in Reshus ha'Rabim, one will take it four Amos with himself.

ועי"ל דלהכי לא נקט מרשות היחיד לרשות הרבים לפי [שלפעמים] שאין שם חיוב חטאת

(c)

Answer #2: We did not mention from Reshus ha'Yachid to Reshus ha'Rabim, for sometimes one is not Chayav Chatas for this;

(כיון) שלא היתה עקירה ראשונה לשם כך כגון המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהן להוציאן דפטור מהאי טעמא (שבת דף ה).

1.

E.g. he did Akirah (picked it up) without intent for this, e.g. he was clearing things out from one corner to another, and reconsidered to take it out, he is exempt for this reason (Shabbos 5a).

10)

TOSFOS DH v'Ya'avirenah Arba Amos bi'Reshus ha'Rabim

תוספות ד"ה ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not decree similarly about Bris Milah, and Teki'as Shofar on Motza'ei Yom Kipur.)

- אבל מילה בשבת אין לדחות

(a)

Implied question: Why didn't we decree to forbid Bris Milah on Shabbos [due to this concern]?

דהא חמירא שכן נכרתו עליה י"ג בריתות

(b)

Answer #1: We did not, because Bris Milah is severe. Thirteen covenants were made over it.

וגם אין אדם מל אלא אם כן הוי בקי דסכנה יש בדבר

(c)

Answer #2: One cannot circumcise unless he is expert, due to danger. (We are not concerned lest an expert forget, and carry.)

אך נשאל לר"י הלוי איך תוקעין במוצאי יום הכפורים והלא אסור לעשות מלאכה עד שיבדיל

(d)

Question #1: Why may we blow the Shofar on Motza'ei Yom Kipur? One may not do Melachah until he is Mavdil (says Havdalah)!

ותו שמא ילך אצל בקי כדחיישינן בר"ה שחל בשבת ואם כן היה לנו למיחש להאי גזירה

(e)

Question #2: Also, perhaps one will go to an expert [to teach him how to blow], like we are concerned regarding Rosh Hashanah that falls on Shabbos. If so, we should be concerned for this decree also here (Motza'ei Yom Kipur)!

ותירץ דמשום דתקיעת שופר חכמה ואין מלאכה

(f)

Answer (to Question #1 - Ri): Teki'as Shofar is a Chachmah (skill), and not a Melachah.

וגם לא חיישינן שמא ילך אצל בקי דמשום תקיעה אחת שאינה אלא משום זכר ליובל

(g)

Answer #1 (to Question #2 - Ri): We are not concerned lest he go to an expert for the sake of one Teki'ah, which is a mere commemoration of [Teki'as Shofar in] Yovel;

לא אצטריך כולי האי כראש השנה דאורייתא היא וצריך שלשים קולות

1.

One does not need [to ask an expert] so much, [un]like one needs for the Torah Mitzvah on Rosh Hashanah, and 30 sounds are needed.

i.

Note: The Rashash points out that at the time of the Mishnah, they blew only three Teru'os, with a Teki'ah before and after each, like the Torah requires, and even so we decreed to blow on Shabbos. Nowadays we blow 30 due to Sefekos about what is Teru'ah, and another 70 that are purely mid'Rabanan.

ורבינו שמואל אומר דדוקא בשבת ובר"ה דאם מעבירו ארבע אמות ברשות הרבים איכא איסורא דאורייתא בהא ודאי יש לחוש

(h)

Answer #2 (to Question #2 - Rashbam): Only regarding Shabbos and Rosh Hashanah when [the Mitzvah is on a day when Melachah is forbidden, so] if he carries it four Amos in Reshus ha'Rabim there is a Torah Isur, surely we are concerned;

אבל במוצאי יוה"כ דאפילו אם מעבירו ד' אמות ברשות הרבים לא הוי אלא איסור דרבנן בהא ודאי לא גזר דהוי גזירה לגזירה.

1.

However, on Motza'ei Yom Kipur, even if he takes it four Amos in Reshus ha'Rabim, it is only an Isur mid'Rabanan [of Melachah before Havdalah], surely we do not decree, for this would be a decree due to a decree.

11)

TOSFOS DH v'Rav Yosef Amar Mipnei she'Einehem Shel Aniyim Nesu'os l'mkmg

תוספות ד"ה ורב יוסף אמר מפני שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה

(SUMMARY: Tosfos explains that Rav Yosef agrees to Rabah's reason.)

ע"כ צ"ל דרב יוסף לא פליג אטעמיה דרבה דהא גבי שופר ולולב ליכא טעמא אחרינא

(a)

Implied question: We must say that Rav Yosef does not argue with Rabah's reason, for there is no other reason for Shofar and Lulav (to uproot these Mitzvos when they fall on Shabbos. Why does he give another reason?)

מכל מקום קאמר הכא טעמא אחרינא משום דאיכא נפקותא מיהא

(b)

Answer: Even so, he says another reason here, for there is a Nafka Minah (practical difference);

במקדש דליכא שבות ואפ"ה אסור משום האי סברא דקאמר רב יוסף.

1.

In the Mikdash, there is no Shevus (mid'Rabanan decrees), and even so it is forbidden due to Rav Yosef's reason.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF