מגילה דף ד. א

מה דין נשים במקרא מגילה? [תוד"ה נשים].

האם חייבות האם מוציאה את האנשים
משמעות סוגיין
(רש"י בערכין ג.)
חייבות מוציאות
לתוספתא ולסברת התוס' חייבות אינן מוציאה (אבל לנשים מוציאה)

מגילה דף ד: א

חל להיות יום י"ד בערב שבת מתי קורין את המגילה?

כפרים עיירות כרכים
לת"ק דרבי חמישי - י"ג חמישי - י"ג [1] ששי - י"ד
לרבי ולמתניתין חמישי - י"ג ששי - י"ד ששי - י"ד
לת"ק דר' יוסי חמישי - י"ג ששי - י"ד חמישי - י"ג [2]
לר' יוסי ולמתניתין חמישי - י"ג ששי - י"ד ששי - י"ד

חל להיות יום י"ד בשבת מתי קורין את המגילה?

כפרים עיירות כרכים
לת"ק דרבי חמישי - י"ב ששי - י"ג ראשון - ט"ו
לרבי, לרב חלבו בשם רב הונא חמישי - י"ב חמישי - י"ב ראשון - ט"ו
-------------------------------------------------

[1] דריש מדכתיב (אסתר ט:כא) "בכל שנה ושנה" - מה כל שנה ושנה עיירות קודמות למוקפין אף כאן עיירות קודמות למוקפין. והגם שבכל שנה אין עיירות נדחות ממקומן והשנה כן נדחות. שאני הכא דלא אפשר.

[2] גם הוא דורש מהפסוק הנ"ל, ובאופן זה: מה כל שנה עיירות זמנם בי"ד וזמן המוקפין אינו כזמן העיירות, אף בשנה זו כן, ולכן מקדימין את המוקפין לי"ג.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף