KIDUSHIN 73-75 - Sponsored by the Turkels of NY to merit a Refu'ah Sheleimah for Mindl Adina bas Yentl Yenta Yehudis and Yehuda Leib ben Tzipora Rochel and Avrohom Yeshaya ben Aviva, among the ailing of Klal Yisrael.

קידושין דף עד. א

פנויה שנבעלה ואומרת שלכשר נבעלה מה דינה ומה דין בתה לכהונה?

מה דינה מה דין בתה
לרבן גמליאל כשרה לכהונה לר' יוחנן: כשרה לכהונה
לר' אלעזר: פסולה לכהונה [1]
לר' יהושע פסולה לכהונה פסולה לכהונה
לאבא שאול כשרה לכהונה כשרה לכהונה [2]

קידושין דף עד: א

נשים דלהלן האם מותרות להנשא לכהונה?

גיורת פחותה מבת ג' שנים בת גר שנשא גיורת
לרשב"י מותרת לראב"י אסורה
לחכמים אסורה לר' יוסי מורת

בת חלל האם מותרת להנשא לכהונה?

כשהחלל נשא בת ישראל כשהחלל נשא חללה
לחכמים אסורה אסורה
לר' דוסתאי בן יהודה מותרת [3] אסורה

מאיזה איסורים הולד ממזר?

חייבי לאוין חייבי כריתות חייבי מיתות ב"ד
לר' עקיבא הוי ממזר הוי ממזר הוי ממזר
לשמעון התימני לא הוי ממזר הוי ממזר הוי ממזר
לר' יהושע לא הוי ממזר לא הוי ממזר הוי ממזר

קידושין דף עד: א

האם גרים דלהלן מותרים לבוא בפסולי קהל?

גרים המותרים להנשא לישראל גר עמוני וגר מואבי
לתנא דהמשנה הקודמת מותרים [4]
לתנא קמא דמתניתין דהוא ר' יהודה [5] אסורים מותרים
-------------------------------------------------

[1] דדוקא היא יש לה חזקת כשרות, אבל בתה לא היה לה חזקת כשרות מעולם ולכן היא פסולה.

[2] ומבואר בגמ' שאליבא דמ"ד דרבן גמליאל פוסל בבתה, א"כ אבא שאול שהיה קורא "לשתוקי בדוקי" - פירושו שבודקין את אמו ואומרת "לכשר נבעלתי", בא להקל יותר ולהכשיר גם את הולד. ולמ"ד דס"ל דלדברי המכשיר בה מכשיר גם בבתה, א"כ אבא שאול לא מחדש יותר בדין זה כלום, ולכן מבארת הגמ' שבא אבא שאול לומר דלא רק שם ב"היתה מעוברת" שרוב כשרים אצלה (דהיא פנויה ורוב העיר משיאים לכהונה) - שנאמנת, אלא אפי' כאן בארוסה שעיברה - שרוב פסולים אצלה (מלבד הארוס), היא נאמנת להכשיר בין בה ובין בתה ולומר שהוא מן הארוס.

[3] דס"ל דבנות ישראל הן מקוה טהרה לחללין, ובתם מותרת לכהונה.

[4] דס"ל שהם מותרים גם בישראל וגם בממזרים, ד"קהל גרים לא איקרי קהל", ולכן שנה (לעיל דף סט.) גירי וחרורי ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי - כולם מותרין לבא זה בזה.

[5] כך העמידה הגמ' לבסוף דהתנא דרישא דמתניתין הוא ר' יהודה, וה"ק: כל האסורים לבא בקהל, ומאי ניהו, גר עמוני ומואבי - מותרין לבא זה בזה. ואל תקשה דא"כ למה "ר' יהודה אוסר" (דהרי אלו ודאי לא איקרי קהל דהרי עמוני ומואבי אסורים לבוא בקלה), דה"ק: אע"פ שרבי יהודה אוסר גר בממזרת, הני מילי גר דראוי לבא בקהל, אבל גר עמוני ומואבי דאין ראוין לבא בקהל - לא, ע"כ. ופירש"י דכל משנתנו כולה חד תנא היא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף