קידושין דף לד. א

איזה מצות עשה שנזכרו בסוגיא נשים חייבות ואיזה לא?

נשים פטורות נשים חייבות
זמן גרמא סוכה לולב שופר ציצית תפילין ראיה מצה שמחה הקהל
אין זמן גרמא תלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן מזוזה מעקה אבידה שילוח הקן ומורא
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------