KIDUSHIN 32-33 - Ari Kornfeld has generously sponsored the Dafyomi publications for thIs Daf for the benefit of Klal Yisrael.

קידושין דף לג: א

בנו והוא רבו, דהיינו שהבן רב של אבי מה הדין?

האם הבן עומד מפני אביו האם האב עומד בפני בנו
להו"א עומד כהוראת שמואל לרב יהודה עומד כדדיק דריב"ל [1]
לדחיה כשהאב בעל מעשים: עומד
בסתם: אין ראיה [2]
כשאינו חתן הנשיא: אינו עומד [3]
כשהוא חתן הנשיא: עומד

האם צריך לקום באופנים דלהלן ומדוע?

מה הדין? ומה הטעם?
כשהרב רוכב על החמור צריך לקום כי רכוב כמהלך דמי ולא כיושב
לקום בפני ספר תורה צריך לקום ק"ו מפני לומדיה עומדים כ"ש מפניה
לקום בפני רבו
כשהוא
עוסק בתורה
לר' שמעון ב"א
ולר' אלעזר
אינו רשאי
לקום
דכשלומד הוי כתורה עצמה
ואין תורה קמה בפני לומדיה
לאביי צריך לקום לא ס"ל הדמיון הנ"ל
-------------------------------------------------

[1] שאמר ריב"ל "אני איני כדאי לעמוד מפני בני אלא משום כבוד בית נשיא" (שבנו של ריב"ל היה חתן הנשיא), ומבואר שהטעם שאינו כדאי לעמוד בפני בנו - משום שריב"ל היה הרב של בנו, ויש לדייק הא אם היה בנו של ריב"ל רבו של ריב"ל כן היה ריב"ל כדאי לעמוד מפני בנו - אפי' שהוא אביו.

[2] כלומר, ומה שאמר שמואל לרב יהודה שיעמוד מפני אביו, אף שלכאורה הוא הוראה שאינה נצרכת, דהרי שמואל עצמו היה קם בפני רב יחזקאל משום שהיה בעל מעשים, מ"מ צריכה הוראה זו לכה"ג שהיה רב יחזקאל עובר מאחורי שמואל ושמואל לא היה רואה אותו לקום מפניו, ואמר שמואל לרב יהודה שהוא יעמוד ולא יחשוש לכבוד רבו , במה שהוא עומד בפני אביו רב יחזקאל כשהוא (רב יהודה) יושב מול רבו.

[3] וכך מדייקים את דברי ריב"ל, שאני איני כדאי לעמוד בפני בני בשום אופן שיהיה - אפי' אם היה הוא הרב שלי כיון שאני אביו, וכל מה שאני עומד בפניו משום כבוד בית הנשיא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף