גיטין דף פ: א

שינה בגט שינוים דלהלן מה הדין?

כתב את זמן הגט לפי זמן מלכות אחרת [1] שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה
לר' מאיר פסול מדרבנן [2] פסול מה"ת
לחכמים כשר בדיעבד פסול מה"ת

כתב הסופר גט ושובר, ונתן לאיש את השובר ולאשה את הגט וכו', מה הדין?

כשעסוקין באותו ענין עמדו - ולא נשאת עדיין כשכבר נשאת בגט זה
לרבנן אינו גט אינו גט אינו גט ותצא מהשני
לר'
אלעזר
לשמואל אינו גט הוי גט [3] הוי גט ולא תצא
לרב אדא אינו גט אינו גט הוי גט ולא תצא [4]
-------------------------------------------------

[1] דהיינו שלא כתב את הגט לפי הזמן של המלכות של מקום כתיבת הגט, וכגון שהיה בבל וכתב לשם מלכות רומי או יון וכו'.

[2] דכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגט - הולד ממזר, ונוהגים בה כל החומרות הכתובות במשנה, שאם נשאת לאחר בגט זה תצא מזה ומזה וכו'.

[3] פי', ואין הבעל נאמן בדבר זה, אלא חוששים שמא הם עושים קנוניא בניהם לבטל את הגירושין - לומר שמעולם לא נתגרשה אלא קיבלה שובר במקום גט.

[4] דחיישינן שמא עשו קנוניא כדי לבטל את הגירושין, אכן ס"ל לרב אדא שדוקא עתה אחר הנשואין שהיא נאסרה על בעלה הראשון, לכן הם צריכים לשקר כדי לבטל את הגט, אבל במקרה של שמואל שמיירי שעדיין לא נשאת - בזה באמת הבעל נאמן לומר שנתן שובר במקום גט, דלמה להם לשקר הרי יכול לקדש אותה שוב.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף