12th CYCLE DEDICATION
GITIN 81-82 - sponsored by Asher and Etti Schoor of Lawrence, NY. May they be blessed with a year filled with the joy of the Torah and see their children continue to grow in Avodas Hashem.

גיטין דף פא. א

אשת כהן האם נפסלת לכהונה באופנים דלהלן?

כתב בעלה גט והתחרט מלתת לה גרשה בגט עם תנאי ולא נתקיים התנאי
לבית שמאי פסלה מהכהונה כ"ש שפסלה מהכהונה
לבית הלל כ"ש שלא פסלה מהכהונה לא פסלה מהכהונה

אשת כהן שיצא עליה קול שבעלה כתב לה גט - ויושבת תחתיו, האם חיישינן שמא יאמרו שנתגרשה והתירו לכהן להחזירה - ומוציאין אותה [1], או לא?

אם קוראים לנתינה כתיבה אם לא קוראים לנתינה כתיבה
בנהרדעא דלא מבטלי קלא מוציאים אותה [2] לא מוציאים אותה [3]
בסורא דמבטלי קלא לא מוציאים אותה - אלא מבטלים את הקול

מקומות דלהלן האם קובעים למעשר? [תוד"ה ורבי]

כשהכניס לבית כשהכניס לחצר
לר' ינאי קובע למעשר מה"ת אינו קובע מה"ת אלא רק מדרבנן
לר' יוחנן קובע למעשר מה"ת קובע למעשר מה"ת

המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי, האם צריכה ממנו גט שני?

כשנתגרשה מן הנשואין כשנתגרשה מן האירוסין
לבית שמאי אינה צריכה אינה צריכה
לבית הלל צריכה אינה צריכה [4]

גיטין דף פא: א

המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי באופנים דלהלן, האם צריכה ממנו גט שני?

בראוה שנבעלה בלא ראוה שנבעלה - ויש עדי יחוד
לתנא
דמתניתין
לכו"ע צריכה גט שני -
דאין אדם עושה בעילתו זנות [5]
לב"ש: ל"צ - עדי יחוד אינם עדי ביאה
לב"ה:
צריכה - עדי יחוד הן עדי ביאה
לרשב"א
ור' יוחנן
לב"ש: ל"צ - אדם עושה בעילתו זנות
לב"ה: צריכה - אין אדם עושה בעילתו זנות
לכו"ע לא צריכה גט שני -
עדי יחוד אינם עידי ביאה

גט קרח שהיו קשריו מרובים מעדיו באחד [6], מי כשר להשלים?

קרובים הכשרים [7] עבד או גנב וגזלן
לבן ננס יכולים להשלים יכולים להשלים
לר' עקיבא יכולים להלים אינם יכולים להשלים [8]

גט קרח שהיו קשריו שלשה וחתמו עליו שני עדים כשרים, מי כשר להשלים?

קרובים כשרים עבד או גנב וגזלן
לבן ננס לרב הממנונא סבא בשם רב אדא ב"א: יכולים להשלים
לרב יוסף ולרב פפא: אינם יכולים אלא עד כשר
אינם יכולים להשלים
לר' עקיבא אינם יכולים להשלים
-------------------------------------------------

[1] הגמ' הקשתה, הרי אמר רב אשי "כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה" - וא"כ איך יתכן שנוציא אותה מתחת בעלה. ותירצה הגמ', מאי תצא - תצא משני, וה"פ: אם מת לבסוף הכהן הנ"ל ונשאת לכהן אחר, מוציאין אותה ע"פ הקול הנ"ל מבעלה הכהן השני, כיון שהקול הזה יצא קודם הנישואין שלהם.

[2] דכיון שקוראים לנתינה כתיבה - יש לחוש שיאמרו שבעלה נתן לה גט, ואח"כ החזירה ונמצא כהן מחזיר גרושתו. והגם שלכתיבה עצמה גם קוראים כתיבה, אין לנו ללכת לקולא ולומר שאנשים יאמרו שרק כתב לה ולא נתן לה, אלא אנחנו מחמירים וחוששים שכיון שגם לנתינה קוראים בשם כתיבה, שיאמרו שבעלה נתן לה גט וכו'.

[3] דאין מה לחשוש - דהרי הקול יצא רק שנכתב לה גט והלכה כב"ה שמותרת לעמוד תחתיו, וכיון שלא קוראים לנתינה בשם כתיבה אין חשש שיאמרו שגירשה והיא יושבת תחתיו.

[4] כיון שאין לבו גס בה, ואין לחוש אם רק נתייחדה עמו שמא גם נבעלה.

[5] ובודאי בעל לשם קידושין ולכן צריכה גט שני.

[6] פי', שהיו בו שבעה קשרים וחמשה עדים, אכן בפחות משלשה לא וכדלקמן.

[7] פי', שכל הפסול שלהם לחתום בגט - הוא משום שהם קרובים, אבל הם כשרים להעיד על עדות אחרת.

[8] עבד אסור לו להשלים - שמא יעלו אותו ליוחסין, וגנב וגזלן - שיסברו שעשה תשובה ויכשירו אותו, והוא לא עשה עדיין.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף