גמ' מב: - מג.
גמ' מג: - מד.
גמ' מד: - מו.
גמ' מו: - מח.
גמ' מח. - נ.
גמ' מב: - מג.

חזור לראש הדף
לולב בשבת רק ביו"ט ראשון בביתו [שמא יעבירנו ד"א ללמוד אצל בקי אבל ראשון דמה"ת בכ"מ (רש"י - חשובה) לא גזרו]

ובזה"ז לא בשבת [ספק קביעא דירחא] אבל בא"י נוטלין בהו"א

ראשון אפי' בשבת [רק טלטול בעלמא, לר"א - ולקחתם ביום הראשון - אפי' מכשיריו (רש"י - לקצוץ ולאגוד)]

לולב דוקא ביום [רבנן - ביום, ר"א - ושמחתם... שבעת ימים]

סוכה אפי' בלילה [ג"ש תשבו ממלואים]

רש"י מב: - מג.

השמחה שמונה - לרש"י - לאכול בשר שלמים

לרש"י - לולב למצוה נחשב כלי

לרש"י - העברת ד"א חייב אפי' נטלו שלא ע"מ להעבירו

גמ' מג: - מד.

חזור לראש הדף
הקפת ערבה בשביעי דוחה שבת [לפרסמה שהיא מה"ת, ושלוחי ב"ד מייתי ואין חשש ד"א]

ולא כל ימים [שלא לזלזל בלולב]

ולא בזה"ז [ספק קביעא דירחי, לא איקלע, מצות ערבה בביהמ"ק בזקיפה ליד מזבח ולא בנטילה (מח' אי הקיפו בערבה או בלולב), כמו בחו"ל (רש"י - שלא לעשות אגודות)]

למסקנא מצות ערבה בביהמ"ק בנטילה < נענוע > הקפה > זקיפה (חיבוט)

אין עושין ערבה כל ז' זכר למקדש [הו"א - רבא - יוצא בערבה שבלולב, אין לה עיקר מן התורה בגבולין]

ר"ל - ערבה בנטילה ואפי' בכהנים בע"מ.

ר' יוחנן - אולי בזקיפה ואסור לבע"מ

במקדש - הללמ"ס, לאבא שאול - ערבֵי - לולב ומקדש;

בגבולין - ר' יוחנן - יסוד נביאים, ריב"ל ור"א בר צדוק - מנהג נביאים (ולא מברכין)

גמ' מד: - מו.

חזור לראש הדף
ר' יצחק - יוצא ערבה בערבה שבלולב, ר' אמי - בפנ"ע [רש"י - מוכח שהיא מצוה]

שיעור ערבות - ר"נ - ג' בדים עם עלין לחין, רב ששת - אפי' בד א' עם עלה א' - ארוכה כל שהוא

ערבות מונחות על יסוד המזבח וגוחות אמה על המזבח [אסרו וכו' עד קרנות המזבח]

לולב באגודו והדס בעבותו, ואיסור לחג - כבנה מזבח והקריב

רשב"י ובנו - יכולין לפטור העולם מן הדין משנברא, בני עלייה

רשב"י - כל מצות כדרך גדילתן [עצי שטים עומדים]

ר' יוחנן ב"ב - מצות חיבוט בחריות של דקל [כפות - ללולב ולמזבח (רש"י - כל ז'),
ר' לוי - נמשלו ישראל לתמר - לב א' לאביהם שבשמים]

ברכה: שמואל - לולב כל ז' [מפסקי לילות], סוכה - יום א'

רבה בב"ח בשם ר' יוחנן, ריב"ל, ר' יצחק - לולב א' [דרבנן] ובביהמ"ק ז',
סוכה כל ז' [דאו'] (כרבי דמברך על כל הנחת תפילין)

רבין בשם ר' יוחנן - לולב ז', סוכה ז'

מצות הרבה:

ת"ק - אקב"ו על המצות, ר"י (להל') - כ"א בפנ"ע [ברוך ה' יום יום - כל יום מעין ברכותיו]

רש"י מה.

היזק מחמת מנהג, פטור לרש"י

אתרוג בשביעי - לרש"י - של תינוקות מותר דלא הוקצה למצוה גמורה

גמ' מו: - מח.

חזור לראש הדף
ר' יוחנן (רש"י להל'), ר' זירא - אתרוג בשביעי אסור [איתקצאי ליומה, רש"י - ר' זירא - מתחלה הוקצה לז']; בשמיני מותר, בחו"ל - לאביי (להל') אסור, למרימר מותר

ר"ל - בשביעי מותר [איתקצאי למצותה];

לוי - אפי' בשמיני אסור [לרש"י - איתקצאי ליומא ואפי' לביה"ש ומיגו]

סוכה אפי' בשמיני אסור [חזיא לביה"ש - ומיגו איתקצאי לכל היום]

הפריש ז' אתרוגים - רב - אוכל מיד אחר שיצא [למצותה איתקצאי],
רב אסי - אוכל כ"א למחר [ליומא איתקצאי]

קטן קונה [רש"י - מדרבנן] ולא מקני

שמיני בחו"ל: לל"ק יושבים בסוכה - לרב מברך, לר' יוחנן לא יברך
לל"ב - לרב ישב בלי ברכה, לר' יוחנן לא יושבים
להל' יושבים בלי ברכה

ר' יוחנן, ר"נ - שהחיינו בשמיני [חלוק מיום שלפניו, פר א' (רש"י - שלא כסדר שאר ימים), "ביום" ולא "וביום", "כמשפט" ולא "כמשפטם"]
משא"כ ז' של פסח - חלוק רק מלילה הראשון, רק משלפני פניו

רב ששת - אין שהחיינו

מספר קרבנות החג מעכבין, ר"י - פרים לא מעכבים [מתמעטין והולכין]

שמיני רגל בפנ"ע: לקרבן, שיר בפנ"ע, ברהמ"ז ותפלה, זמן, לינה, פייס, אין סוכה, דוחה אבילות, תוספתא - ברכה למלך

לר"י אין לינה בפסח שני [ופנית... ששת ימים תאכל מצות - הטעון ששה]

תנופת ביכורים [ר"י - והניחו והנחתו, ראב"י - יד יד משלמים, רבנן - א"צ]

גמ' מח. - נ.

חזור לראש הדף
שמיני חיוב הלל, שמחה [אך שמח - יש שמחה לפניו משא"כ ליל יו"ט ראשון] (רש"י - וכ"ש ביום שהוא עיקר)

רוצה לאכול בסוכה בשמיני - ר' חייא בר אשי - פוחת ד"ט בא"י
ריב"ל - מדליק נר, או כלים מאוסים בחו"ל

ניסוך המים: ת"ק - ג' לוגין ז' ימים [הללמ"ס]; ר"י - לוג א' ח' ימים;

תענית ב: - ר"י בן בתירא - ו' ימים [יום ב' - ונסכיהם, יום ו' - ונסכיה,יום ז' - כמשפטם]
ר"ע - רק יום ו' וז' [ונסכיה ביום ו' - ב' נסוכין]

ששון ושמחה; שיתין;לגימות גסות משביע;דב"ת בסתר;גדולה צדקה וגמ"ח יותר; תורת חסד

ר"א בר צדוק - יין נסכים קרוש טעון שריפה בעזרה [ג"ש בקדש מנותר]
אבל אין מעילה [נעשית מצותו]

ר"ל - פוקקין שיתין בשעת ניסוך היין [שכר לה']

לא ימלא מים בע"ש בכלי שרת [זעירי - אין שיעור למים לנסך והוי ראויין לכלי ממ"נ - ומקדשן מיד שלא מדעת ופוסל בלינה (לחזקי' - רק מדעת); חזקיה - שמא יאמרו דהיה דעת; ר' זירא - שמא יאמרו דמלאן לקידוש ידים ורגלים]

פסול מגולין [רש"י - ארס משלים השיעור, הקריבהו נא לפחתך - אפי' מסונן]

רש"י מח. - מט.

העולין דרך שמאל על המזבח חוזרין על העקב - לרש"י - שלא ירבה בהילוך

ב' חוטמין - לרש"י - נקב בחוטם הספל - ומקלחין ע"ג המזבח ומשם לשיתין

מח' אי שיתין בידי שמים או ע"י דוד;
רש"י נג.
- שמא נתמלאו עפר, רש"י - לר"א בר צדוק היה לול ולא שיתין