גמ' נ. - נא.
גמ' נא: - נה.
גמ' נה: - נו:
גמ' נ. - נא.

חזור לראש הדף
החליל אינו דוחה שבת ויו"ט [שמחה יתירה אינו דוחה שמא יתקן כלי שיר]

חליל לר' יוסי בר"י דוחה שבת, וחכמים חולקין [רב יוסף (איתותב) - מח' רק בשיר דתמיד אם עיקר שירה בכלי (= עבודה) [שיר ה' ע"י כלי דויד] או בפה [ולמשוררים]; ר' ירמי' בר אבא - מח' רק בשיר של שואבה אם שמחה יתירה דוחה]

כלי שרת מעץ - רבי פוסל, ור' יוסי בר"י מכשיר [מח' אי עיקר שירה בכלי ולומדים מאבוב של קנה מימות משה, אי דנין אפשר משא"א, אי לומדים ממנורה מכלל פו"כ או מריבוי מו"ר]

שיר של קרבן: לר"מ עבדי כהנים, לר' יוסי ישראל מיוחסין, לר' חנינא ב"א - לוים
לכו"ע עיקר שירה בפה, ונ"מ למעלין מדוכן ליוחסין, למעשרות (לרש"י - זהירות במי עולה לדוכן)

גמ' נא: - נה.

חזור לראש הדף
תקעו: ב' כהנים עם ב' חצוצרות בשער עליון בעלות השחר, כשהגיע למעלה עשירית (ספק אי מלמעלה או מלמטה) (וראב"י חולק), כשהגיעו לעזרה, תוקעין והולכין עד שהגיעו לשער המזרח התחתון, בחזרה ממילוי המים - שער המים,

לראב"י - ע"ג המזבח (רש"י - זקיפת ערבה, הולכת מים למזבח (ואולי היו בב"א))

מי שלא ראה: שמחת בית השואבה, ירושלים בתפארתה, בנין הורדוס, אלכסנדריא

תקנו נשים מלמעלה; הספד על משיח בן יוסף, יצה"ר;

ז' שמות ליצה"ר, כל הגדול יצרו גדול, מתגבר כל יום, משכהו לביהמ"ד, לבסוף קראו איש, אשר הרעותי

ד' חרשים, ז' רועים, ח' נסיכי; שמחת בית השואבה;רגלוהי ערבין ביה; ט"ו מעלות

ד' מנורות - כ"א ל' לוג שמן לשמחת בית השואבה

תקיעות כל יום - לפתיחת שערים, ג"פ לתמיד (פעמיים ביום), ג"פ למוספין, ב"פ לערב שבת

לר' אחא בר חנינא (איתותב) - לכל מוסף [יתקעו],
ותני רבא בר שמואל חולק [ובראשי חדשיכם (הוקשו כל חדשים, ראשי (2) חדשכם (1) - ר"ה ור"ח רק א')] אלא לרבינא מאריכין בתקיעות, לר' אחא מרבה בתוקעין

ר"י - תר"ת מצוה אחת היא [ותקעתם תרועה] ואסור להפסיק אלא כדי נשימה

רבנן - תקיעה לחוד ותרועה לחוד [הקהל - תתקעו ולא תריעו]

בשבת לר' זירא לא היו תוקעין לפתיחת שערים

לרבא לא למילוי מים [רש"י - דהיו ממלאים ע"ש]

לאחרים אין מעברין החודש לצורך

שיר של ר"ח דוחה (לר' אחא ב"ח קודם) לשיר של שבת [לידע שר"ח בזמנו]

שיר של שבת דוחה של חוה"מ

מוסף בחו"ל: אביי - וביום השני נדחה, רבא - וביום השביעי נדחה, אמימר - מדלגי (כמנהגנו)

רש"י נא. - נה.

שיר לשמחת בית השואבה על ט"ו מעלות מעזרת ישראל לעזרת נשים
אבל שיר של קרבן - לרש"י - אצל המזבח

תקיעות בהלל של קרבן פסח - לרש"י - בהתחלת הלל

לרש"י - ערב פסח - הכת קראו הלל

קרה"ת בחוה"מ סוכות: לרש"י - 1) ביום השני 2) ביום הג' 3) ביום הד' 4) ביום הב' וביום הג'
(הושענא רבה - 1) וביום החמישי)

גמ' נה: - נו:

חזור לראש הדף
ברגל כל המשמרות מקריבין החובות (rotation) כל יום (יש שמקריבין ב' כבשים)

שמיני - רבי - פייס מחדש, רבנן - פייס בין ב' משמרות שלא שילשו בפָּרֵי החג

פָּרֵי החג

כל המשמרות שוות בחלוקת חזה ושוק חגיגות, ועורות של עולות הרגל [ובא בכל אות נפשו ושרת - בשעת - אחד שעריך]

בחילוק לחם הפנים ברגל [חלק כחלק (עבודה) תאכלו]

בחילוק שתי הלחם (אבא שאול - קודם לחילוק לחם הפנים; משנה, רבנן - אחר)

רב , רב ששת ב"ר אידי, להל' - סוכה ואח"כ זמן [חיוב דיום עדיף]

רבה בב"ח, ר"נ ב"ר חסדא - זמן קודם [תדיר]

שבת עיו"ט ראשון או מוצאי יו"ט אחרון - כל משמרות שוות בחילוק לחם הפנים

יש יום בינתיים - שאר משמרות חולקין רק ב' חלות

כל שבת - שש חלות למשמר הנכנס ושש להיוצא
ר"י - ז' להנכנס [שכר הגפת דלתות] וה' להיוצא
לרב יהודה - וגם חולקים עורות מוסף שבת (איתותב)

קנסו משמר בילגה

הדרן עלך מסכת סוכה