גמ' כ: - כב:
גמ' כב: - כד:
גמ' כה. - כו.
גמ' כו. - כו:
גמ' כז. - כט:
גמ' כ: - כב:

חזור לראש הדף
תחת המטה - שמואל - י"ט -

ת"ק - לא יצא [רש"י - אהל מפסיק, לר"ש אהל עראי מבטל קבע]

ר"י - יצא [אהל שאינה עשויה להגן (עראי) לאו אהל, אין אהל עראי מבטל קבע]

לר"י - אהל שאינו בידי אדם (רש"י - במתכוין) אינו אהל (רש"י - לטומאה) [אהל אהל ממשכן] אא"כ גדול כמלא אגרוף

סמך סכך ע"ג מטה - לת"ק כשרה

לר"י פסולה [אין לה קבע (לרש"י - מטלטלת ע"י המטה), מעמיד מקבל טומאה (רש"י - עיקרו של סכך)] אא"כ יכולה לעמוד בפנ"ע

שמואל - קנה עולה קנה יורד כשרה [רואין] כשאין ביניהן ג"ט [דבלא"ה - לרש"י - חמתה מרובה] לרבא - או יש בעולה רוחב טפח [חבוט רמי]

חמה וצל שוין מלמעלה - לרש"י - פסולה [חמת האויר נראית בארץ רחבה]
מלמטה -
רש"י - כשרה [בידוע שלמעלה רוב קנים]

עבה כשרה, אין כוכבי חמה נראין - לב"ש פסולה לב"ה כשרה

גמ' כב: - כד:

חזור לראש הדף
בראש עגלה כשרה, לרש"י ז: - לר"י ור"ג פסולה [מטלטלת אינה קבע]

בראש הספינה: יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה דיבשה כשרה

במצוי' דיבשה ולא דים - לר"ע כשרה [=דירת עראי], לר"ג פסולה [דירת קבע]

ע"ג אילן כשרה ואין עולין ביו"ט [לרש"י - כשקרקעית הסוכה סומך עליו הוי משתמש באילן] (רש"י - בדיעבד יצא) אא"כ עומד בפנ"ע בלי האילן

ע"ג בהמה (לרש"י - כל הסוכה)

ר"י - פסולה [תעשה לך ז' ימים - הראויה לז'], ר"מ - כשרה [מדאו' חזי] ואין עולין ביו"ט

בהמה לדופן - ר"מ - פסולה [שמא תברח, לאביי - ושמא תמות וכווצא ולאו אדעתי' (לר' זירא לא שכיחא); עומדת ברוח, אינה עשויה בידי אדם אינה מחיצה]

ר"י - כשרה [לא חייש למיתה (חוץ מאשת כה"ג ביו"כ מעלה עשו בכפרה)]

הפרשת תרו"מ ע"י ברירה לר"מ מותר [בקיעת הנוד לא שכיח - אפשר דמסר לשומר]

לר"י ר' יוסי ור"ש אסור [גמ' כאן - אין ברירה, רבא בגיטין - שמא יבקע, רבה - בעי שיריה ניכרין]

לריה"ג אין כותבין גט על בהמה [ספר - אין בו רוח חיים ואינו אוכל]

אילן כשרה לדופן כשרוח מצויה אינה מוליכה

גמ' כה. - כו.

חזור לראש הדף
שלוחי מצוה (רש"י - אפי' בחנייתן) פטורין מסוכה [עוסק במצוה [בשבתך, ויהי אנשים אשר היו טמאים (לקרובים) - דדוחה קרבן פסח]]

חתן לבתולה פטור מק"ש [לרש"י - ובלכתך קרא יתירא דטריד במחשבת מצוה]

אָבל חייב בכל חוץ מתפילין יום ראשון [רק יחזקאל פארך חבוש עליך]
וחייב בסוכה [מצער נפשיה צריך ליתובי דעתי']

רב - חתן, שושבינין, בני החופה פטורין מסוכה כל ז' [אין שמחה אלא בחופה ובמקום סעודה]
ר' זירא - אנא אכלי בסוכה וחדי בחופה וכ"ש דחדי

חתן ובני חופה פטוריןמתפלה [רש"י - כוונה], תפילין [רש"י - קלות], וחייבין בק"ש [רש"י - לפסוק ראשון יכולין ליישב דעתן], לר' שילא החתן פטור מק"ש [טריד]
לרש"י - דלא כריה"ג דפוטר כולם [עוסק במצוה]

ר' חנניא בן עקביא - סופרים ותגריהן... ומוכרי תכלת פטורין אף מק"ש [עוסק במצוה]

הולכי דרכים ביום פטורים מסוכה ביום [רש"י - תשבו כעין תדורו - אינו נמנע מללכת],
לדבר מצוה פטורין אף בלילה [לרש"י - טרידי ודואגים במחשבת המצוה]

שומרי גנות ופרדסים פטורים [אביי - כעין תדורו (רש"י - אינו יכול להביא מטותיו וכו' מפני הטורח), רבא - פירצה קורא לגנב]

חולה (אפי' חש בעין) ומשמשיו פטורים
מצטער
(רש"י - מהסוכה) פטור ולא משמשיו

גמ' כו. - כו:

חזור לראש הדף
אכילת עראי א"צ סוכה - רב יוסף - ב' או ג' פעמים לפיו, אביי - מלא פיו; ולמחמיר אין יוהרא

שינת עראי בעי סוכה [רב אשי - שמא ירדם אא"כ מסר שינתו לאחרים לר' יוסף בר עילאי, מניח ראשו בין ברכיו; רבא - אין קבע לשינה]

מותר לישן בתפילין שינת עראי (כהילוך ק' אמה) לרב אשי - כשאין חשש שירדם
ר' נתן - ולא בלילה [
רש"י - שמא מימלך וישן קבע], ר' יוסי - בחורים אפי' ביום לא (עם נשותיהן)

גמ' כז. - כט:

חזור לראש הדף
לר"א (לרש"י - בהו"א) י"ד סעודות [כעין תדורו - א' ביום וא' בלילה]

חכמים - חיוב רק ליל ראשון [ט"ו ט"ו - בערב תאכלו, שאר - כדירה - אי בעי לא אכיל]

לר"א חייב להשלים (לרש"י - חיוב ליל א') בליל שמ"ע במיני תרגימא (לרש"י - פירות)

לר"א (וב"ש ט.) אין יוצאין מסוכה לסוכה כל ז' ימים [חג הסוכות תעשה לך ז' ימים]

חוץ: מנפלה שחוזר ובונה בחוה"מ [לרש"י - תשלומין לראשונה], נתגייר נתגדל בחוה"מ [כל האזרח]

ר"א - אינו יוצא בסוכה שאולה [תעשה לך] וחכמים חולקים [כל האזרח - ראוים לסוכה א' (לרש"י - אין שוה פרוטה לכ"א בלי שאלה)]

ר"א - שמחת רגל עם אשתו דוחה קבלת פני רבו [ושמחת אתה וביתך]

ר"א וריב"ז לא אמרו מה שלא שמעו מרבם; תלמידי הלל - יונתן ב"ע הגדול וריב"ז הקטן

שלחן בבית - ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין

נשים פטורין [(הו"א - האזרח, מ"ע שהזמן גרמא), הללמ"ס (אביי - הו"א בעי כעין תדורו, רבא -הו"א ט"ו ט"ו)]

קטן שא"צ לאמו (לקנחתו, "אמא! אמא!") חייב בסוכה [חינוך, אסמכתא - כל האזרח]
ושמאי מחמיר אפי' לתינוק

לעיין בטעמי המשנה - חוץ לסוכה [רש"י - מצטער]

צריך להוציא מסוכה: כלי אוכל (לרש"י - קערות מאוסים אחר שאכלו), דלי, שרגא בסוכה קטנה

גשמים ("אי אפשי בשמושך") - משתסרח מקפה של גריסין, איסטניס
א"צ לחזור עד שיגמור סעודתו, עד שיֵעוֹר וגם עלה עמוד השחר

ליקוי מאורות סימן רע; הפסד נכסי בעלי בתים