הלכה א' - ד' (ח. - י.)
הלכה ה' - ז' (י. - יא:)

הלכה א' - ד' (ח. - י.)

חזור לראש הדף

פר כהן משיח רק ביודע לישא וליתן בהלכה והורה לעצמו ועשה בשוגג [אשר חטא] או בהוראת משיח אחר והסכים עמו, ובשגגת מעשה פטור [לאשמת העם - כמו העם]

הורה כב"ד ועשה עם הציבור - מתכפר בפר הציבור

פר הציבור וכהן המשיח ופר ושעיר לע"ז רק בהעלם מקצת מצוה דכרת [מעיני מעיני מע"ז, רבי - עליה עליה מאחות אשה] ושגגת מעשה

התיר לעצמו מקצת חלב ואח"כ ב"ד החליפו והתירו שאר חלב - ספק אי נעשית כעקירת גוף המצוה

ב"ד התירו וחזרו בהן ואכל - ספק אי הוי כהורה לעצמו

שעירה בכהן המשיח לע"ז - לרבי בשגגת מעשה [שאני פרשת הוראת ב"ד שזדון כשגגה (פ"מ - עשה בזדון ע"י שגגת הוראה)], לרבנן אף בהעלם דבר [מעיני מעיני]

ודמה לא נכנס לפנים [לרבי אין ג"ש; לרבנן מיעוט והביא אותו אל אהל מועד]

הלכה ה' - ז' (י. - יא:)

חזור לראש הדף

פר העלם דבר ואשם תלוי רק במצות ששגגתם חטאת קבועה [ג"ש מצות מצות]

משמש עם טהורה ואמרה נטמאתי - יצון מיד (כאילו חרב מחתכת בבשרו, יטוח ראשי אצבעותיו בכותל) [והזרתם את בנ"י מטומאתם] ואל"ה חייב,

ואסור לפרוש קודם שיצון [ותהי נדתה עליו; אל תקרב = אל תפרוש]

ותשב באיתן קשתו וכו'; ראה איקונין של יעקב ורחל

ריה"ג - נשיא ומשיח פטורין מעולה ויורד [ואם דל הוא/ואם לא תגיע ידו - הראוי לדלות, לאחת מאלה - הראוי בכולן]

ר"ע - נשיא חייב חוץ משמיעת קול [מלך אינו מעיד], משיח פטור [זה קרבן אהרן - רק עשירית האיפה דחביתין ולא דלי דלות]

לר"ש ולגמ' אף לת"ק - אף משיח חייב חוץ חייב, חוץ מטומאת מקדש וקדשיו [ונכרתה וכו' מתוך הקהל - רק שקרבנו שוה לקהל (בשגגת מעשה וביו"כ, חטאת חיצונה)]

לר"א נשיא מביא שעיר על טומאת מקדש וקדשיו [כשאר חטאת קבועה שזדונן כרת]

נשיא חייב באשם תלוי [ואם נפש], אבל לא ב"ד או משיח [בחטאה בשגגה - את שהוא בשגגת מעשה]

עוד חומר לימוד
למסכת הוריות