הלכה א' - ב' (יא: - יז.)
הלכה ג' (יז. - יז:)
הלכה ד' (יז: - יח:)
הלכה ה' (יח: - יט:)

הלכה א' - ב' (יא: - יז.)

חזור לראש הדף

עבר ממשיחותו וחטא מביא פר, עבר מנשיאותו וחטא כהדיוט

דנין מלקות כה"ג ונשיא בפני ג' [מתבייש]

ואחרי מלקות מחזירין כה"ג [היקש כי נזר וכו' אני ה' - בגדולתי, קדוש יהיה לך - בקדושתי]
ולא נשיא [ינקום]

חטא לפני מינוי - לת"ק בתר חטא, לר"ש פטור [חברייא - הגדולה מכפרת (לרידב"ז לר' מתניה בנודע חטאתו קודם); ר' יוסי - בעי חטא וידיעה שוין בחד גברא (נ"מ בנתמנה וחטא ואח"כ עבר, חטא ונתמנה ועבר וידע, בקרבן עולה ויורד (שוין))]

השלים כזית חלב משנתמנה - מצטרף לחייב ספקו אשם תלוי ולא לחטאת [אין קרבנן שוין]

אכל ב' זיתים בהעלם אחד ונודע על אחד וספק על השני - ידיעת ספיקו להביא אשם קובעת לחטאת בפנ"ע כשיוודע

אכל כזית שני משנתמנה בהעלם אחד - מביא אחת כהדיוט

אכל ג' כזיתים ונודע על ב' והביא חטאת - לר' יוחנן נתכפר כולן, לר"ל כשנודע על השלישי יביא חטאת בפנ"ע

נודע על השלישי לפני שכיפר - לר' יוסי הראשונה תרעה ויתכפר בדמיה, לר' זעירא מתה ויביא אחרת, לגי' אחת לר' יוחנן יתכפר בראשונה, לר"ל באחרונה שהפריש משנודע כולם

לר"ל ורב המנונא ידיעת ספיקן מחלקות לחטאת, חוץ ממשיח או טומאת מקדש וקדשיו [כחטאת
כאשם - רק במחוייב אשם תלוי]

לר' יוחנן ורב חסדא אינה מחלקות

ידע ספיקו ומשנתמנה נודע ודאי - לר"ל מביא כהדיוט, לר' יוחנן לר"ש פטור [אין חטאו וידיעתו שוין]

אכל ג' חצאי זיתים בהעלם אחד בכדי אכילת פרס - קודם, משנתמנה , משעבר -
ספק אם הראשון ואחרון מצטרפין [אמצעי קרבן אחר ומפסיק]

אכל ב' זיתים ונודע על ראשון ואכל שלישי בהעלמו של שני -
לר' יוחנן שני מתכפר רק עם השלישי, לר' יוסי וחברייא אף עם הראשון אם רוצה

ספק אם אכל כזית לפני שנתמנה, נתגייר, הביא ב' שערות - מביא אשם תלוי

אכל (לגליון אפרים ספק חלב, לפ"מ היתר) בין השמשות אחר יו"כ - לר' מתנייה חייב אשם תלוי, לחברייא פטור [אף סוף יו"כ מכפר על ספק]

אשר נשיא יחטא - אשרי שהנשיא מתקן מעשיו; אשריהם הצדיקים שמגיע אליהן כרשעים בעוה"ז; מעשה נסים בשמן המשחה וכולו קיים לעת"ל; צדקיהו; בבית שני חסר אש ארון אורים ותומים שמן המשחה ורוח הקדש

נשיא = מלך [ג"ש אלקיו אלקיו - שאין על גביו אחר] יהודה או ישראל עד יהוא [אח"כ ליסטיות] ולא בברח

בן מלך א"צ משיחה (משא"כ בן כה"ג) אלא במחלוקת ומושחין בקרן ע"ג מעיין
מלכי ישראל ומשנגנז השמן - באפרסמון

פר רק לכהן המשיח בשמן המשחה [משיח], לר"מ אף מרובה בגדים [כהן]

כה"ג שעבר דינו ככה"ג חוץ מפר יוה"כ וחביתין,

ובדיעבד חביתין כשר משא"כ משוח מלחמה [תחתיו מבניו - שבנו עומד תחתיו]

ליו"כ מתקינין כהן אם יארע פסול לכה"ג - וא"צ משיחה או פרישה [המשח אותו - ולא ב'; איבה; וכפר הכהן] ומתמנה בפה, ואם שימש תחתיו - פר ואיל וחביתין משל כה"ג הראשון ואח"כ אינו כשר לכה"ג לכתחלה [איבה] או להדיוט [אין מורידין]

ז' בני קמחית שמשו בכהונה גדולה בזכות צניעותה; פנחס מיחה בזמרי ולא בפלגש בגבעה

משוח מלחמה - אין בנו עומד אחריו [תחתיו מבניו (רק מי) אשר בא אל אוהל מועד],

מח' אליבא דר' יוחנן אם לובש שמונה בגדים לעבודה או להיות נשאל באו"ת ואינו עובד [שלא יאמרו עובד בשמונה], ואסור בבעולה [והוא]

כהן בעל מום תוקע בחצוצרות להקהל ולא לקרבן

ממנים זקנים בפה

לת"ק כה"ג אסור בבוגרת שכלו בתוליה [בבתוליה], ור' אלעזר ור"ש מכשירין

לר' יהושע כהן העובד ונודע שהוא בן גרושה -
לגי' פ"מ יכול להמשיך לזרוק/להקטיר, לגי' ככר לאדן כהן אחר

נמצא כה"ג בן גרושה - ספק אם מחזיר רוצח [כמת] או אל יצא מעולם [כנגמר דינו בלי כה"ג]

הלכה ג' (יז. - יז:)

חזור לראש הדף

כה"ג קורע על מתו (לר"מ אביו ואמו) למטה מבית הצואר לרב כהנא,
למטה ממש לר' יוחנן, לר"י אינו קורע

כה"ג אונן מקריב - לר"מ כשהוא במקדש, לר"י מכניסו מבחוץ [לפקח צערו], לר"ש רק גומר עבודתו
לר' יעקב בן דסאי לגי' ק"ע לר"מ מכניסו מבחוץ, לר"י לא יעבוד [שמא יאכל]
לגי' פ"מ לר"מ מפסיק באמצע עבודה, לר"י יעבוד רק בהיה במקדש
לרידב"ז לר"מ יוצא כשגמר עבודה הראשונה,

לר"מ אינו יוצא אחר המטה אלא במבוי שכבר יצא ממנו עד פתח העיר [ומן המקדש לא יצא עמהן אלא אחריהן], לר"י אינו יוצא מן המקדש

אונן אסור בקדשים - לרבי עד קבורה - לר' יוחנן ור' חסדא רק ביום המיתה,
ובלילה מדרבנן חוץ מפסח
לרבנן כל יום המיתה מדאו', יום קבורה מדרבנן

הלכה ד' (יז: - יח:)

חזור לראש הדף

התדיר והמקודש קודם לחבירו

קדימה להטאת כהן כגדול [מכפר קודם למתכפר [בעדו ובעד ביתו]]

חטאת - פר ע"ז (עולה) - שעיר ע"ז [חטת (חסר א')] - נדבת משיח [דמו בחוץ] - נשיא - ציבור
(לגי' גליון אפרים - נשיא לפני משיח)

חטאת ר"ח לפני מוספים [על עולת התמיד]

פר של עבד/אשה לפני גדי של רבו/איש

אבא יהודה מכר חצי שדהו למגבת חכמים ומצא אוצר; מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו

כסות אשת חבר בחייו - חיי עם הארץ - חיי אשה - כסות אשה - כסות איש

אבידתו - של אביו שלימדו חצי תלמודו ואמו - רבו שלימדו משנה - אביו ואמו - איש - אשה

ספק אם חייב להקדים אביו/רבו שחצי תלמודו ממנו לאמו גרושה

להוציא משבי: עצמו - אמו - אשה - רבו מובהק - אביו

איש העומד לקלון קודם לאשה [אין דרכו בכך]

רבו - לר"מ ור"א שפתח לו תחלה, לר"י ור' יוחנן להל' שרוב תלמודו ממנו,
לר' יוסי ושמואל שהאיר עיניו במשנה אחת

שמח ר' חנניה שכולם רצים לדרשת ר' יוחנן; ר' יהושע פדה תינוק ירושלמי שעמד בקלון ברומי

הלכה ה' (יח: - יט:)

חזור לראש הדף

קדימה אף לישיבה בראש לת"ח אפי' ממזר [אין כיוצא בו; יקרה היא מפנינים] - מלך - כה"ג -

נביא - משוח מלחמה - ראש משמר - בית אב - מרכל - גזבר - כהן הדיוט - לוי - ישראל -

ממזר - נתין - מומר לע"ז (לפ"מ מקרב מומר לפני שמגייר גוי) - גר - עבד משוחרר

ראש שהוא חכם - זקן - ראש שאינו חכם

חכם שמת אין לנו כיוצא בו; משה למד תורה מ' יום בהר ומשכחה וניתנה במתנה - להחזיר את הטפשין (פ"מ - ילמד אף ששוכח; ככר לאדן - הרב יחזיר כמה פעמים);

הכל רצין אחר העכבר להרגו; אל תאמין בעבד עד ט"ז דור; יהושע נתייגע בת"ת

הסודר לימודו קודם לפלפלין

לר"ש בן יוחי משנה קודמת למקרא, לרבנן שוין

לר' שמואל בר נחמן משנה קודמת לתלמוד, לר' יוחנן תלמוד קודם (פ"מ - לשקוד בו יותר)

מששיקע רבי (לפ"מ - רבו) רוב משניות הוי רץ אחר התלמוד; ודל מבין זה בעל אגדה; שכר כולן מכיס אחד; בעל התלמוד יאכל כולם; הלל הזקן שמואל הקטן ואליעזר בן הורקנוס ראויין לרוח הקדש

ממנה זקנים מטבריה, לר' סימון מיהודה, לר' מנא מרואי פני המלך (הראויין ביותר)

אין דוחין זכות להקדים שלום לנשיא אא"כ התגדל השני בתורה

הדרן עלך מסכת הוריות

עוד חומר לימוד
למסכת הוריות