הלכה א' (יח. - יט.)
הלכה ב' - ד' (יט. - כ.)

הלכה א' (יח. - יט.)

חזור לראש הדף

אינו חייב באחריות זרעים הנאכלין, אלא בזרעוני גינה או בהתנה לזריעה - וי"א שמשלם אף דמי הוצאותיו

מקבל הלוקח רובע הקב טינופת (וכל המינים מצטרפים) לסאה תבואה,
1/10 תאנים מתליעות, 1/10 יין רע, 1/10 קנקנים הסופגים

אין לכהן\מוכר חלק במה שנשבח עקב הוספת התרומה\החיטים שנתבטלה במאה חולין\שעורים אא"כ נפלה לפני המכירה

הבורר צרורות מכרי חבירו - ישלם דמי חיטים

המוכר יין סתם - יין יפה, חביות יין אלו - כמו הנמכר בחנות, חביות אלו - אפי' מתחמץ

מכר יין למקפה בקנקן הלוקח - אחריות אלוקח [מכרתי לשתייה ולא להשהות] אא"כ ידוע שיינו דמוכר מחמיץ

יין מבושם - יתקיים עד עצרת, ישן - מאשתקד, מיושן - ג' שנים

בודק חבית להיות מפריש ונמצאת חומץ -

לר' יוחנן ג' ימים ראשונים יין ואח"כ ספק,

לר' יהושע בן לוי ג' ראשונים יין, ג' אחרונים חומץ ובאמצע ספק

וה"ה בטומאת מחט שהחלידה

ספק בנמצא חומץ ברור בסוף שבוע אם ג' אחרונים לכו"ע חומץ או ספק (מהרא"פ)

סומך על יין מגתו שלא החמיץ - לת"ק עד מ' יום, לר"י עד א' מג' פרקים שבודקים בכל שנה

ספק אם חולקין בין לקולא בין לחומרא, וספק אם צריך לבדוק כל שנה (לפ"מ כן),
וספק אם בודק חבית א' או כולם ע"י דפיקה

הלכה ב' - ד' (יט. - כ.)

חזור לראש הדף

בית חתנות ואלמנות - ר"ע - ד"א על ו', ר' ישמעאל - יותר,

רפת בקר - ד' על ו', בית קטן - ו' על ח', גדול - ח' על י', טרקלין י' על י', קנטר י"ב על י"ב

רומו - 1/2 ארכו ורחבו, וי"א לרשב"ג פחות

בית קודש הקדשים כ' אמה מראשי הכרובים, מקום גוף הכרובים וארון לא מן המנין ויש י' אמות לכל צד

בור בבית חבירו (או גינה תוך גינתו) - נכנס רק לצורך הבור ובשעה שדרך ליכנס ולזה ולזה פותחת לבור

נתן לו דרך לגינתו מן הצד - נכנס כשרוצה ולא לקיצור דרך ושניהם אינן רשאים לזורעה [שמא יחליק הפנימי, שלא ידרוס הפנימי על זרע החיצון]

נטל דרך הרבים בשדהו ונתן להם מן הצד לא מהני ושלו לא הגיעו

דרך היחיד - ד"א, דרך רבים - 16, דרך המלך וקבר אין להן שיעור

מקום קבר: חצר ו' על ו' אמות

לת"ק - ב' מערות ד' על ו', בכ"א 8 כוכין של ד' על אמה ברום ז' טפחים,

לר"ש - ד' מערות ו' על ח', בכ"א 13 כוכין - והזויות עשויין א' למעלה וא' למטה

לרשב"ג - לפי חוזק הקרקע

עוד חומר לימוד
למסכת בבא בתרא